clanak False

Besplatna pravna pomoć

27.11.2023.

 
Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13, 98/19) omogućeno je hrvatskim državljanima i strancima da uz zadovoljenje propisanih zakonskih uvjeta ostvare svoja prava pred sudovima i javnopravnim tijelima na način da se troškovi pravne pomoći u cijelosti ili djelomično podmiruju iz državnog proračuna.
 
Besplatna pravna pomoć dijeli se na primarnu sekundarnu pravnu pomoć, a ostvaruje se pred nadležnim upravnim tijelom u županiji ili Gradu Zagrebu, ovisno na čijem teritorijalnom području se nalazi prebivalište ili boravište podnositelja zahtjeva za odobravanje pravne pomoći.
 
Nadležno upravno tijelo za odlučivanje o zahtjevu za odobravanje pravne pomoći podnositelja koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Sektor za besplatnu pravnu pomoć, a nalazi se na adresi u Zagrebu, Zapoljska 1.
 
Osobe koje imaju prebivalište ili boravište u drugim županijama Republike Hrvatske, podatke o nadležnim tijelima za pružanje besplatne pravne pomoći mogu pronaći na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republuke Hrvatske.
 

Kako ostvariti besplatnu pravnu pomoć

Primarna pravna pomoć koja se može ostvariti pred navedenim nadležnim tijelom obuhvaća opću pravnu informaciju, pravni savjet te sastavljanje podnesaka u postupcima pred javnopravnim tijelima, a ostvaruje se bez ispunjavanja obrasca zahtjeva, izravnim obraćanjem pružatelju pravne pomoći  – osobnim dolaskom, putem pošte ili mailom: bpp@zagreb.hr
 
Sekundarna pravna pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći, a obuhvaća pružanje pravnog savjeta, sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem, sastavljanje podnesaka te zastupanje u sudskim postupcima. Istu pružaju odvjetnici koji se dodjeljuju strankama ukoliko su zadovoljeni zakonom predviđeni uvjeti vezano za postupak za koji se traži pravna pomoć i imovno stanje.
Također, sekundarna pravna pomoć obuhvaća i oslobođenje od plaćanja predujmova troškova sudskog postupka, sudskih pristojbi te pravne pomoći u prekograničnom sporu.
Zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i svih članova njegovog kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini. Obrasci su dostupni na stranicama Grada Zagreba, a mogu se preuzeti i sa stranica Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć

Korisnici besplatne pravne pomoći su svi hrvatski državljani te djeca koja nemaju hrvatsko državljanstvo, a zatečena su u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu; stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti ili stranci na stalnom boravku; stranci pod privremenom zaštitom; stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju i rješenja o povratku; tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.
 

Uvjeti za odobravanje pravne pomoći

Sekundarnu pravnu pomoć možete ostvariti pod slijedećim uvjetima:

> ako se radi o složenijem postupku u svezi sa stvarnim pravima (osim zemljišnoknjižnih postupaka), iz radnih odnosa, obiteljskih odnosa (osim u postupcima sporazumnog razvoda braka bez djece), ovršnim postupcima i postupcima osiguranja koji proizlaze iz naprijed navedenih postupaka, mirnom rješenju spora, te iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu sa temeljnom svrhom zakona; 

> ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati;

> ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti njegovo uzdržavanje i uzdržavanje članova njegovog kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama koje se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva; 

> ako se ne radi o obijesnom parničenju;

> ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka;

> ako podnositelju pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa.


Podnositelji zahtjeva ispunjavaju imovinske uvjete za odobravanje sekundarne pravne pomoći ako ukupni prihodi podnositelja zahtjeva i članova kućanstva mjesečno ne prelaze iznos proračunske osnovice po članu kućanstva (441,44 eura), te ako ukupna vrijednost njihove imovine ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (26.486,40 eura).
Sekundarna pravna pomoć može se odobriti i ako nisu ispunjeni uvjeti koji se odnose na imovno stanje, ako podnositelj zahtjeva iz objektivnih razloga ne može raspolagati ukupnim prihodima i imovinom, ukoliko prihodi i imovina kojima može slobodno raspolagati ne prelazi propisane iznose.
Djetetu u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje, te žrtvi kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena, sekundarna prava pomoć odobrava se bez utvrđivanja imovnog stanja. Također, bez utvrđivanja imovnog stanja besplatna pravna pomoć odobrit će se  korisnicima zajamčene minimalne naknade, ukoliko zadovoljavaju uvjete vezane uz postupak za koji traže pravnu pomoć.
 
O zahtjevu za odobravanje sekundarne pravne pomoći odlučit će se rješenjem, nakon što se u postupku utvrdi udovoljava li podnositelj traženim uvjetima vezano za pravnu stvar i imovinski cenzus.
 

Radno vrijeme za primanje stranaka Sektora za besplatnu pravnu pomoć je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:30 do 15:30 sati te utorkom i četvrtkom od 08:30 do 18:00 sati, a detaljnije informacije, s obzirom na specifičnosti svakog pojedinog slučaja, mogu se dobiti na telefonske brojeve: 6100-300, 6100-301, 6100-303, ili putem e-maila: bpp@zagreb.hr.