clanak False

Sektor za zdravstvo

11.03.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15
Pomoćnica pročelnice za zdravstvo: dr.sc. Mirela Šentija Knežević
Tel: 01/460-3423, faks: 01/460-3400
E-mail: mirela.sentija-knezevic@zagreb.hr
 
- obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, organizaciju rada zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb, praćenje rada i poslovanja zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb, koordinaciju i organizaciju rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Grada Zagreba obavljaju zdravstvenu djelatnost, poslove praćenja i analize potreba u mreži javne zdravstvene službe i procjenu rizika u području zdravstva, osiguranje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe, utvrđivanje potreba i predlaganje reda prvenstva za investicijske projekte u pravnim osobama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost kojih je osnivač Grad Zagreb, pripremu, provedbu i praćenje programa i projekata Europske unije iz područja zdravstva, izrade godišnjih Programa iz područja zaštite zdravlja koje provode udruge, Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba te jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, organiziranje i provođenje javnozdravstvenih mjera sukladno planovima, osiguravanje sredstava za zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, osiguravanje sredstava za poticanje zdravstvenih radnika u deficitarnim djelatnostima za rad na području Grada Zagreba radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe, osiguravanja sredstava za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti, osiguravanja sredstava za provođenje mjera zdravstvene ekologije, i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za ljudsku potrošnju, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, od interesa za Grad Zagreb, sudjelovanja u uspostavi i unapređenju sustava telemedicine, e-zdravstva, palijativne skrbi i dugotrajne skrbi za kompleksne pacijente, planiranje prioriteta raspodjele decentraliziranih sredstava, te druge poslove iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PLANIRANJE
Voditeljica Odjela za zdravstvenu zaštitu i planiranje - Ivana Đerek Dubravčić
Tel: 01/460-3427, faks: 01/460-3400
​E-mail: ivana.derek-dubravcic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u području zdravstva i osiguravanja zdravstvene zaštite stanovnika na području Grada Zagreba, praćenja i analize potreba u mreži javne zdravstvene službe, osiguravanja popunjenosti mreže javne zdravstvene službe, praćenje stanja i osiguravanje sredstava za specijalističko usavršavanje i poticanje zdravstvenih radnika u deficitarnim djelatnostima za rad na području Grada Zagreba radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe, organizacije i praćenja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb, koordinacije i organizacije rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Grada Zagreba obavljaju zdravstvenu djelatnost, organiziranja i osiguravanja sredstava za hitnu medicinsku pomoć i rad mrtvozorničke službe, stručna i administrativna podrška zdravstvenim ustanovama iz djelokruga rada Odjela, administrativna podrška radu Savjeta za zdravlje i Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, poslovi koordinacije, integriranog praćenja i provedbe aktivnosti zadanih gradskim strateškim dokumentima u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva i mjera u području unapređenja usluga zdravstvene zaštite te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Voditeljica Odsjeka za zdravstvenu zaštitu i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - Sanja Maksan
Tel: 01/460-3432, faks: 01/460-3400
E-mail: sanja.maksan@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u području zdravstva i predlaganja organizacije rada zdravstvenih ustanova, osiguravanja popunjenosti mreže javne zdravstvene službe, izrade prijedloga te praćenja provedbe aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba, predlaganja mjera za unaprjeđenje kvalitete primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene djelatnosti te djelatnosti na tercijarnoj razini, izrade prijedloga i praćenje provedbe Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje, praćenje stanja i osiguravanje sredstava za specijalističko usavršavanje i za poticanje zdravstvenih radnika u deficitarnim djelatnostima za rad na području Grada Zagreba radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe, sudjelovanje u uspostavi i unaprjeđenju sustava palijativne skrbi i dugotrajne skrbi za kompleksne pacijente, organizacije i osiguravanja sredstava za rad mrtvozorničke službe, i hitne medicinske pomoći i posebnih dežurstava na području Grada Zagreba, osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost ustanova koja nije financirana iz drugih izvora, poslovi kontrole postupanja ustanova temeljem izvješća nadležnih institucija, praćenje rada Savjeta za zdravlje i Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, izrada stručnih podloga za davanje suglasnosti Osnivača na akte upravnih vijeća zdravstvenih ustanova uključujući i akte vezane uz davanje suglasnosti Osnivača vezano uz zapošljavanja, stručna i administrativna podrška zdravstvenim ustanovama te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PLANIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Voditelj Odsjeka za plairanje zdravstvene zaštite: Tihomir Majić
Tel: 01/460-3425, faks: 01/460-3400
​E-mail: tihomir.majic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja i analize potreba u mreži javne zdravstvene službe, praćenja i analize rada i poslovanja zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb, prikupljanja i analize podataka potrebnih za planiranje i razvoj zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba, predlaganja modela vertikalne integracije na svim razinama zdravstvene zaštite i horizontalnog povezivanja s ustanovama socijalne skrbi za smanjenje fragmentiranosti i bolju iskoristivost resursa, sudjelovanje u uspostavi i unapređenju sustava telemedicine i e-zdravstva, sudjelovanje u uspostavi i unaprjeđenju funkcionalnog povezivanja zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite, izrade i praćenje provedbe programa integracije skrbi za kompleksne pacijente u suradnji sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama na području grada Zagreba, izrada stručnih podloga za akte iz područja zdravstva te za izradu odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor te odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb te uvjetima za davanje u zakup poslovnog prostora radnicima domova zdravlja, te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA U ZDRAVSTVU
Voditeljica Odjela za planiranje, pripremu i provedbu razvojnih projekata u zdravstvu : Jadranka Jakić-Petrak
Tel: 01/460-3409, faks: 01/460-3400
​E-mail: jadranka.jakic-petrak@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koji se odnose na utvrđivanje potreba i predlaganje reda prvenstva investicijskih projekata u zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb i procjene opravdanosti za proširenje kapaciteta sukladno Planu zdravstvene zaštite, mreži javne zdravstvene službe i izvan mreže javnozdravstvene službe na području Grada Zagreba, pripremu prijedloga za planirane investicijske projekte, odnosno prijedloga za izradu Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu za proračunsko razdoblje, poslovi koordinacije, identifikacije i pokretanja prioritetnih razvojnih aktivnosti, te provođenja i praćenja razvojnih programskih (soft) projekata iz područja zdravstva financiranim iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sudjelovanje i pružanje stručne i administrativne pomoći zdravstvenim ustanovama u pripremi i provedbi projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, vođenje evidencije o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, vođenje evidencije i praćenje stanja medicinske opreme koju ustanove koriste u okviru obavljanja zdravstvene djelatnosti, vođenje evidencije o stanju nekretnina zdravstvenih ustanova te koordinacija s nadležnim ministarstvima, gradskim upravnim tijelima te drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama vezano uz uknjižbu vlasništva ustanova, planiranje i praćenje realizacije obaveza sukladno sklopljenim ugovorima o zakupu za koje su sredstva osigurana u proračunu sektora za zdravstvo za djelatnosti zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb, stručna i administrativna pomoć zdravstvenim ustanovama prilikom promjene lokacije obavljanja osnovne djelatnosti, poslovi koordinacije, integriranog praćenja i provedbe aktivnosti zadanih gradskim strateškim dokumentima s naglaskom na ZagrebPlan u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva i mjera, te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA PLANIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U ZDRAVSTVU
Voditelj Odsjeka za planiranje razvojnih projekata u zdravstvu - kontakt osoba:
Tel: 01/460-3409, faks: 01/460-3400

-obavljaju se poslovi koji se odnose na utvrđivanje potreba i predlaganje reda prvenstva investicijskih projekata u zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb i procjene opravdanosti za proširenje kapaciteta sukladno Planu zdravstvene zaštite, mreži javne zdravstvene službe i izvan mreže javnozdravstvene službe na području Grada Zagreba, pružanje stručne podrške zdravstvenim ustanovama pri izradi projektnih zadataka za razvojne projekte, vođenje evidencije i praćenje stanja medicinske opreme koju ustanove koriste u okviru obavljanja zdravstvene djelatnosti, vođenje evidencije o stanju nekretnina zdravstvenih ustanova te koordinacije s nadležnim ministarstvima, gradskim upravnim tijelima te drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama vezano uz uknjižbu vlasništva ustanova, planiranje i praćenje realizacije obaveza sukladno sklopljenim ugovorima o zakupu za koje su sredstva osigurana u proračunu sektora za zdravstvo za djelatnosti zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb, stručna i administrativna pomoć zdravstvenim ustanovama prilikom promjene lokacije obavljanja osnovne djelatnosti, poslovi koordinacije, integriranog praćenja i provedbe aktivnosti zadanih gradskim strateškim dokumentima s naglaskom na ZagrebPlan te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA U ZDRAVSTVU
Voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu razvojnih projekata u zdravstvu: Martina Jelinić
Tel: 01/460-3412, faks: 01/460-3400
E-mail: martina.jelinic@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi koji se odnose na koordinaciju, identifikaciju i pokretanje prioritetnih razvojnih aktivnosti, pripremu prijedloga za planirane investicijske projekte, odnosno prijedloga za izradu Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu za proračunsko razdoblje, provođenje i praćenje razvojnih projekata iz područja zdravstva financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, procjena opravdanosti zahtjeva pravnih osoba za partnerstvom Grada Zagreba pri apliciranju na EU fondove i druge izvore financiranja te praćenje provedbe programa u okviru sklopljenih ugovora o zajedničkoj projektnoj prijavi, sudjelovanje i pružanje stručne i administrativne pomoći zdravstvenim ustanovama u pripremi i provedbi projekata, praćenje europskih natječaja za financiranje razvojnih projekata iz područja zdravstva na kojima je Grad Zagreb i zdravstvene ustanove kojih je osnivač prihvatljiv prijavitelj, vođenje evidencije o planiranim, prijavljenim i razvojnim projektima u provedbi, koordinacije s nadležnim ministarstvima, gradskim upravnim tijelima te drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA PROMICANJE ZDRAVLJA, PREVENCIJU I RANO OTKRIVANJE BOLESTI
Voditeljica Odjela za promicanje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti:  Jasna Tucak
Tel: 01/460-3417, faks: 01/460-3400
E-mail: jasna.tucak@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koji se odnose na donošenje jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, organiziranja i provođenja javnozdravstvenih mjera sukladno planovima, osiguravanje sredstava za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti, osiguravanje sredstava za prevenciju bolesti te zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, poslove vezane uz financiranje i praćenje provedbe programa i projekata organizacija civilnog društva iz područja zaštite zdravlja, procjena opravdanosti zahtjeva udruga za partnerstvom Grada Zagreba pri apliciranju na EU fondove i druge izvore financiranja te praćenje provedbe programa u okviru sklopljenih ugovora o zajedničkoj projektnoj prijavi, stručni i administrativni poslovi za povjerenstvo za udruge te druga stručna povjerenstva od posebnog interesa za Grad Zagreb, poslovi koordinacije, integriranog praćenja i provedbe aktivnosti zadanih gradskim strateškim dokumentima u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva i mjera u području zaštite zdravlja, te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA PROMICANJE ZDRAVLJA I PROGRAME UDRUGA
Voditeljica Odsjeka za promicanje zdravlja i programe udruga - Ivana Rončević
Tel: 01/460-3413, faks: 01/460-3400
E-mail: ivana.roncevic@zagreb.hr

-obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, organiziranje i provođenje javnozdravstvenih mjera sukladno planovima, osiguravanje sredstava za provođenje javnozdravstvene djelatnosti, kao i programa iz područja zaštite zdravlja, poticanje i potpore programima i projektima organizacija civilnog društva i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada kao i poslove vezane uz njihovo financiranje i praćenje provedbe projekata, procjena opravdanosti zahtjeva udruga za partnerstvom Grada Zagreba pri apliciranju na EU fondove i druge izvore financiranja, obilježavanje važnijih javnozdravstvenih datuma, sudjelovanje u izradi stručnih podloga i analiza iz djelokruga te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA JAVNOZDRAVSTVENE PROGRAME I PROJEKTE
Voditelj Odsjeka za javnozdravstvene programe i projekte: kontakt osoba 
Tel: 01/460-3417, faks: 01/460-3400
- obavljaju se poslovi koji se odnose na: osiguravanje sredstava za zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, planiranje, pripremu, organizaciju provedbe i kontrolu aktivnosti i projekata zdravstvenog nadstandarda koje provode zdravstvene ustanove i druge pravne osobe, praćenje i analiza pokazatelja uspješnosti programa i projekata zdravstvenog nadstandarda, postupanje po predstavkama i pritužbama iz djelokruga Odsjeka te drugi poslovi.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
​Zagreb, Šubićeva 38
Voditeljica Odjela za zdravstvenu ekologiju: Ana Marija Crnić
Tel: 01/658-5354, faks: 01/460-3400 
E-mail: anamarija.crnic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi osiguravanja provedbe mjera zdravstvene ekologije i to: izrade prijedloga programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, posebno programa preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba, ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za ljudsku potrošnju, obavljanje poslova vezanih uz obveze Grada Zagreba prema korisnicima vode za ljudsku potrošnju iz javne vodoopskrbne mreže i lokalnih vodovoda u pogledu obavješćivanja potrošača sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, ispitivanja štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanja onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji od interesa za Grad Zagreb, sukladno programu mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša koji donosi ministar nadležan za zdravstvo, osiguravanje sredstava za provođenje mjera zdravstvene ekologije, te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.