Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017.

     
     R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
  na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
       (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09 ), objavljuje
 
 
P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017.
 
I.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
U skladu sa zakonom i Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2016., Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2017. uvrstiti:
 
1. djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
8. programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa;
9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
10. programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.
 
II.
Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.
 
III.
Prijavljeni program, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke o pravnom statusu podnositelja programa te prijedlog sredstava za realizaciju programa s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, vlastitih prihoda i drugih izvora.
 
IV.
Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima prijavnica (za svaki program posebna prijavnica) koji su dostupni na službenoj web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku. Prilikom podnošenja prijavnice u tiskanom obliku sve predložene programe koji se odnose na jednu programsku djelatnost (npr. glazbenu djelatnost, knjižničnu djelatnost i izdavaštvo, inovativne umjetničke i kulturne prakse...) treba objediniti u jednu cjelinu i zajedno s odgovarajućim prilozima dostaviti na adresu:
 
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Zagreb, Ilica 25
s naznakom:
 
„Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017.
ZA DJELATNOST: _____________________“
             (navesti programsku djelatnost na koju se programi prijavljuju)
 
Rok za podnošenje prijava on-line i u tiskanom obliku je
 od 5.9.2016. do 5.10.2016. godine.
 
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017. godinu.
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017. bit će objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr , na poziv se možete prijaviti putem slijedeće poveznice.