clanak False

Koncesije - Obavijest o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba

08.06.2018.
Grad Zagreb je 08. lipnja 2018. u Elektoničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio deset (10) Obavijesti o namjeri davanja koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba, odnosno istovremeno raspisao deset (10) nadmetanja za dodjelu deset (10) koncesija.
 
Svakim pojedinačnim nadmetanjem moguće je dodijeliti jednu (1) koncesiju, a svi ponuditelji u mogućnosti su sudjelovati na svakom od deset (10) raspisanih nadmetanja. Sukladno članku 48. stavku 3. Odluke o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dati najviše 5 (pet) koncesija od ukupnog broja koncesija.
 
Sadržaj objavljenih obavijesti i pripadajućih dokumetacija o nadmetanju dostupan je na slijedećoj web stranici:
 
https://eojn.nn.hr
 
1. Broj objave 2018/S 01K-0015021 i na slijedećem linku: 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015021
 
2. Broj objave 2018/S 01K-0015023 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015023
 
3. Broj objave 2018/S 01K-0015055 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015055
 
4. Broj objave 2018/S 01K-0015053 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015053
 
5. Broj objave 2018/S 01K-0015054 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015054
 
6. Broj objave 2018/S 01K-0015047 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015047

7. Broj objave 2018/S 01K-0015048 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015048
 
8. Broj objave 2018/S 01K-0015050 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015050
 
9. Broj objave 2018/S 01K-0015051 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015051
 
10. Broj objave 2018/S 01K-0015052 i na slijedećem linku 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S 01K-0015052
 
 
Na temelju članka 31. Zakona o koncesijama (Narodne novine 69/17), i članka 52. stavka 1. Odluke o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) i članka 60. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18) gradonačelnik Grada Zagreba, objavljuje
 
OBAVIJEST  O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE CRPLJENJA, PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
 
 
1. OPĆI PODACI O DAVATELJU KONCESIJE
 
Davatelj koncesije:                                  Grad Zagreb
Adresa:                                                    Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB:                                                         61817894937
Matični broj:                                             2576651
Web stranica                                            www.zagreb.hr
 
Kontakt podaci:
E-mail:                                                     tihana.ledecki@zagreb.hr
Tel.                                                           01/6585-842
FAX:                                                         01/6585-819
 
2.
2.a Vrsta i predmet koncesije

           
Vrsta koncesije: koncesija za usluge.
Predmet koncesije: pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.
 
2.b Priroda i opseg djelatnosti koncesije
 
Crpljenje, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na područjima Grada Zagreba na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje.
 
 
2. c Mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti
 
Mjesto obavljanja javne usluge koje su predmet koncesija je područje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb.
 
 
2.d Rok trajanja koncesija

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina.

 
2.e. Procijenjena vrijednost koncesija:
 
Procijenjena vrijednost za 10 (deset) koncesija za petogodišnje razdoblje iznosi: 2.688.000,00 kuna. Procijenjena vrijednost za jednu koncesiju za petogodišnje razdoblje iznosi: 268.800,00 kuna.
 
2.f. Godišnja naknada za koncesiju
 

Za koncesiju se plaća godišnja naknada Gradu Zagrebu, iznos koje ne može biti niži od 12.000,00 kuna.
 
2.g. Postupak davanja koncesije
 
Na davanje koncesije primjenjuje se postupak davanja koncesije čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosnog praga iz članka 4. Zakona o koncesijama.
 
3. 
3.a Rok za dostavu ponuda


Krajnji rok za dostavu ponude je 12. srpnja 2018. u 10,00 sati, bez obzira na način dostave.
 
Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju.

                       
3.b Adresa na koju se moraju poslati ponude

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s navedenom adresom ponuditelja i naznakom: "PONUDA ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE CRPLJENJA, PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA - NE OTVARAJ".
 
Ponuda se dostavlja preporučenom poštom ili se predaje neposredno u pisarnicu Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektora za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2, šalter 12, prizemlje.
 
 
3.c Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
 
Javno otvaranje ponuda je 12. srpnja 2018. u 10,00 sati, u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektoru za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2, dvorana 314/ II kat.
 
Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju.
 
 
4. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA:
 
4.1 Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 
4.1.1 Davatelj koncesije će sukladno članku 24. Zakona o koncesijama isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku, ako utvrdi da:
 
A) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
b) korupciju
c) prijevaru
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
e) pranje novca ili financiranje terorizma
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima
 
B) je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti.
 
C) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 4.1.1. A) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin.
 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 4.1.1. ove Obavijesti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
 
Navedenu izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi pravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.
 
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje točke 4.1.1. može davatelju koncesije dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje bitnih razloga za isključenje. 
 
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
 • plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom;
 • aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom;
 • odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta. 
U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja.
 
Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka dodjele koncesije ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.
 
4.1.2 Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
 
Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka dodjele koncesije ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja dokaze da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 4.1.2., i to:
potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili
 • drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave
 • ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke 4.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
U slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja, okolnosti iz ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

5. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI KOJIMA GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ISPUNJAVANJE TIH UVJETA 

Ponuditelj mora ispunjavati pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti za pružanja javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba sukladno odredbama Zakona o koncesijama te Odluci o odvodnji otpadnih voda.
 
Napomena: svi dokazi o sposobnosti i isprave koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu podnose se u preslici s time da davatelj koncesije može, prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku zatražiti od ponuditelja na uvid izvornike dokumenata.
 
 
5.1 SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Davatelj koncesije određuje uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o koncesiji. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezani su uz predmet koncesije.
 
U cilju dokazivanja navedene sposobnosti, gospodarski subjekt je dužan u pisanoj ponudi za dobivanje koncesije dostaviti ispravu o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar, koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, a kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za pružanje usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.
 
5.3 TEHNIČKA SPOSOBNOST

Davatelj koncesije određuje uvjete tehničke sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti u svrhu izvršenja ugovora raspolaže sa sljedećim alatima, uređajima i tehničkoj opremi:
 • da ima u vlasništvu, leasing ili dugoročnom najmu odgovarajuće vozilo za crpljenje, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama najmanjeg kapaciteta cisterne 3 m3 i visokotlačni perač,
 • te da može organizirati 24-satno dežurstvo i hitne intervencije u slučaju iznenadnog izlijevanja sadržaja iz septičkih i sabirnih jama. 
Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
 • presliku prometne dozvole
 • ovjerenu izjavu o posjedovanju specijaliziranih vozila ili Ugovora o najmu specijaliziranih vozila i mogućnosti organizacije 24-satnog dežurstva na obrascu koji čini Prilog 2. Dokumentacije za nadmetanje, 
 
5.4 STRUČNA SPOSOBNOST

Davatelj koncesije određuje uvjete stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti, u svrhu izvršenja ugovora, ima najmanje jednog zaposlenika osposobljenog za upravljanje i rad s vakuum cisternom.
 
Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja elektronički zapis o radno pravnom statusu osiguranika iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i važeći ugovor o radu te presliku vozačke dozvole za „C“ kategoriju za najmanje jednog zaposlenika.

6. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koji su dostavili zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje u postupku davanja koncesije, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, a koji se obvezuju davatelju koncesije da će izvršiti svoje obveze sukladno ugovoru o koncesiji.
 
Zajednica ponuditelja dužna je davatelju koncesije dostaviti akt kojim se uređuju međusobni odnosi ponuditelja unutar zajednice.
 
7. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:
Primatelj uplate:                                Grad Zagreb IBAN: HR3423600001813300007
Model:                                                HR68
Poziv na broj:                                     7706-OIB uplatioca-01
Opis plaćanja pristojbe:                     obavezno navesti evidencijski broj koncesije
 
Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o plaćanju jamstva za ozbiljnost ponude, na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi 500,00 kn i uračunava se u naknadu za koncesiju.
 
 
8. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA I UPLATA NAKNADE ZA KONCESIJU ZA PRVU GODINU KONCESIJSKOG RAZDOBLJA 

Odabrani ponuditelj je dužan prije potpisivanja Ugovora o koncesiji predati davatelju koncesije javnobilježnički ovjerene bjanko zadužnice u vrijednosti 60.000,00 kuna za osiguranje naplate naknade za koncesiju te naknade štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora.
 
Davatelj koncesije dužan je zadužnice pohraniti na prikladnom mjestu i čuvati za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, te eventualno neiskorištene vratiti koncesionaru nakon isteka koncesije.
 
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna uplatiti iznos naknade za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije.
 
 
9. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
 
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena godišnja naknada za koncesiju.
 
 
10. NAČIN IZRADE PONUDE
 
Ponuda za sudjelovanje u nadmetanju za davanje koncesija mora biti izrađena isključivo na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i na obrascima koji su sastavni dio iste.
 
 
11.  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i službenim stranicama Grada Zagreba ili na adresi Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektora za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2, soba 426, svakog radnog dana od 9,00 – 15,00 sati.
 
 
12. PRAVNA ZAŠTITA
 
U postupku davanja koncesije žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb.
 
Do isteka žalbenog roka, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije, izravno ili preporučenom pošiljkom putem Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektora za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.
 
Rok za podnošenje žalbe je 10 dana od:
 • objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj objave obavijesti i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
 • objave obavijesti o ispravku dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
 • objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
 • primitka odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja. 
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u propisanom roku gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u kasnijoj fazi postupka.
 
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.
 
                                                                                  

Aktualnosti