clanak False

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

02.09.2017.

 objavljen je u Večernjem listu  i Jutarnjem listu 2. rujna 2017.           
REPUBLIKA HRVATSKA
      GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
 
 
            Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16 i 2/17) i članka 41. točke 36. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) Gradska skupština Grada Zagreba upućuje
 
JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Zagreba
 
            Savjet mladih Grada Zagreba savjetodavno je tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih, osobe su s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zagreba koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Savjet mladih ima petnaest članova.
            Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine.
            Člana Savjeta, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveza člana Savjeta mladih.
 
Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih
                     da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba.
 
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike moraju biti u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o izboru (aktivnosti kod predlagatelja i sl.) te osnovnih podataka o predlagatelju. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata za članove i dva kandidata za njihove zamjenike.
Kandidatura se podnosi na  propisanoj prijavnici objavljenoj na web-stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr te se dostavlja na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.
            Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 50 mladih, koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.
           
Rok za isticanje kandidatura je petnaest dana od dana objave javnog poziva.
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskoj skupštini te se objavljuju na web-stranici Grada Zagreba i u sredstvima javnog priopćavanja.
Gradska skupština Grada Zagreba na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
 
 
PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE
 
dr. sc. Andrija Mikulić 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave