clanak False

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

07.04.2022.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje i planiranje zaštite kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i mjere zaštite, izradu konzervatorske dokumentacije, izdavanje uvjeta i dozvola, zaštitu prirode, radove i zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, spomenika prirode i parkovne arhitekture, izvođenje radova izvan granica građevinskog područja, provođenje nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
 
Zaštita nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03-ispr.,100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22 )
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 )
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17, 14/19 )
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine 102/10, 2/20)
Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (Narodne novine 12/06)
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Narodne novine 75/13)
Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (Narodne novine 134/15)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09, 110/21)
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23)
Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 28/23)
Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 127/20)


Gradski propisi
 
Pravilnik o korištenju prihoda od  spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)


Zaštita prirode
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
-Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže(NN 80/19)