clanak False

Posebni Javni poziv za financiranje interkulturnih programa dobrodošlice

09.05.2024.
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
           GRAD ZAGREB
 
 Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavljuje
POSEBNI JAVNI POZIV 
ZA FINANCIRANJE INTERKULTURNIH PROGRAMA DOBRODOŠLICE
 
I.
Programom razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23) i Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23) radi poticanja i razvoja programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina, planirana je provedba ovog Javnog poziva te sredstva za financiranje programa interkulturne razmjene i socijalne integracije migranata i azilanata.
 
Ovaj Javni poziv provodi se u području dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, radi ispunjenja sljedećih ciljeva:
 • Povećanje dostupnosti i uključivosti kulture i umjetnosti
 • Poticanje i razvoj programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina
 • Poticanje interkulturne razmjene i dijaloga te uvažavanja i razumijevanja različitosti
 • Olakšavanje kulturne integracije ciljanih skupina te njihovo povezivanje s lokalnim stanovništvom
 • Upoznavanje lokalnog stanovništva s kulturama ciljanih skupina
 
Ciljane skupine u smislu ovog Javnog poziva su:
 
 • Tražitelji/tražiteljice međunarodne zaštite
 • Osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita (azil ili supsidijarna zaštita)
 • Osobe pod privremenom zaštitom
 • Strani radnici/radnice, državljani trećih zemalja s dozvolom boravka i rada u Republici Hrvatskoj
 
II.
 
Ovim Javnim pozivom financirat će se:
 • Umjetnički i kulturni programi koji su posebno kreirani i usmjereni na ciljane skupine, uključujući i prilagodbu jezičnog sadržaja te oni koji prezentiraju različite kulture, uključujući kulture ciljanih skupina (izložbe, predstave, koncerti, filmske projekcije, književna događanja, festivali i manifestacije, javne tribine, predavanja, radionice i druga kulturna događanja), uključujući i kulturno-umjetničku produkciju
 • Kreativne komunikacijske kampanje i prateće aktivnosti kao što su predavanja i javne rasprave, edukativne aktivnosti, izdavanje tiskanih i elektroničkih knjiga, publikacija i interneta te druge aktivnosti koje izravno doprinose ostvarenju ciljeva ovog Javnog poziva 
 
III.
 
Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju pravne osobe koje će aktivnosti provoditi na području Grada Zagreba.
 
Na javni poziv se ne mogu prijaviti pravne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb.
 
 
IV.
 
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora.
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti koje se sufinanciraju kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. godinu.

Putem ovog Javnog poziva financirat će se programi koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 
 • programi se mogu odvijati u razdoblju od 1.7.2024. do 1.6.2025.
 • provedba aktivnosti na području Grada Zagreba
 • prijavitelj može prijaviti program čiji troškovi nisu:
 • manji od 5.000,00 EUR
 • niti veći od 15.000,00 EUR
 • plan provedbe aktivnosti i troškovnik trebaju biti u skladu s definiranim odredbama iz točke V. ovog Javnog poziva
 
Sredstva za odobrene programe mogu se dodijeliti u manjem iznosu od traženog, a najvišem iznosu do 15.000,00 EUR.
 
 
V.
 
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati troškovi:
 • rada organizatora programa izravno vezanih za provedbu programa (plaće ili honorari koordinatora, voditelja, producenata, umjetničkih voditelja i sl.)
 • honorara izvođača, umjetnika i drugih izvoditelja programa
 • puta izvoditelja programa (smještaj, dnevnice i prijevoz)
 • promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnostima
 • administrativni i drugi troškovi (najam ureda, režijski troškovi, troškovi telefona, interneta, pošte, troškovi rada administratora, knjigovodstva i sl.) – do 5% zatraženih sredstava
 • ostali troškovi izravno vezani za realizaciju programa.
 
 
VI.
 
U svrhu stručnog vrednovanja prijavljenih programa gradonačelnik Grada Zagreba će osnovati i imenovati Povjerenstvo.

 
VII.
 
 
Predloženi programi će se procjenjivati kroz četiri grupe kriterija:
 
 1. Relevantnost programa
 • Usklađenost programa s ciljevima Javnog poziva
 • Umjetnička i/ili društvena relevantnost programa, uključujući relevantnost programa za ciljane skupine
 
 1. Kapaciteti i iskustva prijavitelja i partnera
 • Stručni i organizacijski kapaciteti prijavitelja
 • Iskustva prijavitelja i partnera u području Javnog poziva
 
 1. Kvaliteta predloženog programa
 • Kvaliteta kulturno-umjetničkog sadržaja
 • Reference angažiranih umjetnika, izvođača i drugih izvoditelja aktivnosti
 • Primjerenost i kvaliteta plana promocije i dostupnosti programa
 • Dostupnost programa krajnjim korisnicima
 
4.   Kvaliteta prijave
 • Jasnoća prijavnice i popratne dokumentacije
 • Primjerenost, jasnoća i razrađenost troškovnika
 
 
VIII.
 
 
Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.
 
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice koji je dostupan na službenim stranicama Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 
Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti obveznu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku:
 
- detaljan opis programa – opis i plan provedbe aktivnosti, plan promocije programa, organizacijski tim, iskustva prijavitelja i druge važne informacije;
- detaljan troškovnik.
 
Broj prijava jednog prijavitelja nije ograničen.
 
Neće se razmatrati prijave koje:
- ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom
- su nepotpune
- nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu.
 
Administrativnu provjeru prijava obavlja Gradski ured za kulturu i civilno društvo (nadalje: Gradski ured).
 
 
IX.
 
Na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik utvrđuje Popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva.
Popis korisnika i programa s odobrenim iznosom financijskih sredstva objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba.

 
X.
 
Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana dostave.
Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
 
XI.
 
S odabranim prijaviteljem sklopit će se Ugovor o financiranju. 
Korisnik financijskih sredstava dužan je odobrena sredstva koristiti namjenski i u skladu s ugovorom.
Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradskom uredu dostaviti Izvješće na propisanom obrascu.

 
XII.
 
Korisnik financijskih sredstava je dužan u svim komunikacijskim aktivnostima istaknuti da je program sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
 Grad Zagreb zadržava pravo predstavljanja financiranih programa u svojim komunikacijskim materijalima i javnim prezentacijama.
 
 
XIII.
 
Osobni podaci dostupni iz prijavnice i tražene dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.
Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).
 
 
XIV.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu:  javnepotrebe@zagreb.hr

Prijave se podnose putem poveznice: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2

Upute za prijavu programa i ispunjavanje prijavnice možete naći na poveznici ovdje.

Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava ePrijavnice možete naći na poveznici ovdje.
 
 
Poziv je otvoren do 10.6.2024. do 16.00 sati.
 

Javni pozivi