Sektor za energetiku, gospodarenje energijom i energetski održivi razvoj

 

Pomoćnik pročelnika za energetiku, gospodarenje energijom i energetski održivi razvoj
Kontakt osoba: tel: 658-5001

- U Sektoru za energetiku, gospodarenje energijom i energetski održivi razvoj obavljaju se poslovi vezani za opskrbu i sustavno gospodarenje energijom, primjenu mjera energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj, pravni i materijalno-financijski poslovi te poslovi vezani za promicanje energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja energijom.

 

 

ODJEL ZA OPSKRBU I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Voditelj odjela za opskrbu i sustavno gospodarenje energijom: Danijel Matić

tel: 658-5020

E-mail: Danijel.Matic@zagreb.hr

- U Odjelu za opskrbu i sustavno gospodarenje energijom obavljaju se poslovi vezani za energetske analize i opskrbu energijom te sustavno gospodarenje energijom.

 

ODSJEK ZA ENERGETSKE ANALIZE I OPSKRBU ENERGIJOM

Voditelj odsjeka za energetske analize i opskrbu energijom:

Kontakt osoba: tel: 658-5001

- U Odsjeku za energetske analize i opskrbu energijom obavljaju se poslovi prikupljanja podataka, analize stanja energetskog sustava Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi razvojnih dokumenata u kojima se planiraju potreba, sigurnosti i način opskrbe energijom, sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja što ih donosi Gradska skupština, davanja mišljenja na prijedlog dokumenata prostornog uređenja i građenja, sudjelovanja u utvrđivanju posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za građevinu u kojoj se nalazi energetski objekt za proizvodnju električne i toplinske energije te za energetske objekte kogeneracije i trigeneracije, pripreme i dostave potrebnih podataka ministarstvu nadležnom za energetiku radi utvrđivanja prijedloga energetske bilance, sudjelovanja u poslovima u vezi s davanjem koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, koordinacije i nadzora nad izradom i ažuriranjem registra i energetske potrošnje objekata u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi energetske strategije i razvojnih strategija Grada Zagreba, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, izrade programa za učinkovito korištenje energije, poslovi izrade odgovarajućih programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala te vođenje brige o stručnoj dokumentaciji u području energetike, kontinuirane suradnje s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, graditeljstvo i prostorno uređenje te zaštitu okoliša i prirode, Uredom razvojnih programa Ujedinjenih naroda, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskom elektroprivredom, znanstvenim ustanovama, institucijama, strukovnim komorama, trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama na području energetike te s drugim gradskim upravnim tijelima.

 

ODSJEK ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Voditelj odsjeka za sustavno gospodarenje energijom:

Kontakt osoba: tel: 658-5001

- U Odsjeku za sustavno gospodarenje energijom obavljaju se poslovi izrade registra objekata, pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata gradske uprave, sudjelovanja u izradi stručnih smjernica i dokumenata, implementacija i razvoja informacijskog sustava za sustavno gospodarenje energijom, kontinuiranog praćenja proizvodnje, sektorske energetske potrošnje i energetske potrošnje objekata i energetske infrastrukture u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, selektiranja podataka, prethodne analize mogućih energetskih i financijskih ušteda objekata gradske uprave i energetske infrastrukture, pripreme podataka i analitičke podloge za poboljšanje energetske efikasnosti objekata, analitičkog praćenja realizacije energetskih ušteda i preuzetih financijskih obveza, poslovi izrade odgovarajućih programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala te vođenje brige o stručnoj dokumentaciji, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, kontiunuirane suradnje s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, graditeljstvo i prostorno uređenje, Uredom razvojnih programa Ujedinjenih naroda, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskom elektroprivredom, znanstvenim ustanovama, institucijama, strukovnim komorama, trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama na području energetike te s drugim gradskim upravnim tijelima.

 

 

ODJEL ZA PRIMJENU MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVOJ

Voditelj odjela za primjenu mjera energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj
Kontakt osoba: tel: 658-5001

- U Odjelu za primjenu mjera energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj obavljaju se poslovi vezani za zgradarstvo, energetsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije, ekološki prihvatljiva goriva i rasvjetu.

 

ODSJEK ZA ZGRADARSTVO

Voditeljica odsjeka za zgradarstvo: Nataša Kelava

Tel: 658-5036
E-mail: natasa.kelava@zagreb.hr

- U Odsjeku za zgradarstvo obavljaju se poslovi detaljne analize sektorske energetske potrošnje zgradarstva na području Grada Zagreba, energetske potrošnje stambenih, poslovnih i javnih objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, pripreme elemenata i sudjelovanja u izradi detaljnih energetskih pregleda, studije isplativosti i projektnih rješenja te sudjelovanja u ishođenju propisane upravne dokumentacije za građenje i rekonstrukciju objekata u cilju provedbe mjera energetske učinkovitosti na objektima, sudjelovanja u pripremi i praćenje građenja, adaptacije i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada Zagreba, kontinuiranog praćenja primjene zakonskih i podzakonskih propisa te preporuka u području racionalnog i učinkovitog korištenja energije, poboljšanja energetske učinkovitosti objekata, sudjelovanja u pripremi prijedloga i studija, prijedloga mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti objekata te usklađenje njihove provedbe, iniciranja, sudjelovanja i predlaganja odgovarajućih smjernica, programa i preporuka gradnje niskoenergetskih i pasivnih objekata na području Grada Zagreba, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, praćenja provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za građenje niskoenergetskih i pasivnih objekata i primjene novih tehnologija, aktivne suradnje na realizaciji i razvoju projekata sa ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, graditeljstvo i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i prirode te poduzetništvo i obrt, Uredom razvojnih programa Ujedinjenih naroda, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskom elektroprivredom, znanstvenim ustanovama, institucijama, strukovnim komorama, trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama na području energetike te s drugim gradskim upravnim tijelima, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

   

ODSJEK ZA ENERGETSKU INFRASTRUKTURU, OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA GORIVA

Voditelj odsjeka za energetsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljiva goriva: Damir Lončarić

Tel: 658-5024
E-mail: damir.loncaric@zagreb.hr

- U Odsjeku za energetsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljiva goriva obavljaju se poslovi detaljne analize sustava energetske infrastrukture na području Grada Zagreba, pripreme elemenata, iniciranja i sudjelovanja u izradi detaljnih energetskih pregleda, izrade studija isplativosti i projektnih rješenja energetske infrastrukture te sudjelovanja u ishođenju propisane tehničke i upravne dokumentacije u cilju primjene novih tehnologija, provedbe mjera energetske učinkovitosti, primjene ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba, sudjelovanja u pripremi i praćenje građenja, modernizacije i rekonstrukcije energetske infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, kontinuiranog praćenja i primjene zakonskih i podzakonskih propisa te preporuka u području racionalnog i učinkovitog korištenja energije, poslovi poboljšanja energetske efikasnosti, analize mogućnosti primjene ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije, sudjelovanja u pripremi prijedloga i studija te prijedloga mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti te usklađenje njihove provedbe, poslovi praćenja aktivnosti za učinkovitije korištenje energije, predlaganja i provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i novih tehnologija, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, aktivne suradnje na realizaciji i razvoju projekata s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt te zaštitu okoliša i prirode, Uredom razvojnih programa Ujedinjenih naroda, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, strukovnim komorama, znanstvenim, financijskim i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj te međunarodnim organizacijama na području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 

 

ODJEL ZA PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ODRŽIVOG GOSPODARENJA ENERGIJOM
Voditelj odjela za promicanje energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom: Goran Bošnjak
Tel: 658-5012
E-mail: goran.bosnjak@zagreb.hr

- U Odjelu za promicanje energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja energijom obavljaju se poslovi kontinuiranog praćenja primjene propisa i novih tehnologija u području energetske efikasnosti, uštede energije i primjene novih tehnologija u području obnovljivih izvora energije, davanja odgovora na upite stranaka i djelatnika Gradske uprave Grada Zagreba glede primjene mjera energetske učinkovitosti u domeni građenja, grijanja i klimatizacije, primjene obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, poslovi stručnog informiranja i primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih organizacija civilnog društva, razmatranja njihovih pitanja i prijedloga, informiranja i savjetovanja građana, udruga građana i djelatnika gradske uprave Grada Zagreba o mogućnostima poboljšanja energetskih ušteda, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih i ekološko prihvatljivih izvora energije u okviru realizacije projekta „Zelena uprava“, organiziranja stručnih izlaganja, tribina, predavanja, konferencija i drugih regionalnih i međunarodnih aktivnosti (Energetski tjedan i sl.), sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, promotivnih i poticajnih aktivnosti u suradnji s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, te za zaštitu okoliša i prirode, Uredom razvojnih programa Ujedinjenih naroda, nadležnim gradskim tijelima, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskom elektroprivredom, znanstvenim ustanovama, institucijama, strukovnim komorama, trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama na području energetike te s drugim gradskim upravnim tijelima.