clanak False

Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji

31.03.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za zaštitu
od nasilja u obitelji

(29.11.2017.)
(izmjena 28.7.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 31.3.2022.
 
- za predsjednicu:
mr. sc. Iva Prpić;
 
- za članove:
mr. sc. Rada Borić,
Jana Radić, magistra politologije,
dr. sc. Maja Mamula,
dr. sc. Željka Barić,
Martina Pamić, mag. iur.,
Jadranka Golac-Ćelap, dipl. socijalna radnica,
Marina Kovačević, mag. iur.,
Marija Halić, dipl. pedagoginja,
Vanda Bazmenjak, dipl. defektologinja-socijalna pedagoginja,
Maja Župančić Ukropina, dipl. iur.,
Nikolina Grubišić Požar, univ. spec. krim.,
Maja Gergorić, magistra politologije.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba