clanak False

Gradski ured za financije i javnu nabavu

20.01.2022.
Gradski ured za financije i javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna te ostalih financijskih izvještaja, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg i strukturu zaduživanja, jamstva i suglasnosti Grada, rejting Grada, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, poslove vezane uz likvidaturu, platni promet i blagajničko poslovanje, poslove javne nabave, utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave za korisnike središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 
PRORAČUN
 
Zakonski i podzakonski propisi

 
Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21
)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17, 138/20)
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine
73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine
35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine
108/12, 144/12, 81/13, 112/13),
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine
115/16)
Zakon o mjenici (Narodne novine
74/94, 92/10)
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17
, 1/20, 147/20)
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine
55/09, 139/10)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine
124/14, 115/1587/16, 3/18, 126/19, 108/20)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine
3/15 i 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. (Narodne novine 11/21, 49/21, 73/21)
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (Narodne novine 147/21)
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 92/21, 93/21, 95/21)
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine
115/12, 82/17)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine
79/13, 85/13 – ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21)


Gradski propisi
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)

Odluka o lokalnim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17, 34/20)
Zaključak o prodaji obiteljskih kuća s pripadajućim zemljištem u naselju Retkovec (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/92)
Zaključak o prodaji obiteljskih kuća s pripadajućim zemljištem u naselju Botinec (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/93)

 

Naplata potraživanja iz ugovora o kupoprodaji stanova
 
Zakonski i podzakonski propis

 
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/9444/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00, 78/02)
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine 22/06)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15 i 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/2032/21)
 

RAČUNOVODSTVO
 
Zakonski i podzakonski propis

 
Zakon o proračunu (Narodne novine 
144/21)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/1587/16, 3/18, 126/19
, 108/20)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15 i 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/2032/21)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13, 1/20)
 
Gradski propisi

 
Pravilnik o popisu imovine i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10)

 

FINANCIJSKA OPERATIVA
 
Zakonski i podzakonski propis

 

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
Zakon o doprinosima (Narodne novine 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14115/16, 106/18)
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Narodne novine
157/13, 36/15, 96/15, 25/18)
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine
68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
Zakon o platnom prometu (Narodne novine
66/18)
Ovršni zakon (Narodne novine
112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine
80/13, 137/13, 98/19)
Opći porezni zakon (Narodne novine 
115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Narodne novine
49/12, 31/14)
Uredbu o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Narodne novine
50/92, 73/93)
Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17
, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine
79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21)
Pravilnik o doprinosima (Narodne novine
2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/1587/16, 3/18, 126/19, 108/20)
Pravilnik o obrascu R-Sm (Narodne novine 
38/05, 42/05, 64/05, 73/05, 116/06, 135/06, 126/07, 135/09)
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine
71/18)
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (Narodne novine 141/20
)
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. (Narodne novine 11/21, 49/21, 73/21)
Odluka o transakcijskim računima (Narodne novine 57/19)

Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine 151/14)

 
Gradski propisi

 

Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19, 8/21)
Odluka o naknadama predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 08/09, 11/14, 7/17, 21/21)

Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18, 18/19, 8/21, 21/21)
Odluka o plaći, odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21)

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21) 
Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/07 i 15/13

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10, 5/16)
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 12/17, 15/18, 20/19)
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10, 20/13)
Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 15/19)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16
, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20, 24/20, 26/20, 1/21, 13/21, 32/21)
 


PRAVNI POSLOVI I SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA
 
Odgoda plaćanja, obročna otplata duga te prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

 

Zakonski i podzakonski propisi

Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine 76/12, 52/13, 94/14)
Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18
)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18,
126/21)

Gradski propisi
 

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21)
 
 

Povrat pogrešno ili vise uplaćenih sredstava
 
Zakonski i podzakonski propisi

 
Zakon o proračunu (Narodne novine 
144/21)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine
47/09, 110/21)
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16
)
Zakon o cestama (Narodne novine
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17)
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine
136/11)
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine
96/15, 98/15)
Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine
130/12)

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. (Narodne novine 11/21, 49/21, 73/21)
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 92/2193/2195/21)

Gradski propisi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)

Odluka o lokalnim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17, 34/20)
 
 

Sustav unutarnjih kontrola
 

Zakonski i podzakonski propisi

 
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine
78/15, 102/19)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine
111/18)
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 95/19
)
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16
)

Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine 70/12)
 
Gradski propisi

 
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/18)

 


JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/21)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/17)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/17, 75/20)
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 65/17)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17, 144/20)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17)DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 18/13, 127/13, 74/14, 98/19 i 41/21)  

 
Gradski propisi

Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
Zaključak o nabavnim kategorijama (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/16)
 
 
Propisi Europske komisije

Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.)
Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.)
Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015)
Provedbena uredba (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (SL EU L 3/2016 od 6. siječnja 2016. godine)
KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.)