clanak False

EU projekti

16.05.2019.
Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030
Ciljevi projekta su:                                                           
1. Doprinijeti jačanju ljudskih potencijala socijalnih partnera u razumijevanju EU okvira za održivi socijalni dijalog na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;                                                          
2. Doprinijeti osnaživanju hrvatskih okvira za socijalni dijalog u okolnostima promijenjenih industrijskih odnosa 2030.
Projektom će biti predloženi hrvatski okviri za socijalni dijalog u okolnostima promijenjenih industrijskih odnosa 2030. te osnaženi ljudski potencijali socijalnih partnera.
Trajanje projekta 16 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE
 
Postani aktvan Rom/kinja i Zaposli se – PARIZ
Ciljevi projekta su:                                                            
1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih Roma/kinja kroz provedbu programa obrazovanja odraslih u svrhu povećanja njihove zapošljivosti i umanjivanja rizika od socijalne isključenosti i siromaštva;                                                                        
2. Osnaživanje te razvoj i unapređenje mekih vještina nezaposlenih Roma/kinja u svrhu povećanja njihove zapošljivosti;                                  
3. Jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s nezaposlenim Romima/kinjama u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnom uključivanju nezaposlenih Roma/kinja.
Projektom će se potaknuti motiviranost, stručna osposobljenost za tržište rada i pridonijeti boljoj zapošljivosti za 50 nezaposlenih Roma/kinja. Koristeći inovativan model razvoja ENTRE YOU, nezaposleni Romi/kinje osnažit će i socijalne kompetencije, usvojiti osnovne komunikacijske vještine te poduzetnički način razmišljanja, a u direktnom kontaktu sa poslodavcima ojačat će vlastitu motivaciju i otvorenost prema pro aktivnosti što direktno doprinosi poboljšanju socijalne slike, zapošljavanju i integraciji romske zajednice u društvo.
Trajanje projekta 20 mjeseci
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE
 
EUReKA a Key Access to EU Rights
Projekt „EUReKA - ključni pristup pravima EU-a“ je projekt financiran iz programa Europska prava, jednakost i građanstvo - REC. Cilj projekta je doprinijeti olakšavanju ostvarivanja prava na slobodno kretanje, uključivanje i sudjelovanja mobilnih građana EU-a u državama članicama - domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta / stručnosti i napredne razine pristupa / korištenje digitalnih informacija.
Specifični ciljevi:
1. Identificirati, podijeliti i širiti dobre prakse s nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim / privatnim stručnjacima i drugim organizacijama civilnog društva iz 6 država članica projekta;
2. Razviti i testirati inovativni web portal na jednom mjestu i APP koji mogu pružiti jednostavan mrežni pristup praktičnim informacijama, pomoć u geolociranim uslugama na lokalnoj / regionalnoj razini u 6 država članica projekta;
3. Promovirati upotrebu tehnoloških alata koje projekt pruža među mobilnim građanima EU-a (ali i ostalim potencijalnim korisnicima) te razviti svijest o njihovim pravima;
4. Osigurati umrežavanje / suradnju između javnih / privatnih dionika i njihovo kontinuirano sudjelovanje u projektnim aktivnostima;
5. Poboljšati vidljivost i širenje rezultata projekta u druge države članice EU-a te doprinijeti održivosti rezultata projekta.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima i projektnim aktivnostima možete pronaći na: www.key4mobility.eu
  
Socijalno se uključi i zaposli -SUZI
Potaknuti stručnu osposobljenost i zapošljavanje teško zapošljivah žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina - žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice - s najviše završenim srednjim stupnjem obrazovanja. Žene zaposlene kroz projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ radit će na poslovima skrbi u kućanstvu o starijim osobama, invalidima i drugim osobama u potrebi.
Trajanje projekta 30 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE

Gradovi za jednakosti/ Nagrada Gradovi za jednakost 
Ciljevi projekta su:
1. Definirati ulogu i odgovornost gradova za primjenu antidiskriminacijske politike;
2. Identificirati primjere dobre prakse definiranja i provedbe programa i politika usmjerenih ostvarivanju jednakosti na lokalnoj razini;
3. Izgraditi alate koje gradske uprave mogu koristiti radi promicanja i unapređenja jednakosti (Priručnik i Indeks);
4. Podići svijest i unaprijediti motivacijske faktore za trajno unapređenje politika i praksi usmjerenih ostvarivanju jednakosti u gradovima.
Gradovima koji su  sudjelovali u projektu ispunjavanjem Indeksa koji se sastojao od dvanaest pokazatelja, omogućene su sljedeće prednosti: mogućnost dijagnosticiranja razine svoje postojeće prakse u području jednakosti; mogućnost usporedbe s drugim gradovima u RH; mogućnost dugoročnog praćenja vlastitog napretka; osnovu za izgradnju novih politika, programa i mjera; platformu za komuniciranje o ovim pitanjima unutar grada, s dionicima u zajednici i građanima; prepoznavanje grada kao predvodnika prakse u području jednakosti.
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Više informacija o samom projektu, sudjelovanju Grada Zagreba u istom i osvojenoj nagradi možete pronaći OVDJE.

Projekt Connection 
Cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu kvalitetnih akcijskih planova za bržu i kvalitetniju socijalnu inkluziju migranata koji žele ostati i ostaju u Gradu Zagrebu. Nositelj projekta je mreža EUROCITIES, a uz Grad Zagreb sudjeluje još i 10 drugih velikih europskih gradova: Tampere, Antwerpen, Torino, Rotterdam, Atena, Dortmund, Utrecht, Götenburg, Varšava i Pariz  te  ANCI Piemont, AEM Madrid, SDA Sofija, ANATOLIKI S.A i MIGRATIONWORK CIC iz Velike Britanije.
Projekt CONNECTION se oslanja na metodologiju učenja i vršnjačkog učenja razvijenu u prethodnim projektima EUROCITES mreže, te razvija nove integracijske mogućnosti i stjecanja znanja i iskustva, te korištenjem tehničke pomoći gradovima sa manje iskustva u radu i integraciji imigranata tijekom trajanja ali i nakon završetka projekta
Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći na: https://integratingcities.eu/projects/connection/