clanak False

Upravne pristojbe

06.09.2021.

OPĆENITO

Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj 92/21) uređeno je plaćanje upravnih pristojbi, među ostalim i za spise i radnje pred tijelima Grada Zagreba.

Pristojbena obveza nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva za izdavanje akta ili druge isprave, odnosno u trenutku zaprimanja svakog drugog podneska, neovisno o tome je li on zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Za akte i radnje za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom propisana pristojba u posebnom području pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika. Ako se zahtjevu pristojbenog obveznika ne udovoljava, pristojbena obveza za pismena i radnje nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu pristojbenog obveznika, a plaća se prema Tarifi općih pristojbi.
Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe. Iznimno,  pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima. Ako za pojedine slučajeve Zakonom o upravnim pristojbama nije propisano drugačije, pristojbe se mogu plaćati i putem sustava e-Pristojbe.

Pristojba se uplaćuju na: IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007, Model: HR68, Poziv na broj odobrenja:  5703-OIB.

OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA
Od plaćanja upravnih pristojbi postoje opća i predmetna oslobođenja.

Po općim oslobođenjima, od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni su:

 • Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela,
 • ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti; u smislu ovoga Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu,
 • braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove ‒ memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti,
 • organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti,
 • građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
 • civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 • supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 • supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 • stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 • supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 • žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 • prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 • stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom,
 • stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku,
 • volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera te
 • stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama.
   

U predmetnim oslobođenjima pristojbe se ne plaćaju na:
 • predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnopravnim tijelima,
 • zahtjeve na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti, sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama,
 • zahtjeve i rješenja u postupcima odobrenja pravne pomoći,
 • sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom,
 • pismena i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe,
 • pismena i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza,
 • pismena i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima,
 • ovjeru pravomoćnosti dozvola (lokacijska, građevinska i uporabna),
 • pismena i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja podataka upisanih u registar birača,
 • akte i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih evidencija,
 • sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica,
 • pismena i radnje u postupku vraćanja, odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu,
 • sva pismena i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi,
 • sva pismena i radnje u postupcima priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske te sva pismena i radnje u svezi s financiranjem javnih potreba u kulturi i medijima,
 • sva pismena i radnje u postupcima stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi koji se vode prema posebnom propisu,
 • sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu,
 • sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu,
 • sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata prema posebnom propisu,
 • pismena i radnje u svezi s redovitim školovanjem učenika i studenata, osim pristojbi za svjedodžbu nakon završenog školovanja ili diplome,
 • pismena i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa te pismena i radnje u postupku ostvarivanja prava nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju,
 • pismena i radnje u svezi sa stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija,
 • pismena i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva,
 • pismena i radnje u svezi s uređivanjem prava i dužnosti iz područja obrane,
 • pismena i radnje u svezi sa zaštitom kulturnih dobara, osim za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i teritorijalnih voda Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno zaštićenih podmorskih lokaliteta,
 • pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode,
 • podneske upućene tijelima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu,
 • pismena i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba,
 • pismena i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu,
 • pismena i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 • pismena i radnje po postupcima iz propisa kojima se uređuje oporezivanje trošarinama i posebnim porezima,
 • zahtjeve za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 • u postupku komasacije za poljoprivredno zemljište u svim radnjama u vezi s komasacijom,
 • pismena i radnje u postupcima prijave i proglašenja projekata strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske,
 • pismena i radnje na zahtjev inozemnih nadležnih tijela sukladno međunarodnim ugovorima koji su u primjeni,
 • akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.

POVRAT PRISTOJBE

Pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe ima osoba koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je platila pristojbu u većem iznosu od propisanog ili je platila pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo.
Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke, u roku od 90 dana od dana kada je pristojba više ili pogrešno uplaćena, odnosno od dana saznanja da radnja nije obavljena.
O zahtjevu za povrat pristojbe rješenjem odlučuje tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.