clanak False

Javni natječaj za davanje na korištenje lokacije – mjesta na javnoj površini za prigodnu prodaju umjetničkih i prigodnih predmeta te ukrasa

31.10.2018.
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15 i 17/16), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje lokacije – mjesta na javnoj površini za prigodnu prodaju umjetničkih i prigodnih predmeta te ukrasa
 
1. Raspisuje se javni natječaj za davanje na korištenje lokacije - mjesta na javnoj površini za prigodnu prodaju umjetničkih i prigodnih predmeta te ukrasa: Ulica Frane Petrića, 8 mjesta.
Lokacije – mjesta daju se na korištenje za postavu štanda, radi prodaje umjetničkih predmeta vlastite izrade: slika, bižuterije, predmeta od drveta, keramike, stakla, svile, čestitki i sl.
2. Prodajna mjesta dodjeljuju se bez plaćanja naknade u vremenu od 9. do 24. prosinca 2018..
3. Natjecati se mogu fizičke osobe koje imaju status umjetnika, odnosno umjetničku strukovnu školu;
4. Ponuda se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:
 1. ime i prezime, OIB, adresu ponuditelja i telefon,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. potvrdu o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika (HZSU-u), Hrvatskom društvu likovnih umjetnika (HDLU-u), Hrvatskoj udruzi likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUHU-a) u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne stariju od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja),
 4. ponuditelj koji nije član HZSU-u, HDLU-u ili ULUPUH-a dužan je dostaviti potvrdu o članstvu u drugoj umjetničkoj strukovnoj udruzi, u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne stariju od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja) i presliku diplome o stjecanju akademskog statusa ili svjedodžbe o završenoj umjetničkoj strukovnoj školi,
 5. katalog ili fotografije predmeta prigodne prodaje,
 6. javnobilježnički ovjerenu izjavu da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja.
5. Lokacija – mjesta u postupku javnog natječaja dodjeljuju se po sljedećim kriterijima, i to ovim redoslijedom:
 • članstvo ponuditelja u HZSU-u,
 • članstvo ponuditelja u HDLU-u, ULUPUH-u ili drugoj umjetničkoj strukovnoj udruzi uz ocjenu ponude prigodne prodaje (katalog ili fotografije),
 • ako se lokacija – mjesta ne mogu dodijeliti prema prethodna dva kriterija, prednost ima ponuditelj čija je ponuda na natječaj ranije podnesena.
6. U natječajnom postupku pravo prvenstva na dodjelu lokacije – mjesta ostvaruju pod jednakim uvjetima osobe kojima je priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako:
 • nije korisnik mirovine ostvarene prema posebnim propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, (uz ponudu priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • nije u stalnom radnom odnosu, (uz ponudu priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja),
 • u natječajnom postupku dokaže svoj status (uz ponudu priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane o sudjelovanju u Domovinskom ratu).
7. Ponuditelji koji dostave zajedničku ponudu imaju pravo natjecati se za dodjelu samo jednog  mjesta, a u tom su slučaju zajednički ponuditelji dužni odrediti vodećeg člana zajednice ponuditelja.
8. Postupak javnog natječaja za dodjelu lokacije - mjesta na javnim površinama provodi Povjerenstvo za davanje javnih površina u zakup i na drugo korištenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
9. Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će zaključkom odbaciti.
10. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će zaključkom odbiti.
11. Na zaključke iz točaka 9. i 10. može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka.
12. Ukoliko izabrani ponuditelj ustupi dodijeljeno mjesto drugoj osobi ili na dodijeljenom mjestu prodaje predmete koji ne pripadaju asortimanu iz njegove ponude na natječaj, komunalno redarstvo uklonit će pokretnu napravu u roku od 24 sata.
13. Ponude na natječaj dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposrednom dostavom u centralnu pisarnicu gradske uprave, na adresu: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjek za korištenje i zakup javnih površina i reklame, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom „NE OTVARAJ –JAVNI NATJEČAJ ZA BOŽIĆNU PRODAJU 2018. - UMJETNICI“.
14. Rok za predaju ponuda je 20. studeni 2018..
15. Ponude će se javno otvarati u prostoriji Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, soba 139, dana 23. studenog 2018., s početkom u 13,00 sati.
16. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.
17. Gradonačelnik donosi zaključak o izboru ponude koji se dostavlja svim ponuditeljima najkasnije u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
       Na zaključak o izboru ponude može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka.
18. Na lokaciji se postavljaju štandovi površine do 2,00 m2, čiji će tip biti određen rješenjem Odsjeka za komunalne poslove Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a osiguravaju ih sami korisnici, kao i priključak na električnu energiju.
19. Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti od ponedjeljka do petka od 8,30 do 15,30 sati, na broju telefona: 01/6101-559.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave