clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

01.01.2022.
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr

PROČELNICA: Renata Šimon, dipl.iur., privremeno od 1. siječnja 2022., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci  
Tel: 610-0908, faks: 610-1526


POMOĆNICI PROČELNIKA:
Dalibor Drakula, dipl. pol., univ. spec. oec, soba 109/I. kat
Tel: 610-0968, faks: 610-0754
E-mail: dalibor.drakula@zagreb.hr

Vedran Pilaš, dipl. politolog, soba 109/1. kat
Tel: 616-6272, faks: 610-1526
E-mail: vedran.pilas@zagreb.hr

Krešimir Kunčević, dipl. ing prometa 104/a
Tel: 610-0912, faks: 610-1526
E-mail: kresimir.kuncevic@zagreb.hr

Marko Pavlek, dipl.iur., soba 122/1
tel: 610-0795, faks: 610-1526
E-mail: marko.pavlek@zagreb.hr

Marina Kolaković, dipl.oec., soba 309/3
Tel: 610-0850, faks: 610-1526
E-mail: marina.kolakovic@zagreb.hr

Mario Hrgović, dipl.kriminalist, soba 305
Tel: 616-6056, faks: 610-1526
E-mail: mario.hrgovic@zagreb.hr

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovom radu, financijsko i materijalno poslovanje, održavanje objekata mjesne samouprave, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, poslove planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost 1.1.2022. preuzima sve poslove Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.