clanak False

Posjedovni list

12.06.2023.
Posjedovni list sadrži podatke o:
  • broju posjedovnog lista unutar katastarske općine,
  • imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika odnosno ovlaštenika (nositelja prava građenja, plodouživatelja, upravitelja, koncesionara, zakupoprimca i sl.),
  • matičnom broju ili drugom broju kojim se označava vlasnik odnosno ovlaštenik (u daljnjem tekstu:identifikacijski broj upisane pravne ili fizičke osobe),
  • podatke o prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika odnosno ovlaštenika,
  • podatke o suvlasničkim omjerima vlasnika kada su oni utvrđeni po nadležnom tijelu, te
  • podatke o katastarskim česticama
Posjedovni list sadrži određene podatke o svim katastarskim česticama koje koristi svaki pojedini ovlaštenik na području katastarske općine i određene podatke o svakom pojedinom ovlašteniku.

Zahtjev za izdavanje posjedovnih listova može se podnijeti na svim lokacijama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, šalju se poštom ili putem e-maila.
Za izdavanje podataka korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB i svrhu uporabe. Standardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Upravna pristojba za izvadak iz posjedovnog lista prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) čl.171. st.2. stvarni troškovi se ne naplaćuju.