Prehrana u pučkoj kuhinji

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16).

Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1, tel: 6101-815.