clanak False

Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi projekta CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration actiON

01.03.2022.
Na temelju Zaključka o objavi Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi projekta CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration actiON, KLASA: 004-01/22-01/20, URBROJ: 251-01-02-22-2, od 28. veljače 2022., Grad Zagreb objavljuje
 
Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi projekta CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration actiON
 
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi projekta CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration actiON (u daljenjem tekstu: Projekt), koji se financira sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske komisije.
 
Cilj javnog poziva je ispitivanje interesa organizacija civilnog društva s višegodišnjim iskustvom u radu s tražiteljima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita za sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti.
 
OPIS PROJEKTA
 
Grad Zagreb je jedan od 14 gradova partnera u Projektu čiji je nositelj transnacionalna mreža EUROCITIES. Partner je također organizacija MigrationWork kao stručna podrška gradovima u provedbi projektnih aktivnosti.  
Jedna od obveza Grada Zagreba u Projektu je donošenje akcijskog plana za čiju su provedbu projektom osigurana sredstva u protuvrijednosti 50.000,00 eura.
 
Grad Zagreb je ispunio obvezu te je Gradska skupština Grada Zagreba Grada Zagreba na 7. sjednici, 27. siječnja 2022. godine donijela Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). Mjere i aktivnosti iz Akcijskog plana, iz područja socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, učenja jezika i obrazovanja, rada i zapošljavanja, jačanja lokalnih integracijskih kapaciteta i međugradske i međunarodne suradnje provodit će organizacije civilnog društva s iskustvom u integraciji tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
 
ZADAĆE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U ČIJEM JE DJELOKRUGU INTEGRACIJA TRAŽITELJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE I OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA
  
Sukladno Akcijskom planu, organizacije civilnog društva sudjelovat će kao sunositelji u provedbi sljedećih projektnih aktivnosti koje se financiraju u okviru Projekta:
 1. Osiguravanje prevođenja pri ostvarivanju prava i korištenju usluga koje osigurava Grad Zagreb za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita
 2. Osiguravanje posredovanja i pratnje pri ostvarivanju prava i korištenju usluga koje osigurava Grad Zagreb za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita
 3. Organiziranje radionice/edukacije usmjerene na učenje hrvatskog jezika
 4. Organiziranje umjetničkih i informatičkih radionica za osnaživanje žena tražiteljica međunarodne zaštite i žena kojima je odobrena međunarodna zaštita
 5. Organiziranje predavanja i radionica o tradiciji, običajima i kulturi u Republici Hrvatskoj
 6. Organiziranje javnih događanja i tematskih tribina u svrhu senzibiliziranja javnosti o integraciji tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita; organiziranje javnih kampanja radi predstavljanja različitih kultura i promicanja uključivanja tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u lokalnu zajednicu; obilježavanje Međunarodnog dana migranata i Svjetskog dana izbjeglica
 7. Organiziranje edukacija i radionica o integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za službenike gradske uprave i zaposlenike ustanova u vlasništvu Grada; organiziranje edukacija i radionica za zaposlenike u sustavu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite o prepoznavanju i uvažavanju specifičnih potreba i rizika osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
 
Osim u provedbi mjera i aktivnosti koje se financiraju iz Projekta, organizacije civilnog društva sudjelovat će i u aktivnostima nefinancijske prirode kao što su sudjelovanje u radu gradske koordinacije za integraciju, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz senzibiliziranje javnosti putem lokalnih medija, sudjelovanja na javnim događanjima i sl.
 
NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Interes se iskazuje dostavom pisma namjere koje mora sadržavati sve potrebne informacije o kvalificiranosti organizacije civilnog društva za provedbu projektnih aktivnosti u okviru Projekta.
 
Pismu namjere s iskazom interesa potrebno je priložiti sljedeće:
 1. Dokaz o upisu u Registar udruga ili dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (pdf kopiju)
 2. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva za iskaz interesa (pdf kopiju)
 3. Navesti popis projekata (maksimalno 7 projekata), vremensko trajanje, vrijednost projekta, izvor financiranja i kratki opis projekata kako bi dokazali iskustvo u provedbi programa i projekata iz području integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (word dokument)
 4. Navesti za provedbu kojih mjera iz Akcijskog plana (kojih su sunositelji organizacije civilnog društva i koje se financiraju u okviru Projekta) udruga iskazuje interes (word dokument).
KRITERIJI
 
Kriteriji za odabir iskazanih interesa su sljedeći:
 1. Višegodišnje iskustvo u provedbi projekata integracije
 2. Iskustvo direktnog rada s tražiteljima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita
 3. Sudjelovanje u javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu akcijskog plana za integraciju
 4. Iskustvo u provođenju projekata Europske unije
 5. Dovoljni organizacijski kapaciteti za provođenje integracijskih aktivnosti
 
Nije potrebno zadovoljiti sve kriterije kumulativno, ali organizacije koje zadovoljavaju više kriterija imati će prednost pri konačnom odabiru. Ocjena kriterija temeljit će se na analizi dostavljenih popisa projekata iz točke 3. prethodnog poglavlja („Način iskazivanja interesa i potrebna dokumentacija“).
 
Iskaz interesa potrebno je zajedno s dokumentacijom dostaviti elektronskim putem na e-mail integracija.stranaca@zagreb.hr  najkasnije do 8. ožujka 2022. godine.
 
 
POSTUPAK IZBORA
 
Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (u daljnjem tekstu: Ured) obavit će provjeru i razmatranje pristiglih iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene provjere dokumentacije i razmatranja, Ured će predložiti gradonačelniku donošenje zaključka o sklapanju sporazuma o suradnji na Projektu.

 
Za sva dodatna pitanja vezana uz iskaza interesa, molimo da se javite e-mailom na 
integracija.stranaca@zagreb.hr
 

 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave