clanak False

Sektor za odgoj i obrazovanje

24.07.2023.
Pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje - Iva Milardović Štimac 
Tel: 01 610-0491
 E-mail: iva.milardovic-stimac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi iz područja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja vezani uz izradu plana mreže predškolskih ustanova i mreže školskih ustanova te mjerila za financiranje programa tih djelatnosti, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, postupak sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, poslovi vezani uz izradu prijedloga gradskih programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, praćenje njihove provedbe i izradu izvješća o stanju u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te ostvarivanje prava učenika s teškoćama u razvoju na primjerene programe i oblike školovanja i osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, usklađivanje, odnosno donošenje plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, plana upisa učenika u osnovne škole te plana upisa učenika u srednje škole i učeničke domove, određivanje broja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u osnovnim školama, određivanje uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, nabavu dodatnih obrazovnih materijala i udžbenika koji su besplatni za učenike osnovnih i srednjih škola, organiziranje prijevoza učenika, obavljanje poslova prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, praćenje i provedbu mjera povećanja sigurnosti i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, poslovi sudjelovanja u provedbi nadzora i kontroli namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora, praćenja izmjena zakona i drugih propisa iz područja djelatnosti, provedbu i praćenje programa i projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, programa neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja odraslih, suradnju Grada Zagreba sa Sveučilištem u Zagrebu i drugim partnerima, sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata u djelatnosti financiranih iz sredstava EU-a i drugih fondova, pružanje potpore u upravljanju ustanovama.

ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Voditeljica Odjela za predškolski odgoj  i obrazovanje - Martina Glasnović 
Tel: 01 610-0495
E-mail: martina.glasnovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s izradom plana mreže predškolskih ustanova Grada Zagreba i osiguranja potrebnog kapaciteta ustanova, izradom prijedloga gradskog programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja (u nastavku teksta: djelatnost), praćenja njegove provedbe, izradom izvješća o provedbi gradskog programa javnih potreba kao i nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za odgojno-obrazovni program za svako dijete u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima te nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za svako dijete u obrtu dadilja, izradom mjerila za financiranje programa djelatnosti (redovita djelatnost i kapitalna ulaganja), osiguravanja neposredne provedbe gradskih odluka, praćenja stanja i izrade izvješća o stanju u djelatnosti i potrebama stanovnika Grada Zagreba, sudjelovanje u poslovima izrade, sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, usklađivanja planova upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, utvrđivanja prava i obveza nositelja programa, suradnje i praćenja provedbe posebnih i alternativnih programa, programa za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, socijalnih programa, programa standardizirane prehrane te programa zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece u gradskim predškolskim ustanovama, programa i projekata koje provode gradske predškolske ustanove samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i širom zajednicom, sudjelovanje u poslovima potpore ravnateljima i upravnim vijećima dječjih vrtića, utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, vođenje evidencije i analize o strukturi radnih mjesta i zapošljavanjima radnika u gradskim predškolskim ustanovama, vođenje evidencije i analize o strukturi upisane djece, odgojno-obrazovnih skupina, programa predškolskog odgoja i obrazovanja te koordinacija provedbe elektroničkih upisa djece rane i predškolske dobi u zajedničkom elektroničkom upisniku (e‑Evidencija djece), sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata u djelatnosti financiranih iz EU fondova i drugih izvora u uredu i ustanovama, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave

ODJEL ZA  POSLOVANJE I RAZVOJ ŠKOLSTVA
Voditeljica Odjela za poslovanje i razvoj školstva - Zrinka Lochert
Tel: 01 610-0557
E-mail: zrinka.lochert@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s izradom mreže osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, usklađivanjem i donošenjem plana upisa učenika u osnovne i srednje škole te učeničke domove, određivanjem broja razrednih odjela u osnovnim školama, određivanjem broja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u osnovnim školama, definiranjem kriterija financiranja/sufinanciranja prehrane i ostalim poslovima prehrane učenika, određivanjem uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, izradom prijedloga gradskih programa javnih potreba u domeni osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, praćenjem njihove provedbe i izradom izvješća o provedbi programa javnih potreba, kao i mjerila za financiranje programa u djelatnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, organiziranjem prijevoza učenika osnovnih škola, provedbom Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola, provedbom odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (izrada nacrta programa redovite djelatnosti koje se financiraju iz državnog proračuna, izrade izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), neposrednom provedbom odluka nadležnih tijela i osiguravanjem njihove provedbe, utvrđivanjem uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, poslovi u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa radnika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, poslovi sudjelovanja u provedbi nadzora i kontroli namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora, provedbom i praćenjem programa Vikendom u školske dvorane, poslovi pružanja potpore ravnateljima i školskim/domskim odborima u upravljanju osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata u djelatnosti financiranih iz EU fondova i drugih izvora u uredu i ustanovama, koordiniranja poslova i suradnje u djelatnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja s tijelima mjesne samouprave.

ODJEL ZA STANDARD I PROGRAME ŠKOLSTVA
Voditeljica Odjela za standard i programe školstva - Iva Slavković
Tel: 01 610-0573
E-mail: iva.slavkovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom mjera povećanja sigurnosti i programa rada s darovitim učenicima, učenicima s teškoćama u razvoju te učenicima pripadnicima nacionalnih manjina, poslovi vezani uz praćenje i pružanje potpore za uključivanje učenika pod međunarodnom zaštitom i raseljenih osoba u odgojno-obrazovni sustav, poslovi vezani uz uključivanje i praćenje rada pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika, provedbu i praćenje preventivnih programa ustanova, provedbu socijalnih programa u djelatnosti, pripremu, organizaciju i provedbu školskih izvannastavnih i izvanškolskih programa, provedbu i praćenje programa i projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, provedbu natjecanja i smotri u osnovnim i srednjim školama, utvrđivanje prava i obveza nositelja programa, provedbu i praćenje programa Škola u prirodi te drugih projekata ustanova i Ureda financiranih iz proračuna ili EU fondova, potporu radu regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata u djelatnosti financiranih iz EU fondova i drugih izvora u uredu i ustanovama, provedbu programa neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja / obrazovanja odraslih, nabavku besplatnih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola, neposrednu provedbu odluka nadležnih tijela i osiguravanje njihove provedbe, koordiniranje poslova suradnje u djelatnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja s tijelima mjesne samouprave.