clanak False

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

20.10.2016.
Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katarstarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obradbu podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Područje državne izmjere i katastra nekretnina

 1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine, 16/07, 152/08 – čl. 95 Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, 124/10 i 56/13 – čl. 35. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka)
 2. Zakon o naseljima (Narodne novine, 54/88)
 3. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13)
 4. Zakon o gradnji (Narodne novine, 153/13)
 5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 86/12 i 143/13),
 6. Pravilnik o katastru zemljišta (Narodne novine, 84/07, 148/09)
 7. Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (Narodne novine, 86/07, 25/09 i 148/09)
 8. Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (Narodne novine, 142/08 i 148/09)
 9. Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (Narodne novine, 147/08)
 10. Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (Narodne novine, 30/90)
 11. Pravilnik o katastru vodova (Narodne novine, 71/08 i 148/09)
 12. Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (Narodne novine, 148/08, 75/09 i 51/13)
 13. Pravilnik o geodetskom projektu (Narodne novine, 12/14 i 56/14)
 14. Pravilnik o registru prostornih jedinica (Narodne novine, 37/08)
Područje zemljišno- knjižnog prava
 1. Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 68/98-čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99-Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10-Odluka USRH, 55/13 i 60/13 (ispr.))
 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98-čl. 12 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
 3. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišno knjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (Narodne novine, 81/97, 109/02 , 123/02, 153/02 (ispr.), 14/05, 60/10 i 55/13 – čl.87 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama)
Područje- upravni postupak koji se vodi radi promjene podataka u katastarskom operatu 
 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09)