Provjera znanja i sposobnosti

 PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Područja testiranja:
1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Područje prometa
3. Područje prostornog uređenja i graditeljstva
4. Područje komunalnih poslova

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst i 55/01)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)

2. Područje prometa
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( Narodne novine 67/08 )
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ( Narodne novine 178/04, 48/05, 151/05 – Uredba, 111/06 i 63/08)
- Zakon o javnim cestama ( Narodne novine 180/04, 82/06, 138/06, 146/08 i 38/09)

3. Područje prostornog uređenja i graditeljstva
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09 )
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09)

4. Područje komunalnih poslova
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09),
- Zakon o grobljima ( Narodne novine 19/98)
- Odluka o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Zagreba 4/08, 5/08, 8/09 i 17/09)
- Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03 i 22/09)
- Odluka o koncesiji za prijevoz pokojnika ( Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09)
- Odluka o komunalnom doprinosu ( Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 16/07, 8/09 i 17/09)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07, 1/08, 6/08 i 17/09)
- Odluka o dimnjačarskoj službi ( Službeni glasnik Grada Zagreba 12/99 – pročišćeni tekst, 23/03 i 1/08)
- Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku i uslužnu djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07)
- Odluka o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/05)
- Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09)
- Odluka o priključivanju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01, 8/02, 23/03, 16/04 i 1/08)
- Pravilnik o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Zagreba (Službeni glasnik 10/08 i 13/09)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za zauzimanje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata, pokretnih naprava, komunalnih objekata i za organizaciju gradilišta (Službeni glasnik 10/08, 13/09)

II. PRAVILA TESTIRANJA

- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.
- Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).
- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.


III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, te na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg S. Radića 1, prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči biti će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.