HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Sektor za promet - I. kat

Pomoćnik pročelnika za promet: Mario Miličević dipl. ing

tel: 610-1139, 610-1562, faks: 610-1199

E-mail: Mario.Milicevic@zagreb.hr

 

- obavlja poslove vezane uz tehničku regulaciju i sigurnost prometa te poslove planiranja i upravljanja prometom te poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

   

ODJEL ZA TEHNIČKU REGULACIJU, SIGURNOST PROMETA I SUSTAV JAVNOG PARKIRANJA - I. kat
Voditelj odjela za tehničku regulaciju, sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja - Tihomir Barišić
tel: 610-1141, faks: 610-1199

E-mail: tihomir.barisic@zagreb.hr

 

- Obavljaju se poslovi vezani za sigurnost i tehničku regulaciju prometa te poslovi organizacije sustava javnog parkinga.

 

ODSJEK ZA SIGURNOST I TEHNIČKU REGULACIJU PROMETA

Voditelj odsjeka za sigurnost i tehničku regulaciju prometa: Mate Merčep

tel: 610-1039, faks: 610-1199

E-mail: mate.mercep@zagreb.hr

 - obavljaju se poslovi praćenja i analize funkcioniranja tehničke regulacije prometa s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, pripreme nacrta propisa iz područja sigurnosti i tehničke regulacije prometa, praćenja i analize stanja sigurnosti prometa na području grada, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje stanja sigurnosti (sanacija i otklanjanje opasnih mjesta u prometu), suradnje s prometnom policijom na prikupljanju i sistematiziranju podataka o sigurnosti prometa, suradnje s tijelima na gradskoj i državnoj razini zaduženim za poboljšanje stanja sigurnosti u prometu, praćenja odvijanja prometnih tokova i predlaganje izmjena tehničke regulacije (uvođenje jednosmjernih ulica, preusmjeravanje tokova, pješačke zone i dr.), pripreme suglasnosti za trajno ili privremeno zatvaranje prometnica, pripreme odobrenja za kretanje motornih vozila u zonama zabrane i ograničenja prometa, pripreme prijedloga i rješenja za poboljšanje sustava tehničke regulacije prometa, pripreme prijedloga i rješenja za poboljšanje organizacije i režima parkiranja, priprema prijedloga i rješenja tehničke regulacije ostalih oblika prometa u gradu, kao što su biciklistički promet, promet u rekreativno-športske svrhe (romobili, koturaljke, skateboard i drugo), promet pješaka, kočija i slično, pripreme prijedloga i rješenja za organizaciju dostave u središnjim dijelovima grada, pripreme prijedloga i rješenja za organizaciju vođenja prometa teretnih i specijalnih vozila te za njihovo parkiranje i terminiranje, pripreme projektnih zadataka za izradu studija i analiza odvijanja gradskog prometa, izdavanja mišljenja i suglasnosti na projekte tehničke regulacije i sigurnosti prometa, organizacije i vođenja stručnih tehničkih pregleda i komisija radi uspostavljanja tehničke regulacije prometa.

 

IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

 

ODSJEK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA JAVNOG PARKINGA

Voditelj odsjeka za organizaciju sustava javnog parkinga: Damir Hercigonja

tel: 658-5775, faks: 610-1199 
E-mail: damir.hercigonja@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja i analize funkcioniranja sustava javnog parkinga s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, pripreme nacrta propisa iz područja organizacije parkiranja, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje sustava javnog parkinga, suradnje s prometnom policijom i nadležnim komunalnim službama na prikupljanju i sistematiziranju podataka o javnom parkingu, praćenja i analize funkcioniranja prometa u mirovanju, pripreme prijedloga i rješenja za izgradnju, organizaciju i funkcioniranje javnih garaža i parkirališta, pripreme projektnih zadataka za izradu studija i analiza funkcioniranja sustava javnog parkinga, izdavanja mišljenja i suglasnosti na prijedloge zauzimanja parkirališnih mjesta te određivanje javne parkirališne površine, organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone, vrste parkirališnih karata i način njihova korištenja, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte.

 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2 

 

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROMETOM
Voditelj odjela za planiranje i upravljanje prometom: mr.sc. Marijan Ključarić
tel: 658-5709, faks: 658-5716 

E-mail:  Marijan.Kljucaric@zagreb.hr

- Obavlja poslove vezane za semaforizaciju i organizaciju sustava automatskog upravljanja prometom, izdavanja odobrenja, suglasnosti i mišljenja te organizacije javnog gradskog, cestovnog i auto taksi prometa.

 

ODSJEK ZA SEMAFORIZACIJU I AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PROMETOM (AUP)

Voditelj odsjeka za semaforizaciju i automatsko upravljanje prometom (AUP): Mladen Kočiš

tel: 658-5720, faks: 658-5716
E-mail: Mladen.Kocis@zagreb.hr 
- obavljaju se poslovi pripreme prijedloga i rješenja za preprogramiranje semafora, te promjena semaforske opreme, analiziranja i provođenja projekata izmjene signalnih planova i planova koordinacije semaforiziranih raskrižja, pripreme prijedloga za izmjenu signalnih planova i planova koordinacije semaforiziranih raskrižja, instaliranja programa za upravljanje semaforiziranim raskrižjima, praćenja funkcioniranja programa za upravljanje semaforiziranim raskrižjima, pripreme korekcije u programima za upravljanje semaforiziranim raskrižjima, praćenja odvijanja prometa putem telematske opreme, interveniranja u upravljačkim programima u cilju normalizacije prometnih tokova, priprema i održavanje softvera za računalsku opremu AUP-a, praćenja stanja signalne opreme na semaforiziranim raskrižjima i u centru za AUP, planiranje radova na održavanju postojeće opreme AUP-a, predlaganje dogradnje ili zamjene opreme za AUP-a, predlaganje stručnih i organizacijskih unaprjeđenja u funkcioniranju AUP-a, izdavanja mišljenja i suglasnosti na projekte, semaforizacije, organizacije i vođenja stručnih tehničkih pregleda i komisija.

 

ODSJEK ZA JAVNI GRADSKI, CESTOVNI I AUTO TAKSI PROMET

Voditelj odsjeka za javni gradski, cestovni i auto taksi promet: Dubravko Mahović

tel: 658-5702, faks: 658-5716  
E-mail: dubravko.mahovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja i analize odvijanja javnog gradskog prijevoza i gradsko prigradske željeznice, pripreme prijedloga i rješenja za unaprjeđenje funkcioniranja javnog gradskog prijevoza i gradsko prigradske željeznice, analize tarifnog sustava u javnom gradskom i prigradskom prijevozu i izrade prijedloga za njegovo unapređenje, praćenja realizacije i analize voznog reda u javnom gradskom prijevozu i u prometu gradsko prigradskih vlakova, pripreme tehničkih elemenata ugovora o obavljanju prijevoza drugih prijevoznih oblika na području grada i okolice, registracije voznog reda na linijama javnog gradskog i prigradskog prijevoza, praćenja usklađenosti javnog gradskog prijevoza s ostalim prijevoznim oblicima, izrade upravno tehničkih rješenja za izmjenu organizacije i vođenja linija i stajališta te za produženje postojećih linija i drugo, praćenja i analize funkcioniranja taksi prijevoza, predlaganja mjera unapređenja taksi i drugih oblika prijevoza u gradsko prigradskom prometu, organizacije i vođenja stručnih tehničkih pregleda i komisija radi uspostavljanja ili izmjene organizacije javnog gradskog prometa, vođenja prvostupanjskog upravnog postupka u najsloženijim upravnim predmetima izdavanja licencija i izvoda licencija za obavljanje djelatnosti u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu: za linijski prijevoz putnika, slobodni prijevoz putnika, auto-taksi prijevoz putnika i prijevoz tereta, te izdavanja licencija za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u putničkom i teretnom prometu, pripreme i izdavanja rješenja o kategoriji autobusnih kolodvora, rješenja o parkirališnom prostoru za fizičke i pravne osobe u javnom cestovnom prijevozu, pripreme i izdavanja dozvola za poseban linijski prijevoz putnika, pripreme i izdavanja potvrda za prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe, vođenja upisnika izdanih licencija za obavljanje djelatnosti u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu, vođenja evidencije prijevoznika za vlastite potrebe, vođenje registra posebnog linijskog prijevoza, pripreme i obrade dokumentacije potrebne za izdavanje, izmjenu te obnovu dozvole za auto-taksi prijevoz putnika.

 

IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

ODSJEK ZA IZDAVANJE ODOBRENJA, SUGLASNOSTI I MIŠLJENJA

Voditelj odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja: kontakt osoba:
tel: 610-1139, 610-1562
- obavljaju se poslovi pregleda i analize projektne dokumentacije s obzirom na ispunjenje prometnih uvjeta i sudjelovanje u izradi propisa iz područja prometa, pripreme stručnih mišljenja na urbanistička i tehnička rješenja objekata i prometnica, utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijskih dozvola za prometne i druge objekte, izdavanja suglasnosti na tehničku dokumentaciju prometnih i drugih objekata, sudjelovanja u zajedničkim tehničkim pregledima u postupku izdavanja uporabne dozvole za novoizgrađene objekte, pripreme prijedloga i uputa za projektiranje prometnih površina uz objekte i priključka na cestovnu prometnicu, davanja uputa u projektiranju s ciljem ispunjenja prometnih uvjeta izdavanja rješenja o znaku pristupačnosti osobama sa invaliditetom i odobrenja za kretanje vozila u zonama s ograničenim prometom.