clanak False

Općenito

21.04.2022.

REGISTAR UDRUGA

Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19) propisano je da se udruge upisuju u registar udruga pri županijama odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje se vode pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj. 

POVEZNICA: link na Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/21 i 24/21), Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove sa sjedištem u Zagrebu, Ulica popa Dukljanina 3, nadležan je za upis i upis promjena u registre udruga za udruge koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu. Radno je vrijeme svaki radni dan od 8 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8 do 18 sati.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 4/15 i 14/20), propisan je oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, zahtjevi za upis i upis promjena u registre udruga, sadržaj izvatka iz registara, način podnošenja zahtjeva za upis u registre te način vođenja registara i zbirki isprava udruga.

Obrasci:

Obrazac broj 1 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA RH 
Obrazac broj 2 - POPIS OSNIVAČA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE
Obrazac broj 3 - ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA RH
Obrazac broj 4 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U RH  
Obrazac broj 5 - ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA U RH