clanak False

Gradski ured za financije i javnu nabavu

23.04.2024.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
E-mail: financije@zagreb.hr
Tel: 01 610-1339, faks: 01 610-1399 

PROČELNICA: mr.sc. Daniela Juroš Pečnik, dipl.oec., pomoćnica pročelnika za proračun, privremeno, od 22. travnja.2024. obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 3 mjeseca, odnosno do 22. srpnja 2024.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA POSLOVE RIZNICE:
Gordana Vojnović 
tel: 01 610-1347, faks: 01 610-1399
E-mail: gordana.vojnovic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA:
Sanja Kisjelica
​tel. 01 650-6516
​E-mail: sanja.kisjelica@zagreb.hr

​POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE:
Gordana Prgomet
​tel. 01 610 - 1335, faks: 01 610- 1399
​E-mail: gordana.prgomet@zagreb.hr


Gradski ured za financije i javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna te ostalih financijskih izvještaja, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg i strukturu zaduživanja, jamstva i suglasnosti Grada, rejting Grada, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, poslove vezane uz likvidaturu, platni promet i blagajničko poslovanje, poslove javne nabave, utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave za korisnike središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.

Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.