landing
Stručna služba Gradske uprave -  OGLAS JE PONIŠTEN 1.8.2022.

Bilten Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 123 od 29. lipnja 2022.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Stručne službe Gradske uprave, raspisuje
 
O G L A S  
za prijam u službu na određeno vrijeme
u Stručnu službu Gradske uprave

 
 
Višeg upravnog referenta/više upravne referentice za provođenje prijma u službu u Odjelu za planiranje i prijam u službu i radnopravna pitanja Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima - 2 izvršitelja/izvršiteljice.
 
Potrebno stručno znanje: sveučilišni/sveučilišna, odnosno stručni prvostupnik/stručna prvostupnica upravne struke ili druge struke s područja društvenih znanosti, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
Uvjet sveučilišnog/sveučilišne, odnosno stručnog prvostupnika/stručne prvostupnice, temeljem odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će, u slučaju prijma, biti obvezni položiti.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Služba se zasniva na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa),  naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava, te naziv ustrojstvene jedinice.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Obrazac prijave može se preuzeti na web-stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/en/objavljeni-natjecaji-oglasi/6501
 
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
 - životopis,
 - dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 - dokaz o stručnoj spremi: svjedodžba (za kandidate koji su stekli naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik/prvostupnica) ili diploma (za kandidate koji su stekli VŠS) (ukoliko kandidat uz prijavu priloži inozemnu kvalifikaciju, dužan je uz istu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije),
 - uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
 - svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu,
 - dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica)  ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i
 - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
 
Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.
 
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835
 
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i imaju pravo pristupiti testiranju bit će evidentirani lozinkom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 zadnjih brojeva OIB-a (npr. Pero Perić 12345678901 – PP78901) i pod kojom će lozinkom biti pozvani na testiranje.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr.
 
Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.
 
Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADSKE UPRAVE, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom „za oglas za prijam u službu u Stručnu službu Gradske uprave“.
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA:
https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Uputa%20o%20pravima%20ispitanika.pdf

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.