clanak False

Katalog lokacija javne i društvene namjene

21.07.2020.
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada je izradio Katalog lokacija javne i društvene namjene, aplikaciju koja omogućuje pregled svih planiranih zona javne i društvene namjene na području Grada Zagreba prema statusu privedenosti planskoj namjeni i vrsti namjene uz dodatne informacije o pojedinoj zoni. Prikazuje mogućnosti prostora za razvoj javnih i društvenih sadržaja prema prostorno-planskoj dokumentaciji te služi kao jedna od podloga za donošenje odluka o održivom i učinkovitom upravljanju prostorom. Javni i društveni sadržaji su prateći sadržaji stanovanja i doprinose kvaliteti stanovanja na nekom prostoru.
Katalog je pripremljen za potrebe Gradskog ureda za obrazovanje, Gradskog ureda za sport i mlade, Gradskog ureda za kulturu, Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom kako bi imali uvid u zone javnih i društvenih sadržaja koje nisu privedene planskoj namjeni s obzirom da se radi o zonama za širenje mreže javnih i društvenih sadržaja u njihovim nadležnostima. Kroz aplikaciju je moguće cjelovito sagledati koliko je zona prostornim planovima određeno za prenošenje u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Aplikacija je dostupna na Katalog lokacija javne i društvene namjene

Aktivnosti