clanak False

Sve u vezi sa smrću osobe

18.05.2020.

Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pismeno matičaru matičnog područja kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je umrli nađen i to u roku od 3 dana od dana smrti.
Prigodom prijavljivanja činjenice smrti mora se podnijeti potvrda o smrti koju izdaje liječnik ili druga ovlaštena osoba za utvrđivanje smrti.
Matičar kojemu je prijavljena činjenica smrti sastavlja smrtovnicu s potrebnim podacima o umrlom, njegovoj imovini i nasljednicima radi pokretanja ostavinskog postupka.