clanak False

Sektor za zdravstvo

01.08.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15
Pomoćnica pročelnika za zdravstvo: dr.sc.Mirela Šentija Knežević
Tel: 01/460-3434, faks: 01/460-3400
E-mail: zdravstvo@zagreb.hr
E-mail: mirela.sentija-knezevic@zagreb.hr
 
- obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, organizacije rada zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, poslove praćenja i analize potreba u mreži javne zdravstvene službe, sudjelovanja u uspostavi i unapređenju sustava telemedicine i e-zdravstva, poslove koji se odnose na utvrđivanje potreba i predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje pravnih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi i realizaciji Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti, pripreme, provedbe i praćenja programa i projekata Europske unije iz područja zdravstva, poslove koji se odnose na donošenje jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, organiziranja i provođenja javnozdravstvenih mjera sukladno planovima, poslove osiguravanja sredstava za zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, osiguranja provedbe mjera zdravstvene ekologije.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PLANIRANJE
Voditeljica Odjela za zdravstvenu zaštitu i planiranje - Ivana Đerek Dubravčić, dr. med.
Tel: 01/460-3437, faks: 01/460-3400
​E-mail: ivana.derek-dubravcic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u području zdravstva, osiguravanja zdravstvene zaštite stanovnika na području Grada Zagreba, osiguravanja popunjenosti mreže javne zdravstvene službe, organizacije rada zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb, koordinacije i organizacije rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Grada Zagreba obavljaju zdravstvenu djelatnost, sudjelovanja u organiziranju provedbe postupaka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb, organiziranja i osiguravanja sredstava za hitnu medicinsku pomoć i rad mrtvozorničke službe, praćenja rada Savjeta za zdravlje te Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

ODSJEK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Voditeljica Odsjeka za zdravstvenu zaštitu i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - Sanja Maksan. dr.med.dent.
Tel: 01/460-3432, faks: 01/460-3400
E-mail: sanja.maksan@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u području zdravstva i predlaganja organizacije rada zdravstvenih ustanova, izrade prijedloga Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba te praćenja provedbe aktivnosti, predlaganja mjera za unaprjeđenje razvoja i poboljšanje kvalitete primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene djelatnosti te djelatnosti na tercijarnoj razini, izrade prijedloga Plana specijalističkog usavršavanja radi donošenja Nacionalnog Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje, organizaciju i osiguravanje sredstava za rad mrtvozorničke službe te za hitnu medicinske pomoć na području Grada Zagreba, praćenje rada Savjeta za zdravlje, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, Stožera za zdravstvo Grada Zagreba, sudjelovanje u uspostavi, razvoju i unaprjeđenju sustava palijativne skrbi u Gradu Zagrebu, izradu i provedbu programa palijativne skrbi u suradnji s zdravstvenim ustanovama, provođenje zakona i drugih propisa iz područja primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene djelatnosti te djelatnosti na tercijarnoj razini, postupanje po predstavkama i pritužbama.

ODSJEK ZA PLANIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Voditelj Odsjeka za plairanje zdravstvene zaštite: Tihomir Majić, dr. med.
Tel: 01/460-3425, faks: 01/460-3400
​E-mail: tihomir.majic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja i analize potreba u mreži javne zdravstvene službe, prikupljanja i analize podataka potrebnih za planiranje i razvoj zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba, organiziranja rada zdravstvenih ustanova čije je osnivač Grad Zagreb, praćenja i analize rada i poslovanja ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb, sudjelovanje u uspostavi i unapređenju sustava telemedicine i e-zdravstva te stručna izrada odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor.

ODJEL ZA PLANIRANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA I PROVEDBU INVESTICIJSKIH PROJEKATA U ZDRAVSTVU
Voditeljica Odjela za planiranje i održavanje objekata i provedbu investicijskih projekata u zdravstvu : Jadranka Jakić - Petrak, dr. med.
Tel: 01/460-3409, faks: 01/460-3400
​E-mail: jadranka.jakic-petrak@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koji se odnose na utvrđivanje potreba i predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje pravnih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u vlasništvu Grada Zagreba i procjene opravdanosti sukladno Planu zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba, sudjelovanje u izradi i realizaciji Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti, praćenje izvršenja programa radova kapitalnih ulaganja iz djelokruga Odjela, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, vođenje evidencija o stanju objekata u zdravstvu, održavanja opreme te izvršenja ugovora o javnoj nabavi izvođenja radova i nabavi opreme, pripremu, provedbu i praćenje programa i projekata Europske unije iz područja zdravstva, poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja zdravstva financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći zdravstvenim ustanovama pri prijavi projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, utvrđivanje potreba te pripremu, provedbu i praćenje programa i projekata za Nacionalni plan oporavka i otpornosti, stručnu podršku zdravstvenim ustanovama u pripremi i provedbi projekata, vođenje evidencije o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, koordinacije s nadležnim ministarstvima, gradskim upravnim tijelima te drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U ZDRAVSTVU
Voditelj Odsjeka za planiranje i održavanje objekata u zdravstvu - kontakt osoba:
Tel: 01/460-3409, faks: 01/460-3400
- obavljaju se poslovi koji se odnose na utvrđivanje potreba i predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje pravnih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u vlasništvu Grada Zagreba i procjene opravdanosti sukladno Planu zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba, sudjelovanje u izradi i realizaciji Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti, praćenje izvršenja programa radova kapitalnih ulaganja iz djelokruga Odjela, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, vođenje evidencija o stanju objekata u zdravstvu, održavanja opreme te izvršenja ugovora o javnoj nabavi izvođenja radova i nabavi opreme.

ODSJEK ZA PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJSKIH PROJEKATA U ZDRAVSTVU
Voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu investicijskih projekata u zdravstvu: Marijana Prevendar, prof. soc.
Tel: 01/460-3420, faks: 01/460-3400
E-mail: marijana.prevendar@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu, provedbu i praćenje programa i projekata Europske unije iz područja zdravstva, poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja zdravstva financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći zdravstvenim ustanovama pri prijavi projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, utvrđivanje potreba te pripremu, provedbu i praćenje programa i projekata za Nacionalni plan oporavka i otpornosti, stručnu i logističku podršku zdravstvenim ustanovama u pripremi i provedbi projekata, vođenje evidencije o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, koordinacije s nadležnim ministarstvima, gradskim upravnim tijelima te drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama.

ODJEL ZA PROMICANJE ZDRAVLJA, PREVENCIJU I RANO OTKRIVANJE BOLESTI
Voditeljica Odjela za promicanje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti: Jasna Tucak, dipl. ing. preh. tehn.
Tel: 01/460-3417, faks: 01/460-3400
E-mail: jasna.tucak@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na donošenje jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, organiziranja i provođenja javnozdravstvenih mjera sukladno planovima, osiguravanje sredstava za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti, osiguravanje sredstava za prevenciju bolesti te zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, poslove vezane uz financiranje i praćenje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja zdravstva, poslovi praćenja provedbe projekata udruga.

ODSJEK ZA PROMICANJE ZDRAVLJA I PROGRAME UDRUGA
Voditeljica Odsjeka za promicanje zdravlja i programe udruga - Ivana Rončević, dipl.sanit.ing.
Tel: 01/460-3413, faks: 01/460-3400
E-mail: ivana.roncevic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, organiziranje i provođenje javnozdravstvenih mjera sukladno planovima, osiguravanje sredstava za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno ekološke djelatnosti, kao i programa iz područja zaštite zdravlja, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, poslove vezane uz financiranje udruga  i drugih organizacija civilnog društva iz područja zdravstva, poslove praćenja provedbe projekata udruga, sudjelovanje u izradi stručnih podloga i analiza iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA JAVNOZDRAVSTVENE PROGRAME I PROJEKTE
Voditelj Odsjeka za javnozdravstvene programe i projekte: kontakt osoba 
Tel: 01/460-3417, faks: 01/460-3400
- obavljaju se poslovi koji se odnose na: osiguravanje sredstava za zdravstvenu zaštitu iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, pripremu, organizaciju provedbe i kontrolu aktivnosti i projekata zdravstvenog nadstandarda koje provode zdravstvene ustanove i drugih pravnih osoba, praćenje i analizu pokazatelja uspješnosti programa i projekata zdravstvenog nadstandarda, postupanje po predstavkama i pritužbama iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Zagreb, Šubićeva 38
Voditelj Odjela za zdravstvenu ekologiju: kontakt osoba
Tel: 01/658-5354, faks: 01/460-3400 
- obavljaju se poslovi osiguravanja provedbe mjera zdravstvene ekologije i to: izrade prijedloga programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, posebno programa preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba, ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće, ispitivanja štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanja onečišćenja tla, te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji od interesa za Grad Zagreb, sukladno programu mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša koji donosi ministar nadležan za zdravstvo, osiguravanje sredstava za provođenje mjera zdravstvene ekologije.