HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Sektor za socijalnu zaštitu-II kat

Pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu: Romana Galić
Tel.: 610- 1269, faks: 610- 0015
E- mail: romana.galic@zagreb.hr
socijalna-zastita@zagreb.hr

ODJEL SOCIJALNE ZAŠTITE- II. kat
Kontakt osoba: tel: 610- 1269, faks: 610- 0015

- Obavlja poslove vezane uz praćenje stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacije socijalne skrbi na području Grada Zagreba, poslovi vezani uz humanitarnu pomoć te poslovi vezani uz socijalne i socijalno- zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb.

 

ODSJEK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I PLANIRANJE

Voditelj/ica odsjeka za socijalnu zaštitu i planiranje: Zorana Uzelac Bošnjak

tel:610-1024 ,faks: 610-0015

e-mail: zorana.uzelac@zagreb.hr

 

-Obavlja  poslove vezane uz praćenje stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacije socijalne skrbi na području Grada Zagreba, izrade prijedloga programa i akata u svezi s osiguravanjem prava u većem opsegu nego što ih osigurava Republika Hrvatska, organiziranje i poticanje dobrosusjedske pomoći, dobrovoljnog rada i drugih oblika dobročinstva, sudjelovanje u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske propise iz područja socijalne skrbi, kontinuirano ažuriranje Socijalne slike Grada Zagreba, koordinaciju i provedbu mjera i aktivnosti zadanih Programom socijalne politike Grada Zagreba, poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa udruga iz područja socijalne zaštite, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz područja socijalne zaštite, u vezi s organizacijom izrade vodiča i brošura, organiziranje edukacija, tribina i humanitarnih akcija te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 

ODSJEK ZA SOCIJALNE I SOCIJALNO - ZDRAVSTVENE USTANOVE

Voditelj odsjeka za socijalne i socijalno-zdravstvene : Andreja Ninić

tel: 610 - 1524 ,faks: 610-0015

e-mail: andreja.ninic@zagreb.hr

 

-Obavlja poslove vezane uz utvrđivanje potreba, predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju socijalnu djelatnost, poslovi u svezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u vlasništvu Grada Zagreba, praćenja rada ustanova iz područja socijalne skrbi u vlasništvu Grada Zagreba, izdavanja prvostupanjskih rješenja o odobrenju za osnivanje doma za odrasle osobe, izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje doma za odrasle osobe, izdavanje odobrenja za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji, izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za osnivanje centra za pomoć i njegu i izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti centra za pomoć i njegu bez osnivanja doma, te obiteljskog doma sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, u vezi s organizacijom izrade vodiča i brošura, organiziranja edukacija, tribina i humanitarnih akcija te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 

ODSJEK ZA HUMANITARNU POMOĆ

Voditeljica odsjeka za humanitarnu pomoć: Zorana Staničić

tel: 610-1249, faks: 610-0015

e-mail: zorana.stanicic@zagreb.hr

 

-Obavljaju se poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, praćenje stanja iz područja humanitarne pomoći, vođenje prvostupanjskog postupka o davanju odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, davanju prethodnih suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, davanju prethodne suglasnosti za organiziranje humanitarnih akcija, obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom fizičkih i pravnih osoba koje prikupljaju i pružaju pravnu pomoć te vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći, poslovi vezani uz izdavanje potvrda o statusu pružatelja humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći radi ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica propisanih carinskim i poreznim propisima, te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
Voditeljica odjela za socijalnu skrb: Snježana Puškadija

tel.: 610- 1801, 610- 1802, faks: 610- 1803
E- mail: snjezana.puskadija@zagreb.hr


- Obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u svezi s ostvarenjem prava iz socijalne skrbi Grada Zagreba; provođenje poslova u vezi s ostvarivanjem prava na pomoć za ogrjev, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenom zaštitom neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa te vođenje propisanih evidencija i dokumentacije.


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA- područni uredi Gradske uprave: Dubrava, Novi Zagreb, Sesvete i Susedgrad.