clanak False

Turistički vodič

10.01.2020.

Za pružanje usluga turističkog vodiča na području Grada Zagreba fizička osoba mora imati rješenje o odobrenju koje izdaje ovaj Ured.

Uvjeti za izdavanje takvog rješenja su prema članku 73. stavak 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19 i 98/19) slijedeći:

- najmanje završena srednja stručna sprema
- položen stručni ispit za turističkog vodiča (uvjerenje ovlaštenog visokog učilišta)
- znanje jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznavanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja usluga turističkog vodiča podnosi se na  obrascu uz koji je potrebno priložiti isprave navedene u istom.
Nakon izdavanja rješenja o upisu turističkog vodiča u Upisnik turističkih vodiča ovaj Ured šalje nalog Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) za izradu iskaznice turističkog vodiča.

Pristojba:

- Upravna pristojba za rješenje iznosi 70,00 kuna (uplatiti na žiro račun broj HR3423600001813300007, poziv na broj HR68 5703-OIB, u korist proračuna Grada Zagreba, a može se i na prijavu za upis u evidenciju nalijepiti 70 kn u državnim biljezima)

Naknada za izradu iskaznice:

- Uplatiti iznos 45,00kn na žiro račun HR4723400091100035352 (Privredna banka Zagreb d.d) u korist  Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) za izradu iskaznice turističkog vodiča

Potrebni obrasci:


Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča