clanak False

Zahtjevi

18.04.2017.

Za izdavanje podataka iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina i ostvarenje uvida u podatke korisnici Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB te svrhu uporabe.

Standardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na poveznicama:

KATASTAR NEKRETNINA/ZEMLJIŠTA  
KATASTAR INFRASTRUKTURE  
KUĆNI BROJEVI   
Zahtjevi se zaprimaju na lokacijama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, šalju poštom ili na e-mail adrese prema vrsti zahtjeva:
 
Vrsta zahtjeva e-mail adresa
Za izdavanje javnih isprava iz evidencije katastra
zemljišta ili katastra nekretnina
katastar.isprave@zagreb.hr
Za korištenje službenih podataka evidencije katastra
zemljišta ili katastra nekretnina
katastar.podaci@zagreb.hr
Za izdavanje javnih isprava i korištenje službenih
podataka iz evidencije katastra infrastrukture

katastar.infrastrukture@zagreb.hr

Općenito

katastar@zagreb.hr


Zahtjeve možete poslati poštom na adresu:

Grad Zagreb
Gradski ured za katastar i geodetske poslove
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 58A