clanak False

Ured gradonačelnika

15.02.2022.

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Zakonski i podzakonski propisi


Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01125/0836/09119/1498/19144/20);
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/1385/15);
Zakon o medijima (Narodne novine 59/0484/1181/13);
Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07);
Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08,90/11133/1280/1371/1472/17);
Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine 111/21);
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine 61/18);
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18);
Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine 79/0786/12);
Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/1469/17);
Uredba Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske Unije  L 187/1, od 26. lipnja 2014.);
Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, od 18. prosinca 2013.),
Uredba Komisije (EU) 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova  (SL EU L156/1, 20.6.2017.), 
Uredba Komisije 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SLEU; L215/3, 7.7.2020).

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/1823/183/203/21 - pročišćeni tekst);
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/2124/21)
Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21);
Poslovnik gradonačelnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/107/18).