clanak False

Brojčane oznake

25.01.2022.
DODJELA BROJČANE OZNAKE PRAVNIM OSOBAMA

Uredbom o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21) koja stupila je na snagu 10. srpnja 2021. godine i Naputkom o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“, broj 132/21) koji je donesen na temelju spomenute Uredbe, propisano je između ostalog da tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave ili nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba vodi Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela u elektroničkom obliku.

Odredbom članka 7. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja utvrđeno je da se novoosnovanoj pravnoj osobi s javnim ovlastima kojoj je osnivač jedna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi s javnim ovlastima koja ima više osnivača ili kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba odnosno pravnoj osobi koja obavlja javnu službu, brojčana oznaka dodjeljuje na zahtjev te pravne osobe prema njezinom sjedištu.

Zahtjev se podnosi tijelu nadležnom za upis elektroničkim putem i sadržava:

1. vrstu javnopravnog tijela
2. naziv
3. osobni identifikacijski broj (OIB)
4. adresu
5. adresu elektroničke pošte
6. datum osnivanja
7. mrežnu adresu za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela
8. osnivača
9. naziv pravnog prednika ako ga ima i njegovu brojčanu oznaku.

Zahtjev za dodjelu brojčane oznake pravnim osoba s javnim ovlastima odnosno pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, a imaju sjedište u Gradu Zagrebu, podnosi se elektroničkim putem na mail adresu uredsko@zagreb.hr.

Pravnim osobama koje zadovoljavaju uvjete za dodjelu brojčane oznake, po okončanju postupka, nadležno tijelo za upis dostaviti će obavijest o dodijeljenoj brojčanoj oznaci elektroničkim putem.