HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Poslovni prostor

ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA

Zakup poslovnog prostora regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11), koji uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, grada ili općine sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku.

 • Sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.
 • Sadašnjim korisnikom smatra se korisnik poslovnog prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojeg se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.

Poslovnim prostorom, u smislu citiranog Zakona, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup javnim natječajem.

 • Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom, županijske skupštine, Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno općinskog ili gradskog vijeća.

 

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/2012,), kojom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba te poslovnoga prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Zagreba i pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu  kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

 

PRIVREMENO KORIŠTENJE GRADSKIH PROSTORA

Davanje gradskih prostora na privremeno korištenje regulirano je Zaključkom o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/2012, 15/2012, 16/2012, 6/2013, 22/20133/2014, 12/2015), kojim su uređeni kriteriji, mjerila  i postupak za davanje gradskih poslovnih prostora, stanova i skloništa na privremeno korištenje ustanovama za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, udrugama, umjetničkim organizacijama, vjerskim zajednicama, likovnim i drugim umjetnicima, političkim strankama i nositeljima nezavisnih lista za njihovu djelatnost, odnosno rad.

 • Privremenim korištenjem smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, ne duže od dvije godine, a za ustanove, humanitarne, socijalne i zdravstvene udruge, udruge za zaštitu ljudskih prava, ne duže od četiri godine.
 • Prostori se mogu dati na privremeno korištenje na temelju liste prvenstva koju, tromjesečno, utvrđuju nadležni gradski uredi, a iznimno prostor se može dati na privremeno korištenje i izvan liste prvenstva, ako nadležni gradski ured procjeni da postoji neodgodiva potreba za radom određene udruge.
 • Političkim strankama i nositeljima nezavisnih lista prostor se može dati na privremeno korištenje ako su zastupljeni u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i vijećima gradske četvrti, na mandatno razdoblje navedenih tijela.
 • Naknada za privremeno korištenje određuje se:
  • za 0 zonu 7,00 kn/m2
  • za I. zonu 6,00 kn/m2
  • za II. zonu 5,00 kn/m2
  • za III. zonu 4,00 kn/m2
  • za IV. zonu 3,00 kn/m2
  • za V. zonu 2,00 kn/m2