clanak False

Sektor za strategijsko i prostorno planiranje

03.05.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokacijama: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1, Trg Francuske Republike 15
E-mail: geos@zagreb.hr

Pomoćnica pročelnika za strategijsko i prostorno planiranje - Nataša Milutin Naglić, dipl.ing.arh.
Tel: 01/658-5924
E-mail: natasa.milutinnaglic@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi vezani za predlaganje, pripremu, izradu i provedbu strategijskih odluka i planova za područja i teme od značaja za razvoj Grada, poslovi vezani za gradske projekte i strateške gradske projekte u skladu s pravilima izrade i postupka provođenja gradskog projekta utvrđenim generalnim urbanističkim planovima te poslovi vezani za ostale razvojne projekte u skladu s razvojnom politikom Grada, poslovi nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb, u skladu s propisima koji uređuju regionalni razvoj, poslovi predlaganja, koordinacije i izrade tematskih studija i drugih analitičkih podloga, poslovi suradnje sa znanstvenim, stručnim i drugim institucijama i tijelima u području djelokruga, poslovi vezani uz koordinaciju i praćenje provedbe i učinaka, vrednovanje i izvještavanje o provedbi strateških dokumenata s prijedlogom mjera za unapređenje, poslovi nositelja izrade Prostornog plana Grada Zagreba, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja koji se odnose na: stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornih planova osim same izrade tih nacrta, administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornih planova, stručne i analitičke poslove za utvrđivanje osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, osiguravanje primjene načela prostornog uređenja i stručne utemeljenosti prostornih planova i drugih dokumenata potrebnih za njihovu izradu ili provedbu (stručnih podloga, sektorskih analiza i istraživanja, planova, studija, programa i sl.), provođenje mjera provedbe plana koje su mu stavljene u nadležnost, omogućavanje dostupnosti prostornih planova na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja putem informacijskog sustava i u analognom obliku, izradu prostornih podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, poslovi praćenja stanja i propisa, te preporuka i smjernica za rad, kao i najbolje prakse, u području djelokruga, na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, poslovi vezani za implementaciju međunarodnih dokumenata o održivom urbanom razvoju, poslovi izrade mišljenja i stajališta o strateškim aktima nacionalne i regionalne razine i drugih stručnih mišljenja, davanje uputa, informacija i obavijesti te drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

Voditelj Odjela za strategijsko planiranje  - Nikola Petković, dipl.ing.građ.
Tel: 01/658-5802, faks: 01/658-5893
​E-mail: nikola.petkovic@zagreb.hr 
 
- obavljaju se poslovi koji se odnose na predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova za područja i teme od značaja za razvoj Grada, poslovi vezani za koordinaciju i praćenje provedbe, vrednovanje i izvještavanje o provedbi strategijskih odluka i planova s prijedlogom mjera za unapređenje, poslovi vezani za planiranje, predlaganje, poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje programa i projekata od značaja za razvoj Grada, poslovi vezani za gradske projekte i strateške gradske projekte u skladu s pravilima izrade i postupka provođenja gradskog projekta utvrđenim generalnim urbanističkim planovima te poslovi vezani za ostale razvojne projekte u skladu s razvojnom politikom Grada, poslovi nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: Strategija), u skladu s propisima koji uređuju regionalni razvoj Republike Hrvatske, pripreme i sudjelovanja u pripremi provedbenih akata Strategije: Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana, sudjelovanja u provedbi poslova povezanih s vrednovanjem, praćenjem provedbe i izvještavanjem o provedbi Strategije te provedbom postupka strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, stručni i administrativni poslovi te organizacijska podrška, suradnja i sudjelovanje u radu Koordinacijskog vijeća i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim i stručnim ustanovama i drugim dionicima povezanim sa strategijskim planiranjem, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA STRATEGIJSKE ODLUKE I PLANOVE TE GRADSKE PROJEKTE
​Voditeljica Odsjeka za strategijske odluke i planove te gradske projekte - Zrinka Babić Vujić, univ.spec.arch.
Tel: 01/658-5749, faks: 01/658-5893
​E-mail: zrinka.babic-vujic@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi koji se odnose na predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova za područja i teme od značaja za razvoj Grada, s posebnim naglaskom na održivi prostorni i urbani razvoj te urbane inovacije, predlaganje i izradu tematskih studija i drugih analitičkih podloga, poslovi vezani za koordinaciju i praćenje provedbe, vrednovanje i izvještavanje o provedbi strategijskih odluka, planova i programa s prijedlogom mjera za unapređenje, poslovi vezani za planiranje, predlaganje, poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje  programa i projekata od značaja za razvoj Grada, poslovi vezani za gradske projekte i strateške gradske projekte u skladu s pravilima izrade i postupka provođenja gradskog projekta utvrđenim generalnim urbanističkim planovima te poslovi vezani za ostale razvojne projekte u skladu s razvojnom politikom Grada i to: poslovi proučavanja i analize stanja gradskih prostora, razvojnih funkcija i aspekata te s tim u vezi predlaganja kriterija za odabir prioritetnih projekata od važnosti za Grad i regiju, poslovi predlaganja programa korištenja prostora u vezi sa strateškim projektima Grada, poslovi vezani za izradu odnosno koordinaciju izrade programa gradskih projekata, poslovi koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima u postupku izdavanja pisane suglasnosti za zemljišta čiji je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, poslovi suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim uključenim dionicima, poslovi vezani za pribavljanje i izradu studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA STRATEGIJU RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
​Voditeljica Odsjeka za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb - Željka Pavlović,dipl.ing.građ.
​Tel: 01/658-5804, faks: 01/658-5893
​E-mail: zeljka.pavlovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi nositelja izrade Strategije, u skladu s propisima koji uređuju regionalni razvoj Republike Hrvatske, osobito poslovi koji se odnose na pripremu i izradu Strategije: poslovi prikupljanja podataka i pripreme indikativne liste projekata, provedbe i sudjelovanja u provedbi analize stanja i SWOT analize, predlaganja razvojnih potencijala i potreba na čitavom urbanom području, predlaganja i sudjelovanja u definiranju vizije, prioriteta javnih politika, posebnih ciljeva i mjera, predlaganja strateških projekata, sudjelovanja u definiranju financijskog okvira za provedbu Strategije, pripreme i sudjelovanja u pripremi Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana, sudjelovanja u provedbi poslova povezanih s vrednovanjem Strategije, provedbom postupka strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, poslovi povezani s praćenjem i nadzorom provedbe Strategije, poslovi pripreme izvješća o rezultatima provedbe Strategije, stručni i administrativni poslovi te organizacijska podrška, suradnja i sudjelovanje u radu Koordinacijskog vijeća i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave koje pripadaju obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb, znanstvenim i stručnim ustanovama i drugim dionicima urbanog razvoja uključenim u izradu i provedbu Strategije, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA GRADA ZAGREBA
​Zagreb, Trg Francuske Republike 15

Voditeljica Odjela za postupak izrade i donošenja Prostornog plana Grada Zagreba - Novela Rimay Ferenčak,dipl.ing.arh.
Tel: 01/610-1709
E-mail: novela.rimay-ferencak@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi nositelja izrade Prostornog plana Grada Zagreba odnosno njegovih izmjena i/ili dopuna ili stavljanja izvan snage, što se odnose na: stručne i analitičke poslove za utvrđivanje osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje Prostornog plana Grada Zagreba, izradu odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba, pribavljanje potrebnih mišljenja na odluku o izradi Prostornog plana Grada Zagreba sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, pribavljanje i koordinacija izrade strateške studije ili drugih stručnih podloga te provedba postupka strateške procjene odnosno ocjene o potrebi strateške procjene i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno propisima s područja zaštite okoliša i prirode, pribavljanje i koordinacija izrade stručnih podloga, sektorskih strategija, planova, studija, programa i slično, potrebnih za provedbu postupka izrade i donošenja, osiguravanje stručne utemeljenosti Prostornog plana Grada Zagreba i drugih dokumenata potrebnih za njegovu izradu ili provedbu, stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga Prostornog plana Grada Zagreba osim same izrade tih nacrta, administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem Prostornog plana Grada Zagreba, poslove koji proizlaze iz mjera provedbe povjerene nositelju izrade, poslove u vezi evidentiranja i analize prostora predviđenih za sanaciju, urbanu sanaciju i urbanu preobrazbu te predlaganja planskih mjera i projekata u prostorima za sanaciju, urbanu sanaciju i urbanu preobrazbu, poslove izrade i dostave prostornih podataka iz Prostornog plana Grada Zagreba sukladno zakonu za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja te suradnju s drugim javnopravnim tijelima koji izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje, izdavanje mišljenja i obavijesti na temelju prostornih podataka u nadležnosti nositelja izrade kada je isto propisano mjerama provedbe plana, posebnim zakonom kojima se uređuje gospodarenje otpadom i drugim propisima, osiguranje dostupnosti Prostornog plana Grada Zagreba na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja putem informacijskog sustava i u analognom obliku, organizaciju i vođenje dokumentacije prostornih planova, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, davanje uputa, informacija i obavijesti za prostor u obuhvatu Prostornog plana Grada Zagreba te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA GENERALNIH URBANISTIČKIH PLANOVA I URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA
​Zagreb, Trg Francuske Republike 15

Voditeljica Odjela za postupak  izrade i donošenja generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja - Gordana Muller Mikić,dipl.ing.arh.
Tel: 01/610-1827
E-mail: gordana.muller-mikic@zagreb.hr
 
-  obavljaju se poslovi nositelja izrade Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Sesveta i poslovi nositelja izrade urbanističkih planova uređenja za prostore urbane preobrazbe i urbane sanacije i druge urbanističke planove uređenja određene mjerama provedbe plana ili posebnim propisima što se odnose na: evidentiranje i obradu inicijativa za pokretanje postupka za izradu i donošenje generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja, njihovih izmjena i/ili dopuna ili stavljanja izvan snage, stručne, istraživačke i analitičke poslove za utvrđivanje osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, provedbu postupka pregovaranja, ocjene opravdanosti zahtjeva za izradu urbanističkog plana uređenja i zaključivanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta sukladno zakonu i posebnom propisu, izradu odluke o izradi/izmjeni i dopuni planova, pribavljanje mišljenja na odluku o izradi planova sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode te pribavljanje i koordinacija izrade stručne podloge (studije) za potrebe tog postupka, pribavljanje i koordinaciju izrade stručnih podloga potrebnih za provedbu postupka izrade i donošenja, osiguravanje stručne utemeljenosti generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja i drugih dokumenata potrebnih za njihovu izradu ili provedbu (stručnih podloga, sektorskih strategija, planova, studija, programa i sl.), stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja, osim same izrade tih nacrta, administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem planova, poslove koje proizlaze iz mjera provedbe planova povjerene nositelju izrade (verifikacije programa i studija, provođenje postupka utvrđivanja urbanih pravila, izdavanje suglasnosti do donošenja plana i dr.), poslove u vezi evidentiranja i analize prostora predviđenih za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju te predlaganja planskih mjera i projekata u prostorima urbane preobrazbe i urbane sanacije, poslove izrade i dostave prostornih podataka o urbanističkim planovima, sukladno zakonu, za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja te suradnje s drugim javnopravnim tijelima koji izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje, izdavanje mišljenja i obavijesti na temelju prostornih podataka u nadležnosti nositelja izrade, osiguranje dostupnosti generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja putem informacijskog sustava i u analognom obliku, organizaciju i vođenje dokumentacije, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, davanje uputa, informacija i obavijesti za prostor u obuhvatu generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.