clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

02.02.2024.
Sjedište: Ulica kneza Branimira 71b
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr

PROČELNIK: dr.sc. Andro Pavuna, mag.psych.
Tel:01 610-0908, faks:01 610-1526

ZAMJENICI PROČELNIKA:
Josip Juranek, dipl.pol.
Tel: 01/ 610-0904, 01/610-0908

Marko Velzek, dipl.ing.prometa
Tel:01/610-0920


Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje površina javne namjene, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, promet, prijevoz u cestovnom prometu, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovu radu, financijsko i materijalno poslovanje, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sustav civilne zaštite, obranu, zaštitu od požara i vatrogastvo, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, provedbu poslova iz područja urbane sigurnosti te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.