clanak False

JAVNI NATJEČAJ: sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2012.

19.06.2012.

 
Na temelju točke 7. stavka 1. Zaključka o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/12) gradonačelnik Grada Zagreba objavljujeJAVNI NATJEČAJ

ZA SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE I OBJAVE PROGRAMSKIH SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA ZA 2012.


1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je prikupljanje prijava programskih sadržaja koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Zagreba u 2012.


2. VRSTA POTPORE I CILJ DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Potpore nakladnicima elektroničkih publikacija koje se odobravaju i dodjeljuju nakon provedenog javnog natječaja, smatraju se državnim potporama male vrijednosti.

Cilj dodjele potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) koji:
- ostvaruju pravo građana na javno informiranje i obaviještenost svih građana Grada Zagreba;
- obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanje pravne i socijalne države te civilnog društva;
- obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima;
- obrađuju teme o osobama s invaliditetom i posebnim potrebama;
- promiču ravnopravnost muškaraca i žena;
- promiču hrvatski nacionalni i kulturni identitet;
- potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo;
- promiču teme u svezi kulture javnog dijaloga;
- potiču razvoj obrazovanja, znanosti umjetnosti i športa;
- obrađuju teme u svezi zaštite prirode, okoliša i ljudskog zdravlja;
- promiču medijsku pismenost.

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ

Pravo na dodjelu potpore za programske sadržaje mogu ostvariti nakladnici elektroničkih publikacija koji:
- su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije;
- imaju registrirano sjedište u Gradu Zagrebu;
- imaju uredništvo u Gradu Zagrebu;
- najmanje šest mjeseci kontinuirano izvještavaju o gradskim događajima;
- redovito svaki dan obnavaljaju programske sadržaje u vezi s Gradom Zagrebom;
- svojim sadržajem nisu proizašli iz tiskanih medija.

Pravo na potporu ne mogu ostvariti nakladnici:

- koji se za programske sadržaje sufinanciraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam medija ili proračunskih sredstava;
- u stečaju ili likvidaciji.

4. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

Obavezni dio prijave su:
1. Obrazac 1 „Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti“ ispunjen, potpisan i ovjeren od odgovorne osobe nakladnika elektroničkih publikacija;
2. Obrazac 2 „Osnovni podaci o prijavitelju programskog sadržaja“. ispunjen, potpisan i ovjeren od odgovorne osobe nakladnika elektroničkih publikacija;
3. original ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar kojim nakladnik dokazuje da ima registrirano sjedište u Gradu Zagrebu;
4. ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige elektroničkih publikacija koji se vodi kod Vijeća za elektroničke medije;
5. bonitet nakladnika (BON 1 i BON 2);
6. detaljni opis programskog sadržaja za koji se traži potpora;
7. financijski plan programskog sadržaja s detaljnim izračunom troškova proizvodnje i objave (Obrazac 3.);
8. zapis podataka u digitalnom obliku na odgovarajućem nositelju podataka (DVD i drugo) kojim zapisima dokazuje da najmanje šest mjeseci prije objave Javnog natječaja kontinuirano izvještava o gradskim događajima;
9. izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da za isti programski sadržaj nisu dodijeljena ili primljena sredstva Fonda za poticanje i pluralizam medija i proračunska sredstava;
10. izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da svojim programskim sadržajima ne proizlaze iz tiskanih medija;
11. izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o primljenome ukupnom iznosu potpore male vrijednosti u fiskalnoj godini, te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. U slučaju da nakladniku elektroničkih publikacija nije dodijeljena potpora male vrijednosti tijekom navedenog razdoblja, o tome je nakladnik također obvezan dostaviti izjavu odgovorne osobe.

5. NAČIN PRIJAVE

Prijava programskog sadržaja mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 4. ovog Javnog natječaja.
Nakladnici elektroničkim publikacija svoje programske sadržaje moraju prijaviti na propisanim obrascima i to ispunjenim na pisaćem stroju ili na računalu.
Obrazac 1, 2 i 3 mogu se dobiti:
• na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr ili
• u Uredu gradonačelnika, Službi za informiranje, Trg Stjepana Radića 1, soba 355, III. kat, radnim danom u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
Sva pitanja u vezi s Javnim natječajem mogu se tijekom trajanja javnog natječaja postaviti na e-mail: davor.denkovski @zagreb.hr - 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni natječaj. Sva postavljena pitanja s pripadajućim odgovorima nalaze se, tijekom natječajnog roka, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.
Nakladnik elektroničkih publikacija može na Javni natječaj prijaviti više programskih sadržaja. Programski sadržaji se prijavljuju odvojeno.


6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

• Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovoga Javnog natječaja.

• Prijavu na Javni natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE I OBJAVE PROGRAMSKOG SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA ZA 2012.
na adresu:
GRAD ZAGREB
URED GRADONAČELNIKA
Služba za informiranje
- za Povjerenstvo za dodjelu potpora nakladnicima elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja za 2012.
10 000 Zagreb
Trg Stjepana Radića 1

• Prijave na Javni natječaj treba dostaviti preporučenom pošiljkom na navedenu adresu ili predati u pisarnicu gradske uprave Grada Zagreba na istoj adresi.

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Javni natječaj koja:
• je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava;
• ne udovoljava uvjetima za prijavu na Javni natječaj iz točke 3. ovoga javnog poziva;
• je pisana rukom, poslana elektronskom poštom ili telefaxom;
• u Obrascu 1 „Prijava za dodjelu potpora male vrijednosti“ ne sadrži sve tražene podatke;
• u Obrascu 2 ne sadrži sve tražene podatke;
• u Obrascu 3 ne sadrži sve tražene podatke.

8. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Postupak odobravanja potpore male vrijednosti provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora nakladnicima elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja u 2012.
Gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Listu programskih sadržaja za dodjelu potpora i odobrava iznose potpora.

Kriteriji za dodjelu potpore su:
• kvaliteta, originalnost i sadržajna inovativnost prijavljenoga programskog sadržaja;
• značenje programskog sadržaja za poticanje, promicanje i ostvarivanje ciljeva, interesa i tema iz točke 2. ovog Javnog natječaja;
• ekonomičnost i dugoročnost usluga.

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati ovoga Javnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Grada Zagreba - www.zagreb.hr - u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru.
Svi nakladnici koji se prijave na ovaj Javni natječaj bit će pisano obaviješteni o rezultatima njihove prijave.
Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

10. POTPISIVANJE UGOVORA

Nakladnici kojima se odobri potpora sklapaju s Gradom Zagrebom Ugovor o dodjeli potpore.
Ugovorom o dodjeli potpore uređuju se međusobna prava i obveze nakladnika elektroničkih publikacija i Grada Zagreba.
Ako ovlaštena osoba nakladnika elektroničkih publikacija ne pristupi potpisivanju ugovora o dodjeli potpore, a svoj dolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je nakladnik odustao od ostvarivanja potpore.