clanak False

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

19.04.2017.
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje i planiranje zaštite kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i mjere zaštite, izradu konzervatorske dokumentacije, izdavanje uvjeta i dozvola, zaštitu prirode, radove i zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, spomenika prirode i parkovne arhitekture, izvođenje radova izvan granica građevinskog područja, provođenje nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
 
Zaštita nepokretnih kulturnih dobara
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15 - Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara)
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13)
Zakon prostornom uređenju (Narodne novine 153/13)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 79/14)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine 102/10)
Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (Narodne novine 12/06)
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvola radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Narodne novine 75/13)
Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (Narodne novine 134/15)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)
 
 
Gradski propisi
 
Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11)


Zaštita prirode
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13)