clanak False

Posebni Javni poziv za financiranje programa koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice

29.05.2024.
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
           GRAD ZAGREB
 
 Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavljuje
 
POSEBNI JAVNI POZIV 
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA KOJI UKLJUČUJU MLADE UMJETNIKE/UMJETNICE
 
I.
Programom razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23) i Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23) radi poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te mladih umjetnika/umjetnica planirana je provedba ovog Javnog poziva te sredstva za financiranje programa koji uključuju mlade umjetnike/umjetnice.
 
Ovaj Javni poziv provodi se radi ispunjenja sljedećih ciljeva:
 • Potpora mladim umjetnicima/umjetnicama u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse
 • Poticanje i razvoj programa koji doprinose razvojnim, eksperimentalnim i inovativnim stvaralačkim praksama mladih umjetnika/umjetnica
 • Snažnija vidljivost umjetničkih djela i kulturnih produkcija mladih umjetnika/umjetnica.
 
Mladi umjetnici u smislu ovog Poziva su punoljetne osobe do 35 godina, uključujući osobe s navršenih 35 godina, u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv koji se bave umjetničkim radom.
 
 
II.
 
Ovim Javnim pozivom financirat će se:
 • Umjetničko istraživanje u svrhu realizacije novog rada, umjetničke ideje ili projekta
 • Edukativni programi za mlade umjetnike/umjetnice koji su usmjereni na jačanje njihovih profesionalnih kapaciteta i razvoja njihovog stvaralaštva
 • Produkcija novih radova
 • Izvođenje i predstavljanje umjetničkih programa (izložbe, umjetničke instalacije predstave, koncerti, filmovi i slično).
 
 
III.
 
Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju:
 • mladi umjetnici/umjetnice kako je definirano točkom I.
 • pravne osobe čiji programi uključuju mlade umjetnike/umjetnice i koji su namijenjeni mladim umjetnicima/umjetnicama.
 
Na javni poziv se ne mogu prijaviti pravne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb.
 
 
IV.
 
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora.
 
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti koje se sufinanciraju kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. godinu.
 
 
V.
 
Putem ovog Javnog poziva financirat će se programi koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
 
 • programi se mogu odvijati u razdoblju od 1.7.2024. do 1.6.2025.
 • provedba aktivnosti odvija se na području Grada Zagreba
 • plan provedbe aktivnosti i troškovnik trebaju biti u skladu s definiranim odredbama iz točke VI. ovog Javnog poziva
 
VI.
 
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati troškovi:
 • honorara umjetnika/umjetnica
 • honorara izvoditelja programa
 • rada organizatora programa izravno vezanih za provedbu programa (plaće ili honorari koordinatora, voditelja, producenata, umjetničkih voditelja i sl.)
 • puta izvoditelja programa (smještaj, dnevnice i prijevoz)
 • promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnostima
 • administrativni i drugi troškovi (najam ureda, režijski troškovi, troškovi telefona, interneta, pošte, troškovi rada administratora, knjigovodstva i sl.) – do 5% zatraženih sredstava
 • ostali troškovi izravno vezani za realizaciju programa.
 
 
 
VII.
 
U svrhu stručnog vrednovanja prijavljenih programa gradonačelnik Grada Zagreba će osnovati i imenovati Povjerenstvo.
 
VIII.
 
 
Predloženi programi će se procjenjivati kroz četiri grupe kriterija:
 
 1. Relevantnost programa
 • Usklađenost programa s ciljevima Javnog poziva
 1. Kapaciteti i iskustva prijavitelja (samo za pravne osobe)
 • Stručni i organizacijski kapaciteti prijavitelja
 • Iskustva prijavitelja u području Javnog poziva
 1. Kvaliteta predloženog programa
 • Kvaliteta kulturno-umjetničkog sadržaja
 • Autentičnost ili originalnost programa, njegova aktualnost te inventivnost u pristupu
 • Reference umjetnika, izvođača i drugih izvoditelja aktivnosti
 • Primjerenost i kvaliteta plana promocije i dostupnosti programa
 • Dostupnost programa krajnjim korisnicima
       4.   Kvaliteta prijave
 • Jasnoća prijavnice i popratne dokumentacije
 • Primjerenost, jasnoća i razrađenost troškovnika.
 
IX.
 
 
Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.
 
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice koji je dostupan na službenim stranicama Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 
Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti obveznu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku:
 
- detaljan opis programa – opis i plan provedbe aktivnosti, plan promocije programa,
  terminski plan aktivnosti, organizacijski tim, iskustva prijavitelja i druge važne informacije;
- životopisi svih uključenih mladih umjetnika/umjetnica;
- detaljno specificiran troškovnik programa.
 
 Broj prijava jednog prijavitelja nije ograničen.
 
Neće se razmatrati prijave koje:
- ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom
- su nepotpune
- nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu.
 
Administrativnu provjeru prijava obavlja Gradski ured za kulturu i civilno društvo (nadalje: Gradski ured).
 
 
X.
 
Na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik utvrđuje Popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva.


Popis korisnika i programa s odobrenim iznosom financijskih sredstva objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba.

 
XI.
 
Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda , Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).

Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana dostave.

Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
 
XII.
 
S odabranim prijaviteljem sklopit će se Ugovor o financiranju. 

Korisnik financijskih sredstava dužan je odobrena sredstva koristiti namjenski i u skladu s ugovorom.

Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradskom uredu dostaviti Izvješće na propisanom obrascu.
 
XIII.
 
Korisnik financijskih sredstava je dužan u svim komunikacijskim aktivnostima istaknuti da je program sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
 
Grad Zagreb zadržava pravo predstavljanja financiranih programa u svojim komunikacijskim materijalima i javnim prezentacijama.
 
XIV.
 
Osobni podaci dostupni iz prijavnice i tražene dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.

Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).
 

 
XV.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu:  javnepotrebe@zagreb.hr

Prijave se podnose putem poveznice: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2

Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava ePrijavnice možete naći na poveznici ovdje.
 
 
Poziv je otvoren do 28. 6. 2024. do 16.00 sati.
 
 
 
 
 

Javni pozivi