clanak False

Katastarski plan

01.09.2021.

Katastarski plan katastra zemljišta skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o:

  • brojevima katastarskih čestica,
  • međama i drugim granicama katastarskih čestica,
  • granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica,
  • zgradama i drugim građevinama,
  • kućnim brojevima zgrada i
  • nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju).

Danas se katastarski plan izrađuje i vodi u digitalnom obliku (digitalni katastarski plan),
te se ažuriranje promjena vrši na temelju zahtjeva stranke i pravomoćnog rješenja u upravnom postupku donesenog nakon pregleda i potvrđivanja geodetskog elaborata.

Izvod iz katastarskog plana izdaje se u analognom ili digitalnom obliku.
Digitalni katastarski plan (DKP) je nastao prevođenjem analognih katastarskih planova u digitalni oblik, a danas se izrađuje u digitalnom obliku kao proizvod novih katastarskih izmjera.

Izdavanje podataka

Za izdavanje podataka iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina i ostvarenje uvida u podatke korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB i svrhu uporabe.

Zahtjevi se zaprimaju u pisarnici, na svim lokacijama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, šalju poštom ili putem e-mailaStandardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Upravna pristojba za izvadak iz katastarskog plana prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

Stvarni troškovi se naplaćuju prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a iznose:

Cjenik korištenja podataka za Izvod iz katastarskog plana u analognom obliku:

NAZIV  PROIZVODA  Oblik  Jedinica  mjere Naknada
Izvod iz katastarskog plana
(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 5,00 kn)
analogni A4  20,00 kn
Izvod iz katastarskog plana 
(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 10,00 kn)
analogni A3  40,00 kn
Izvod iz katastarskog plana 
(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 20,00 kn)
analogni A2  80,00 kn

Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere)
izvodi se iz jedinice mjere A4 čija se naknada tada računa
u iznosu od 20,00 kn

analogni veći od A2  
 
 
Izvod iz katastarskog plana u digitalnom obliku - DKP


Tehnički opis digitalnog katastarkog plana
  • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM
  • oblik: digitalni 
  • format podataka: vektor / atributni podaci
  • format isporuke: .DWG,.DXF,.SHP, GML,.XLS
* .GML  je format podataka katastarskog plana zajedno sa knjižnim podacima  o nekretninama i vlasnicima

Izdaje se na zahtjev stranke na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a, te putem e-maila.

Za izdavanje podataka korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB i svrhu uporabe. Standardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Upravna pristojba za izvadak iz katastarskog plana prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

Stvarni troškovi se naplaćuju prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a iznose:


Cjenik korištenja podataka za Digitalni katastarski plan:
 
NAZIV PROIZVODA Oblik / Format podatka Jedinica  mjere  Naknada
Digitalni katastarski plan digitalni / DXF, DWG, SHP katastarska čestica 10,00 kn +1,50 kn/čest
Digitalni katastarski plan i knjižni podaci o katastarskim česticama i nositeljima prava digitalni / GML, DXF + XLS katastarska čestica 10,00 kn +2,00 kn/čest