HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Poslovni prostor

ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA

Zakup poslovnog prostora regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11), koji uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, grada ili općine sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku.

 • Sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.
 • Sadašnjim korisnikom smatra se korisnik poslovnog prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojeg se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.

Poslovnim prostorom, u smislu citiranog Zakona, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup javnim natječajem.

 • Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom, županijske skupštine, Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno općinskog ili gradskog vijeća.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/2012,), kojom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba te poslovnoga prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Zagreba i pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu  kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Zagreba.


DODJELA GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA
Dodjela gradskih prostora  na korištenje udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro regulirana je Pravilnikom o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/2015).
Gradski prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno mogućnostima Grada Zagreba, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi gradski prostori.
Gradski prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje udrugama.
Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja gradski prostor se može dodijeliti izravno samo: 

 • kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Zagreb da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom gradskog prostora;
 • kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Zagreba ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području Grada Zagreba;
 • kada se gradski prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).
RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA
O raspisivanju i objavi javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba.
Obavijest o raspisivanju javnog natječaja se objavljuje u dnevnom tisku, a javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.
Naknada za korištenje gradskog prostora određuje se:
 • za 0. zonu 7,00 kn/m2;
 • za I. zonu 6,00 kn/m2;
 • za II. zonu 5,00 kn/m2;
 • za III. zonu 4,00 kn/m2;
 • za IV. zonu 3,00 kn/m2;
 • za V. zonu 2,00 kn/m2;
 • za gradske prostore čija površina prelazi 800,00 m2 naknada se određuje u iznosu od 1,00 kn po kvadratnom metru, neovisno o zoni u kojoj se gradski prostor nalazi.

USKLAĐENJE SKLOPLJENIH UGOVORA (sukladno članku 19. Pravilnika)

Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije stupanja na snagu Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama dužan je po zaprimljenom pozivu dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za korištenje gradskog prostora. Uz traženu dokumentaciju korisnik je dužan dostaviti i ispunjene obrasce. Obrasce treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u iste.