HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Uputa za male proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe

12.9.2013

 

 

 1. MALI PROIZVOĐAČ JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA (MP-JAP)

 

Status „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ uređen je Zakonom o trošarinama (NN 22/2013, 32/2013 i 83/2013) i Pravilnikom o trošarinama (NN 64/2013).
 
„Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića“ smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe (nije mu dozvoljena prodaja), i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu. Dvadeset litara čistog alkohola odgovara količini od 50 litara jakog alkoholnog pića s volumnim udjelom čistog alkohola od 40 % vol. ili jakosti 16 gradi.
 

 

 1. PRIJAVA DJELATNOSTI I REGISTRACIJA MP-JAP U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA
 
MP-JAP (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje.
 
MP-JAP prilikom registracije ispunjavaju IZJAVU i PUR-obrazac u tri primjerka.
 
Na PUR-obrascu MP-JAP ispunjava samo točke pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 7. i 8., a točke 5. i 6. ne ispunjava. Potpisani obrasci mogu se predati osobno ili poslati poštom nadležnoj Carinskoj upravi prema mjestu prebivališta, bez obzira gdje se nalazi kotao. Prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika nije potrebno plaćati upravnu pristojbu.
 
MP-JAP koji pripadaju CARINARNICI ZAGREB, područnom carinskom uredu ZAGREB I ili II, tražene obrasce šalju ili dostavljaju na dolje navedene adrese:
 
Adrese za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju:
MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINARNICA ZAGREB
Područni carinski ured Zagreb
 
 1. CU ZAGREB I, Jankomir 25, 10000 Zagreb (tel.: 01/6511-750)
karta: http://www.carina.hr/Ustroj/Lokacije_map.aspx?args=J9byKrR9pX8=
Carinski ured Zagreb I sa sjedištem u Zagrebu djeluje na području:
a) Grada Zagreba odnosno gradskih četvrti: Črnomerec, Brezovica, Novi Zagreb- zapad, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever, Donji grad, Gornji grad – Medveščak;
b) Zagrebačke županije odnosno gradova: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić te općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Stupnik, Žumberak;
 
 1. CU ZAGREB II, Slavonska avenija b.b., 10000 Zagreb (tel.: 01/6511-741)

karta: http://www.carina.hr/Ustroj/Lokacije_map.aspx?args=YyLKdf70D1k=
Carinski ured Zagreb II sa sjedištem u Zagrebu djeluje na području:
a) Grada Zagreba odnosno gradskih četvrti: Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb istok, Peščenica – Žitnjak, Sesvete, Trnje, Podsljeme;
b) Zagrebačke županije odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanić – Grad, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec te općina: Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Orle, Rakovec, Rugvica.
 

 

 1. OBRAČUN, PLAĆANJE TROŠARINE I GODIŠNJE IZVJEŠĆIVANJE

 

MP-JAP čija proizvodnja za vlastite potrebe ne prelazi 20 litara čistog alkohola (50 litara jakog alkoholnog pića 40 vol %  ili jakosti 16 gradi) obveznik je plaćanja trošarine ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe. Trošarina (godišnji paušal) za svaki kotao zapremine do uključivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara iznosi 200,00 kuna. MP-JAP u ovom slučaju plaća samo paušal na kotao. I to tek u siječnju sljedeće godine. Trošarinu ne plaća.
 
Primjer izračuna količine čistog ili apsolutnog alkohola u kojem se plaća samo paušal na kotao:
 
Alkohol koji MP-JAP proizvede, npr. 42 litre alkoholnog pića jačine 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol ili čisti alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 gradi x koeficijent 2,5 = 40 % vol. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40 % alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a. (apsolutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42x40=1680, 1680:100=16,8. Znači u ovom primjeru je MP-JAP proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola iz čega proizlazi da plaća samo paušal s obzirom na zapremninu kotla.
 
MP-JAP u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP.
 
MP-JAP sam obračunava trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca), te je u obvezi istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
 
Podaci u tablici T-2 na Obrascu GI-MP-JAP se ispunjavaju samo u slučaju kada se proizvede jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe preko količine od 20 litara čistog alkohola po domaćinstvu. U tom slučaju trošarina se obračunava samo na količinu preko 20 l a.a.
 
U slučaju da MP-JAP proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola). To je 21,20 kuna po litri jakog alkoholnog pića s volumnim udjelom čistog alkohola od 40 % vol. ili jakosti 16 gradi.
 
Primjer izračuna količine čistog ili apsolutnog alkohola u kojem se uz paušal na kotao plaća i trošarina:
 
1 grad = 2,5 % vol. alkohola
 
Proizvede se npr. 50 litara jakog alkoholnog pića jakosti 18 gradi što odgovara 45 % vol. alkohola (18x2,5=45)
 
                    50 litara jakog alkoholnog pića x 45 % vol.
                    --------------------------------------------------------- = 22,5 litre čistog alkohola
                                                      100
 
Na količinu čistog alkohola od 22,5 litre obračunava se trošarina na višak preko 20 litara čistog alkohola koja iznosi 2,5 l a.a. x 53 kn/l = 132,50 kn.
 
Primjer ispunjenog obrasca GI-MP-JAP prema prethodno navedenom izračunu.
 
Uplata obračunatog iznosa trošarine na alkohol, na nalozima za plaćanje u polje „model“ potrebno je upisati broj modela „68“, a u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB). Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.
 
Popunjeni obrazac GI-MP-JAP zajedno s uplatnicama MP-JAP dužan je dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
 
Primjer ispunjene uplatnice za plaćanje trošarine
 

 

 1. MOGUĆNOST PEČAĆENJA UREĐAJA ZA PROIZVODNJU JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA (KOTLA)

 

Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića – vlasnik kotla najkasnije do 30. lipnja tekuće godine obavijesti nadležni carinski ured da kotao nije u uporabi i zatraži da se isti zapečati u sljedećim poreznim razdobljima ne nastaje trošarinska obveza dok je kotao zapečaćen.
 
Za godinu u kojoj nadležni carinski ured skine pečat ili utvrdi da je pečat bio skinut bez suglasnosti nadležnog carinskog ureda nastaje trošarinska obveza sukladno Zakonu o trošarinama.
 
 • ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji nije vlasnik kotla, već isti ima u uporabi, neće proizvoditi te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine o tome obavijesti nadležni carinski ured, za to porezno razdoblje ne nastaje mu trošarinska obveza.
 • pečaćenje i skidanje pečata s kotla obavlja nadležni carinski ured na zahtjev i trošak malog proizvođača jakog alkoholnog pića u paušalnom iznosu od 100,00 kuna.

 
 

 1. PREKRŠAJNE SANKCIJE

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba pojedinac („mali proizvođač jakog alkoholnog pića“) ukoliko počini sljedeće prekršaje:
 
 • ako nezakonito proizvede, prima, otprema, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, proda, kupi, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže ili koja sudjeluje u tim radnjama,
 • ako kao trošarinski obveznik ne obračuna ili ne plati trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine,
 • ako ne plati trošarinu u propisanom roku,
 • ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića prodaje jako alkoholno piće,
 • ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića pečati kotao na nepropisan način ili neovlašteno skine pečat s kotla,
 • ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića carinskom uredu nadležnom prema prebivalištu ne dostavi godišnje izvješće s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu,
 • ako carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju ili ako nadležnom carinskom uredu ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisana u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene.