clanak False

Gradski ured za opću upravu

06.09.2021.
Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva osoba istog spola, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge, zaklade, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, odlučivanje o žalbi protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora, poslove koji nisu u nadležnosti drugoga gradskog upravnog tijela, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 
Građanska stanja - državne matice i promjene osobnog imena, sklapanje brakova i životnih partnerstava osoba istog spola, registar birača, evidencije državljanstva
 
Zakoni i podzakonski propisi

 
Zakon o državnim maticama (Narodne novine 96/9376/13 i 98/19),
Obiteljski zakon (Narodne novine 103/15 i 98/19),
Zakon o osobnom imenu (Narodne novine 118/12, 70/17 i 98/19),
Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine 53/9170/9128/92113/93,  4/94130/11, 110/15 i 102/19),
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (Narodne novine 92/14),
Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine 48/03163/0335/05127/1333/15),
Zakon o registru birača (Narodne novine 144/12 i 105/15),
Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12),
Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 33/96, 92/01, 44/0658/0669/07, 38/09, 100/16 i 73/17),
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18),
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16),
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 92/21),
Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (Narodne novine 26/08),
Pravilnik o obrascima i načinu izdavanju izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (Narodne novine 48/94),
Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (Narodne novine 91/13),
Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (Narodne novine 154/14),
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (Narodne novine 154/14),
Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (Narodne novine 46/11),
Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koje obavljaju državne statistike (Narodne novine 3/00),
Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine 54/91, 3/92, 149/02 i 146/09),
Pravilnik o utvrđivanju cijene obrasca domovnice (Narodne novine 41/00),
Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadaka iz državnih matica (Narodne novine 116/93),
Rješenje o određivanju cijene obrazaca potvrda iz državnih matica (Narodne novine 53/99),
Rješenje o određivanju cijene obrazaca i izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (Narodne novine 56/94),
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (Narodne novine 99/14),
Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva (Narodne novine 99/14),
Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (Narodne novine 4/13).


Uredsko poslovanje
 
Zakoni i podzakonski propisi

 
Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine 75/21),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/18 i 98/19),
Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16),
Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (Narodne novine 121/19),
Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (Narodne novine 105/20).

Gradski propisi

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/21).
 

Udruge i zaklade
 
Zakoni i podzakonski propisi

 
Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19),
Zakon o zakladama (Narodne novine 106/18 i 98/19),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 4/15 i 14/20),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 56/19).
 

Besplatna pravna pomoć

Zakoni i podzakonski propisi


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine 143/13 i 98/19),
Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći (Narodne novine 80/20),
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2021. godinu (Narodne novine 52/21).