clanak False

Sektor za odgoj i obrazovanje

13.06.2022.
Pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje: Iva Milardović Štimac 
Tel: 01 610-0491, faks: 01 610-0503
 E-mail: iva.milardovic-stimac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi iz područja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja vezani uz izradu plana mreže predškolskih ustanova i mreže školskih ustanova te poslovi iz djelokruga tehničke kulture, mjerila za financiranje programa tih djelatnosti, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, postupak sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, u vezi izrade prijedloga gradskih programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te djelatnosti tehničke kulture, praćenje njihove provedbe i izradu izvješća o stanju u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednješkolskog odgoja i obrazovanja te djelatnosti tehničke kulture, ostvarivanje prava učenika s teškoćama u razvoju na primjerene programe i oblike školovanja i osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tehničke kulture,  vođenje registra saveza i Zajednice tehničke kulture, usklađivanje, odnosno donošenje plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, plan upisa učenika u osnovne škole te plana upisa učenika u srednje škole i učeničke domove, određivanje broja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u osnovnim školama, određivanje uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, nabavu dodatnih obrazovnih materijala i udžbenika koji su besplatni za učenike osnovnih i srednjih škola, organiziranje prijevoza učenika, obavljanje poslova prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, praćenje i provedbu mjera povećanja sigurnosti i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, programe neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja odraslih, suradnju Grada Zagreba sa Sveučilištem i HAZU-om te sudjelovanje u pripremi EU projekata iz domene obrazovanja. 

ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Voditeljica Odjela za predškolski odgoj  i obrazovanje: Martina Glasnović, univ.spec.crim
Tel: 01 610-0495, faks: 01 610-0503
E-mail: martina.glasnovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s izradom plana mreže predškolskih ustanova Grada Zagreba, izradom prijedloga gradskog programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja (u nastavku teksta: djelatnost), praćenja njegove provedbe, izradom izvješća o provedbi gradskog programa javnih potreba kao i nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za odgojno-obrazovni program za svako dijete u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima te nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za svako dijete u obrtu dadilja, izradom mjerila za financiranje programa djelatnosti (redovita djelatnost i kapitalna ulaganja), osiguravanja neposredne provedbe gradskih odluka, praćenja stanja i izrade izvješća o stanju u djelatnosti i potrebama stanovnika Grada Zagreba, sudjelovanje u poslovima izrade, sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, usklađivanja planova upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, utvrđivanja prava i obveza nositelja programa, suradnje i praćenja provedbe posebnih i alternativnih programa, programa za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, socijalnih programa, programa standardizirane prehrane te programa zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece u gradskim predškolskim ustanovama, programa i projekata koje provode gradske predškolske ustanove samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i širom zajednicom, utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, vođenje evidencije o strukturi radnih mjesta i zapošljavanjima radnika u gradskim predškolskim ustanovama, vođenje evidencije o strukturi upisane djece, odgojno-obrazovnih skupina, programa predškolskog odgoja i obrazovanja te koordinacija provedbe elektroničkih upisa djece rane i predškolske dobi u zajedničkom elektroničkom upisniku (e-Evidencija djece), sudjelovanja u pripremi informacija i podloga za EU projekte te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave. 

ODJEL ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO
Voditeljica Odjela za osnovno školstvo - Zrinka Lochert
Tel: 01 610-0557, faks: 01 610-0503
E-mail: zrinka.lochert@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s izradom mreže školskih ustanova, usklađivanja i donošenja plana upisa djece u osnovne škole, određivanja broja razrednih odjela u osnovnim školama, određivanja uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, provedba postupaka za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, izradom prijedloga gradskog programa javnih potreba, praćenje njegove provedbe i izradom izvješća o provedbi gradskog programa javnih potreba kao i mjerila za financiranje programa u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, organiziranje prijevoza učenika osnovnih škola, provedba odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (izrada nacrta programa redovite djelatnosti koje se financiraju iz državnog proračuna, izrade izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedbu socijalnih programa u djelatnosti, neposrednu provedbu odluka i osiguravanje njihove provedbe, poslovi u svezi zasnivanja radnog odnosa radnika u osnovnoškolskim ustanovama sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pripreme, organizacije i provedbe školskih, izvannastavnih i izvanškolskih programa, provedbe natjecanja i smotri u osnovnim  školama,  nabavka drugih obrazovnih materijala besplatnih za učenike, provedba mjera povećanja sigurnosti i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, programa neformalnog obrazovanja, sudjelovanje u pripremi inforamacija i podloga za EU projekte, koordiniranja poslova u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja s tijelima mjesne samouprave.

ODJEL ZA SREDNJE ŠKOLSTVO
Voditeljica Odjela za srednje školstvo- Martina Stipeč
Tel: 01 610-0563, faks: 01 610-0503
E-mail: martina.stipec@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s izradom mreže srednjoškolskih ustanova, izradom prijedloga gradskog programa javnih potreba u djelatnosti  srednjeg odgoja i obrazovanja, praćenje njegove provedbe i izvješća o provedbi gradskog programa javnih potreba kao i mjerila za financiranje programa u djelatnosti srednjeg odgoja i obrazovanja, poslovi u svezi zasnivanja radnog odnosa radnika u srednjoškolskim ustanovama sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, izrade prijedloga plana upisa učenika u srednje škole i učeničke domove, provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola, obavljanje poslova prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnosti i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja  (izrada nacrta programa redovite djelatnosti koje se financiraju iz državnog proračuna, izrade izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedbu socijalnih programa u djelatnosti, neposrednu provedbe odluka i osiguravanje njihove provedbe, pripreme, organizacije i provedbe školskih, izvannastavnih i izvanškolskih programa, provedbe natjecanja i smotri u srednjim školama, utvrđivanja prava i obveza nositelja programa, provedbe programa neformalnog obrazovanja, sudjelovanje u pripremi inforamacija i podloga za EU projekte, provedba mjera povećanja sigurnosti i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, nabavke besplatnih udžbenika za učenike te koordiniranja poslova u djelatnosti srednjeg odgoja i obrazovanja s tijelima mjesne samouprave.

ODJEL ZA TEHNIČKU KULTURU
Voditeljica Odjela za tehničku kulturu: Madeleine Wolf
Tel: 01 610-0553, faks: 01 610-0503
E-mail: madeleine.wolf@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi izrade kriterija za financiranje programa djelatnosti tehničke kulture, izrade i praćenja provedbe gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, sufinanciranja udruga, saveza i Zajednice tehničke kulture te klubova mladih tehničara pri osnovnim i srednjim škola putem Javnog poziva za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi te sufinanciranja udruga tehničke kulture putem Javnog poziva za odnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, praćenje namjenskog korištenja sredstava i izrade izvješća o ostvarivanju programa, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenje stanja u djelatnosti tehničke kulture i potreba stanovnika Grada Zagreba, utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, vođenje registra saveza i Zajednice tehničke kulture, suradnja s nadležnim udrugama u vezi s donošenjem i financiranjem gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi te pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.