clanak False

Najčešća pitanja

25.04.2019.

1. Sufinanciranje redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 
Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu, planirana na temelju prosječnih troškova programa sukladno odredbama članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, iznosi za 2019. godinu:
- za redoviti 10-satni program 1.900,00 kn,
- za redoviti poludnevni program 1.300,00 kn.

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinancira se:
- redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb, za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba,
- redoviti programi za djecu rane i  predškolske dobi u vjerskim i  privatnim predškolskim ustanovama Grada Zagreba (u okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna tim se ustanovama osiguravaju sredstva za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja)  po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba,
- djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine 37/13), a koje obavljaju djelatnost na području Grada Zagreba (za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno i to u mjesečnom iznosu) po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba, pa tako u odnosu na:

PRIHODE ČLANOVA KUĆANSTVA
PRIHODOVNI CENZUS MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA
1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više 1.300,00 kn
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn 1.450,00 kn
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn 1.600,00 kn
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn 1.750,00 kn
   

2. Utvrđivanje iznosa sudjelovanja roditelja /skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i   
predškolskog odgoja i obrazovanja

 
Gradske predškolske ustanove utvrđuju iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa  na temelju dostavljene dokumentacije:
1. Zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšicu - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
2. Izjave o članovima zajedničkog kućanstva za 2018. godinu (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno);
3. Izjave o prihodima zajedničkog kućanstva za 2018. godinu (izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa do dostave propisanih dokaza.
 

3. Stambeni kredit kao olakšica


Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca. S obzirom na navedeno, može se zaključiti da se isključivo stambeni kredit kojim se rješava stambeno pitanje obitelji može koristiti kao olakšica roditeljima/skrbnicima, kod izračuna sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja, dok se svaki daljnji stambeni / adaptacijski kredit bez obzira u koju je svrhu korišten ne može koristiti kao olakšica roditeljima/skrbnicima djeteta, kod izračuna sudjelovanja roditelja/skrbnika djeteta u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja.
 

4. Invaliditet kao olakšica


 Dodatne olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za:
- dijete roditelja invalida (100% i 90%) – oslobađa se (u potpunosti) obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete roditelja invalida (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete roditelja invalida (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice u predškolskim ustanovama Grada Zagreba:
1. Dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru:
- pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, ukoliko nisu suglasni onda trebaju dostaviti potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini ili potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak) ili dati pisanu izjavu da ne žele dostaviti navedene dokaze i da su time suglasni da im se obračunava najviši iznos sudjelovanja u cijeni programa,
 - ugovor o stambenom kreditu, dokaz o uplaćenim ratama u prethodnoj godini (do najviše 12 rata),
 - ugovor o najmu stana, dokaz o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini (do najviše 12 mjesečnih najamnina).
 2. Dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:
- rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i zadnja isplatnica


5. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice koji se dostavljaju samo u slučaju promjena

 
1. Dokaz o prebivalištu djeteta: - uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;
 2. Dokazi o članovima zajedničkog kućanstva: - preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva;
 3. Dokaz o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:
- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;
 4. Dokazi o samohranosti roditelja: - rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.
 

6. Tko  utvrđuje iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika u plaćanju redovitog programa

 
Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika i pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradski dječji vrtići na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici početkom pedagoške godine, početkom kalendarske godine, prilikom upisa odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice, odnosno ovisno o promjeni ekonomskog statusa obitelji tijekom pedagoške godine. Roditelj/skrbnik se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.
Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica (u suradnji s centrima za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama).
 

7. Ostvarivanje prava na olakšice u slučaju promjena

 
Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika i pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradske predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji/skrbnici djeteta, odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice, odnosno ovisno o promjeni ekonomskog statusa obitelji tijekom pedagoške godine.
 

8. Upis djece u gradske dječje vrtiće

 
Upisi se provode u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), te uz korištenje aplikacije za upis e-Matice predškolskih ustanova Grada Zagreba. Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanje za pedagošku godinu objavljuje se na oglasnim pločama u svim objektima gradskih dječjih vrtića i na njihovim web stranicama. Uz obavijest o upisu  objavljuje se  i ponuda posebnih programa sukladno Planu upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za predmetnu pedagošku godinu.
 

9. Dokumentacija potrebna za upis djece u gradske dječje vrtiće

 
Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranicama dječjih vrtića i www.zagreb.hr),
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
4. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
6. popunjeni obrazac za inicijalni razgovor (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici dječjeg vrtića)
7. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić te obrascu za inicijalni razgovor.
 

10. Prednost za upis u redovite programe


Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.
 

11. Objava rezultata upisa


Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića. Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece)  objavljuju se na oglasnim pločama dječjih vrtića. Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića. O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

Upisi
Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom. Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta. Gradski ured za obrazovanje izvještava o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.
 

12. Što je roditelj/skrbnik djeteta  obvezan dostaviti dječjem vrtiću prije upisa djeteta


Roditelj/skrbnik djeteta obvezan je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).
 

13. Pitanje pojedinačnih upisa djece u dječje vrtiće Grada Zagreba

 
Za pojedinačan upis djeteta u dječji vrtić nije nadležan Gradski ured za obrazovanje, već su za to nadležni dječji vrtići Grada Zagreba. Upisna komisija predmetnog vrtića tijekom cijele godine razmatra zahtjeve za upis po uobičajenom protokolu i ukoliko postoje uvjeti za prijem (slobodno mjesto), upisna komisija udovoljava zahtjevu roditelja/skrbnika. Ukoliko nema mjesta u željenom dječjem vrtiću, roditelji/skrbnici djece mogu kontaktirati druge najbliže gradske dječje vrtiće, odnosno privatne i vjerske vrtiće u Gradu Zagrebu, kao i dadilje koje djelatnost obavljaju sukladno Zakonu o dadiljama (Narodne novine 37/13), a koje također sufinancira Grad Zagreb.
 

14. Prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba

 
Svi dječji vrtići kojima je osnivač Grad Zagreb imaju jedinstvene, standardizirane i sezonske jelovnike kojima se poštuju Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine 121/07) te aktualne prehrambene smjernice za djecu rane i predškolske dobi. Istim se prepoznaje značaj preporuka koje proizlaze iz navedenih novih znanstvenih spoznaja na području prehrane, a odnose se na sastav i vrstu namirnica, način pripreme i kombiniranje namirnica te obuhvaća zdravstvene i obrazovne elemente na temelju kojih se planira dnevni raspored obroka, kvaliteta i kvantiteta obroka.
 

15. Program predškole u dječjim vrtićima

 
Program predškole je besplatan za svu djecu roditelja/skrbnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu u godini prije polaska u osnovnu školu, a dvije godine za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina (odnosno djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djecu s teškoćama u razvoju s najmanje 250 sati programa.
 
 

16. Ispis iz vrtića djece koja idu u osnovnu školu

 
Djeca koja odlaze u osnovnu školu moraju se ispisati s 31.08. tekuće godine iz razloga što pedagoška godina u dječjim vrtićima počinje 1.9. kada se uključuju sva novoprimljena djeca te stoga nema uvjeta za ostanak djece koja odlaze u osnovnu školu.
 

17. Postupak upisa u I. razred osnovne škole


Upis djece u I. razred osnovne škole za svaku školsku godinu obavlja se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba sredinom mjeseca lipnja tekuće godine. U I. razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja navršavaju 6 godina života (zaključno na dan 31. ožujka tekuće kalendarske godine).    
Prije upisa u I. razred dijete je obvezno obaviti pregled utvrđivanja psihofizičkog stanja u osnovnoj školi koju će pohađati prema upisnom području, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba koji je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine.
Pregled djeteta obavlja stručno povjerenstvo škole kojega je član i nadležni školski liječnik. Roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete za pregled u ambulanti nadležnog školskog liječnika, a liječnik je dužan odrediti termin pregleda za dijete. S ostalim članovima stručnog povjerenstva roditelj/skrbnik dužan je utvrditi termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.
               
Za dijete koje nije školski obveznik, a koje će tijekom kalendarske godine navršiti šest godina života, roditelj/ skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim utvrditi drugo vrijeme pregleda.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:
1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred i
2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.
 
Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba, kontakti osnovnih škola i nadležnih liječnika školske medicine objavljuju se na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje, područnih ureda Gradske uprave Grada Zagreba, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 

18. Program produženog boravka u osnovnim školama Grada Zagreba

 
Sve osnovne škole u Gradu Zagrebu organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika, a iznimno i za učenike izvan svoga upisnog područja. Organizira se uglavnom za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda, ovisno o potrebama roditelja i raspoloživim prostornim, kadrovskim te drugim organizacijskim uvjetima u školi. O organizaciji programa produženog boravka odlučuje Gradski ured za obrazovanje na osnovi obrazloženog prijedloga svake škole.
Svrha ovakvog neobveznog oblika odgojno-obrazovnog rada u školi je potreba za zbrinjavanjem učenika razredne nastave nakon završetka redovite nastave. Program ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti te je zasigurno jedan od modela kvalitetno organiziranog vremena i brige o učenicima mlađe školske dobi zaposlenih roditelja, osobito u urbanim sredinama.
Ustrojavanje odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka, uvjeti uključivanja učenika u program, utvrđivanje cijene programa za roditelje i način rada u produženom boravku regulirani su Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18). Protokol sklapanja ugovora i utvrđivanje iznosa plaćanja programa za roditelje u organizaciji su škole koju dijete pohađa. 
 

19. Škola u bolnici

  
U svim bolnicama u Gradu Zagrebu koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije organizira se program Škole u bolnici za sve učenike osnovnih škola  s područja Grada Zagreba, ali i iz cijele Republike Hrvatske, a koji se nalaze na dužem bolničkom liječenju. Svrha Škole u bolnici, programa započetog 2003. godine, je da hospitaliziranoj djeci olakša odvojenost od obitelji i primarne socijalne sredine, umanji stres od hospitalizacije, omogući stalnost u usvajanju nastavnih sadržaja te da im dane u bolnici učini zanimljivijim, kraćim i sadržajnijim. Ne manje važan cilj je da omogući djeci lakši povratak u matičnu školu nakon povratka iz bolnice, povratak bez većih praznina u znanju i lakši i ugodniji prelazak u viši razred bez dodatnog stresa od polaganja razrednih ispita ili gubitka nastavne godine. Nastavu realiziraju učitelji pet zagrebačkih osnovnih škola i ostali bolnički pedagozi posebno senzibilizirani za rad s bolesnom djecom, a postignuća učenika prate se i evidentiraju kao i za sve redovite učenike osnovnih škola. Broj učenika se mijenja, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika, a u školskoj godini 2018./2019. organizirana je za 709 učenika u 36 razrednih odjela             
 

20. Postupak upisa u I. razred srednje škole

 
Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kandidat stariji od 18 godina.
Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja. 

Detaljne informacije o načinu bodovanja osnovnoškolskih rezultata, prijavi obrazovnih programa te upisu u srednje škole može se pronaći na mrežnoj stranici www.upisi.hr, linkovi: