clanak False

Komunalno opremanje i komunalni doprinosi

18.04.2019.

Prema članku 87. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 121/17) pravo na ustupanje bez naknade komunalnih priključaka imaju: 

 • članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine, koji imaju pravomoćnim rješenjem trajno utvrđen status, te ostvaruju pravo na dodjelu stambenog kredita  (izgradnja i poboljšanje uvjeta stanovanja), ali i one osobe koje nisu podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje pri Ministarstvu hrvatskih branitelja, a u posebnom postupku se utvrdi da bi imale to pravo, o čemu isto Ministarstvo  izdaje odgovarajuću potvrdu.

Ustupanje bez naknade komunalnih priključaka odnosi se na: elektro priključak, priključak na vodoopskrbu, priključak na odvodnju, instalacije DTK, priključak na plinsku mrežu i/ili priključak na toplovod.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 82/04), potrebno je da objekt ima građevinsku dozvolu, ( za objekte sagrađene prije 15.2.1968. potvrda iz Katastra ).

 Dokumetacija potrebna kod podnošenja zahtjeva:

 

 • rješenje o trajno utvrđenom statusu HRVI-a ili o obiteljskoj invalidnini
 • vlasnički list
 • prijepis posjedovnog lista ili kopija katastarskog plana
 • građevinska dozvola ili uvjerenje iz Katastra da je objekat sagrađen prije 15.2.1968.
 • uvjerenje o prebivalištu
 • potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja o pravu na ustupanje bez naknade komunalnog priključka

Dokumentacija koju je potrebno priložiti u postupku donošenja rješenja o komunalnom doprinosu u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:

 

 • rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata ili obiteljskoj invalidnini
 • uvjerenja o prebivalištu za sve članove domaćinstva
 • rodni list za djecu
 • vjenčani list za supružnike
 • potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja o pravu na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PRIPADAJUĆEG IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSIMA

Pravo na oslobađanje od plaćanja određenog iznosa komunalnog doprinosa, u svrhu primarnog stambenog zbrinjavanja izgradnjom obiteljske kuće imaju:

 

 • članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine, koji imaju pravomoćnim rješenjem trajno utvrđen status, a u posebnom postupku Ministarstvo hrvatskih branitelja izdaje odgovarajuću potvrdu.

HRVI ili član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za odgovarajuću kvadraturu stana, koji se određuje prema broju članova uže obitelji i to:
 

 • samac- stan površine 35 m2
 • dvočlana obitelj - stan površine 45 m2
 • tročlana obitelj - stan površine 60 m2
 • četveročlana obitelj - stan površine 70 m2
 • peteročlana obitelj - stan površine 80 m2 (za svakog slijedećeg člana obitelji dodatnih 10 m2), te se isto primjenjuje pri oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.