clanak False

Službenik za zaštitu podataka

27.01.2021.

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta I Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, prema kojem službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

 • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
 • praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
 • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
 • suradnja s nadzornim tijelom;
 • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
 • Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.


RELEVANTNI PROPISI:


PREDLOŠCI OBRAZACA PODNOŠENJEM KOJIH ISPITANICI POKREĆU POSTUPKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA:


Relevantne informacije o obradi osobnih podataka koje se pružaju ispitanicima, sukladno odredbama članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (SL EU L119) sadržane su Uputi o pravima ispitanika:
Uputa o pravima ispitanika

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

 • Branimir Lončar, dipl.iur.
 • Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave
 • adresa: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
 • e-mail: branimir.loncar@zagreb.hr
 • telefon broj: 091/610 1836, 01/ 6585-761
 • telefax broj: 616-6286