clanak False

Posjedovni list

01.09.2021.

Posjedovni list sadrži podatke o:

  • broju posjedovnog lista unutar katastarske općine,
  • imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika odnosno ovlaštenika (nositelja prava građenja, plodouživatelja, upravitelja, koncesionara, zakupoprimca i sl.),
  • matičnom broju ili drugom broju kojim se označava vlasnik odnosno ovlaštenik (u daljnjem tekstu:identifikacijski broj upisane pravne ili fizičke osobe),
  • podatke o prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika odnosno ovlaštenika,
  • podatke o suvlasničkim omjerima vlasnika kada su oni utvrđeni po nadležnom tijelu, te
  • podatke o katastarskim česticama
Posjedovni list sadrži određene podatke o svim katastarskim česticama koje koristi svaki pojedini ovlaštenik na području katastarske općine i određene podatke o svakom pojedinom ovlašteniku.

Zahtjev za izdavanje posjedovnih listova može se podnijeti na svim lokacijama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, 
šalju se poštom ili putem e-maila.
Za izdavanje podataka korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezimeOIB i svrhu uporabe. Standardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Upravna pristojba za izvadak iz posjedovnog lista prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

Stvarni troškovi se naplaćuju prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a
za standardne izvode iznose: 
 
NAZIV PROIZVODA Oblik / Format podatka     Jedinica    mjere Naknada
Prijepis posjedovnog lista ili izvod iz posjedovnog lista
(Svaki daljnji primjerak istog prijepisa/izvoda stoji 5,00 kn)
analogni A4 0,00 kn
Izvadak iz  Baze  zemljišnih podataka analogni A4 0,00 kn
Popis katastarskih čestica s površinama i načinima uporabe analogni A4 5,00 kn
Popis katastarskih čestica s nositeljima prava i adresama analogni A4 5,00 kn
Popisi i pomoćni popisi iz popisno-knjižnog dijela katastarskog operata/baze zemljišnih podataka analogni / digitalni / XLS čestica / redak 10,00 kn +0,20 kn/čest/red
 
 
Napomene:
     1. Sadržaj popisa i pomoćnih popisa propisan je pravilnikom koji definira sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina.
     2. Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4.