clanak False

Pregled i potvrda geodetskih elaborata infrastrukture

18.04.2017.
Vođenje katastra infrastrukture obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata infrastrukture, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar infrastrukture te čuvanje i korištenje tih podataka.

Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se za novoizgrađenu i/ili neevidentiranu infrastrukturu, te svaku drugu promjenu na infrastrukturi kao što je napuštanje i/ili uklanjanje infrastrukture kada se ona vodi u katastru infrastrukture.

Jednim geodetskim elaboratom infrastrukture može se obuhvatiti više vrsta različite novoizgrađene, napuštene i uklonjene infrastrukture i promjena na različitim vrstama infrastrukture ukoliko je riječ o kućnim priključcima i infrastrukturi istih ili različitih vlasnika ili upravitelja izgrađenoj u istom rovu, galeriji ili kanalizaciji.

Izgled geodetskog elaborata infrastrukture i zapisi koji se u okviru tog elaborata izrađuju u digitalnom obliku moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Geodetsku izmjeru infrastrukture obavlja ovlaštena osoba koja izrađuje geodetski elaborat infrastrukture, a uz zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog elaborata infrastrukture prilaže se izjava vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture da je ista u njegovom vlasništvu, odnosno da njome upravlja.

Naknada za pregled i potvrdu geodetskog elaborata infrastrukture propisana je Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17). Naplaćuje se u državnim biljezima ili na propisani račun, a iznosi:

 

JEDINIČNA MJERA

UPRAVNA PRISTOJBA 

Podnesak

20,00 kuna (Tar.br.1.)

Utrošeni sat

70,00 kuna (Tar.br.46.)

 

.