clanak False

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena

11.03.2022.
Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/2015)  propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (čl. 57. stavak 1. Zakona). Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da se u svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“

Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena:

VAŽNO: Kod ispunjavanja zahtjeva za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena za zemljišta u trasama prometnica (površine javne namjene) obavezno je u točki 4. zahtjeva upisati podatak o nazivu prometnice i oznaku parcelacijskog elaborata (npr. Kirinova ulica, RN-2563/2017 k.o. Sesvete).
Kod GUP-ovskih prometnica je u privitku zahtjeva potrebno priložiti grafički prikaz prostorno planske dokumentacije na temelju koje su utvrđena obilježja nekretnine sukladno načelu prethodnog učinka.
Izrađeni procjembeni elaborati koji budu upućeni na mišljenje procjeniteljskog povjerenstva neće biti razmatrani bez prethodno navedene grafike na kojoj treba biti ucrtana nekretnina koja je predmet procjene.

Obrasci zahtjeva za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena su sastavni dio (prilog) Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine br. 68/2020).
Obrasci se mogu preuzeti na slijedećem linku:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/procjena-vrijednosti-nekretnina-8292/8292.

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se poštom, osobno na urudžbeni zapisnik (soba 40) u Vodnikovoj 14 ili na službeni mail: vrednovanje@zagreb.hr., a može se i podnijeti putem online servisa za građane e-Pisarnica prema uputama u nastavku.
Sve informacije mogu se dobiti na tel: 616-6243; 616-6267; 616-6221; 610-0355; 616-6283; 610-0325; 616-6276; 610-0320.
Upravne  pristojbe potrebno uplatiti sukladno Tar.br. 1. i Tar.br. 50. St.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17 i 37/17)
Za zahtjev – plaćanje u biljezima 20,00 kn:
Za izvadak – iznos od 180,00 kn potrebno uplatiti na Račun br.: HR3423600001813300007; Poziv na broj: HR68 5703-OIB za pravne osobe; HR68 5711-OIB za fizičke osobe; Primatelj: Proračun Grada Zagreba; Svrha: upravna pristojba – ZKC/ Klasa.
Napomena: U ćeliji svrha plaćanja, obavezno navesti Klasu spisa ili opisati zahtjev (k.č, k.o, vrsta pravnog posla, vrsta nekretnine, datum zahtjeva).

ZA ZAHTJEVE PODNESENE PUTEM ON LINE SERVISA  e-Pisarnica
 
Zahtjev se može podnijeti putem navedenog servisa  na koji je način omogućen dohvat elektroničke isprave – izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena.
Servis je dostupan na web stranicama Grada Zagreba na poveznici ePisarnica. Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena u elektroničkom obliku biti će zaprimljen elektronički u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

NAPOMENA:
Na zahtjev podnesen u sustavu e-Građani ne plaća se upravna pristojba sukladno Tar.br. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17 i 37/17).
Za izvadak plaća se pristojba u iznosu od 180 kn sukladno Tar.br. 50. st.2. navedene Uredbe kako je ranije opisano.


Detaljne upute za korisnike