HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Sektor za socijalnu zaštitu i populacijsku politiku-II kat

Pomoćnik pročelnice za socijalnu zaštitu i populacijsku politiku: kontakt osoba:
Tel.: 610-1269, faks: 610-0015
socijalna-zastita@zagreb.hr

ODJEL SOCIJALNE ZAŠTITE- II. kat
Voditelj odjela socijalne zaštite: kontakt osoba: tel: 610- 1269, faks: 610- 0015

- Obavlja poslove vezane uz praćenje stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacije socijalne skrbi na području Grada Zagreba, poslovi vezani uz humanitarnu pomoć te poslovi vezani uz socijalne i socijalno- zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb.

 

ODSJEK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I PLANIRANJE

Voditeljica odsjeka za socijalnu zaštitu i planiranje: Zorana Uzelac Bošnjak

tel: 610-1024 ,faks: 610-0015

e-mail: zorana.uzelac@zagreb.hr

 

-Obavlja  poslove vezane uz praćenje stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacije socijalne skrbi na području Grada Zagreba, izrade prijedloga programa i akata u svezi s osiguravanjem prava u većem opsegu nego što ih osigurava Republika Hrvatska, organiziranje i poticanje dobrosusjedske pomoći, dobrovoljnog rada i drugih oblika dobročinstva, sudjelovanje u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske propise iz područja socijalne skrbi, kontinuirano ažuriranje Socijalne slike Grada Zagreba, koordinaciju i provedbu mjera i aktivnosti zadanih Programom socijalne politike Grada Zagreba, poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa i projekata udruga iz područja socijalne zaštite, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz područja socijalne zaštite, u vezi s organizacijom izrade vodiča i brošura, organiziranje edukacija, tribina i humanitarnih akcija te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 

ODSJEK ZA SOCIJALNE I SOCIJALNO - ZDRAVSTVENE USTANOVE

Voditelj odsjeka za socijalne i socijalno-zdravstvene: kontakt osoba: tel: 610-1269, faks: 610-0015

 

-Obavlja poslove vezane uz utvrđivanje potreba, predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju socijalnu djelatnost, poslovi u svezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u vlasništvu Grada Zagreba, praćenja rada ustanova iz područja socijalne skrbi u vlasništvu Grada Zagreba, izdavanja prvostupanjskih rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama (smještaj, boravak, organizirano stanovanje), beskućnicima (prenoćište, prihvatilište), usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost (obiteljski dom, usluge pomoći u kući, savjetovalište)  sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, u vezi s organizacijom izrade vodiča i brošura, organiziranja edukacija, tribina i humanitarnih akcija te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.


IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODSJEK ZA HUMANITARNU POMOĆ

Voditeljica odsjeka za humanitarnu pomoć: Zorana Staničić

tel: 610-1826, faks: 610-0015

e-mail: zorana.stanicic@zagreb.hr

 

-Obavljaju se poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, praćenje stanja iz područja humanitarne pomoći, rješavanje u prvostupanjskom postupku o davanju odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, davanju prethodnih suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, davanju prethodne suglasnosti za organiziranje humanitarnih akcija, obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom fizičkih i pravnih osoba koje prikupljaju i pružaju pravnu pomoć te vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći, poslovi vezani uz izdavanje potvrda o statusu pružatelja humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći radi ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica propisanih carinskim i poreznim propisima, te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
Voditeljica odjela za socijalnu skrb: Snježana Puškadija

tel.: 610- 1801, 610- 1802, faks: 610- 1803
E- mail: snjezana.puskadija@zagreb.hr


- Obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u svezi s ostvarenjem prava iz socijalne skrbi Grada Zagreba; provođenje poslova u vezi s ostvarivanjem prava na troškove ogrjeva, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenom zaštitom neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa te vođenje propisanih evidencija i dokumentacije.


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA- područni uredi Gradske uprave: Dubrava, Novi Zagreb i Sesvete.

 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14
ODJEL ZA POPULACIJSKU POLITIKU
Voditeljica odjela za populacijsku politiku: Ljiljana Petrović
tel.: 610-0391, 610-0397, 610-0390, faks: 610-0374
E- mail: ljiljana.petrovic@zagreb.hr

 

- Obavljaju se poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja stanja populacijskog razvoja Grada Zagreba, provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Programom poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba, provedbe mjera i osiguravanja sredstava za provedbu mjera sukladno Zagrebačkoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji, rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, vođenje propisanih evidencija i dokumentacije te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.