clanak False

Rotor Remetinec za sigurniji promet

27.03.2019.

Rješavanje prometne crne točke

                                                                                       

  • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
  • Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

Prometna regulacija od 26. siječnja do 31. ožujka

Promet Rotorom (dron)
- 29. siječnja 2020 poslijepodne 
- 30. siječnja 2020. jutarnji sati 


 

Projekt: Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec

 

Korisnik:  Grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 331.651.787,38 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 320.957.209,87 HRK

EU sufinanciranje projekta: 272.813.628,39 HRK

Trajanje projekta: 1. travnja 2017. do 30. studenog 2020.

Kontakt: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr; euzg@zagreb.hrGrad Zagreb s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje potpisao je u Gradskoj upravi dana 27. ožujka 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec. 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 331.651.787,38 kuna, dok dodijeljena bespovratna sredstava iznose 320.957.209,87 kuna, od kojih se 272.813.628,39 kuna sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 48.143.581,48 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.  
Ukupno trajanje provedbe svih projektnih aktivnosti je 44 mjeseca.  Opći cilj projekta je povećanje protočnosti i sigurnosti rotora Remetinec. Provedba projekta Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec pridonijet će ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7a1 - Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK).

                                                                             

  • Retrospektiva:
  • Početkom srpnja krenuli su pripremni radovi za izgradnju rotora na raskrižju Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotora Remetinec. Riječ je o kapitalnom gradskom projektu koji će u konačnici znatno olakšati prometovanje u tom dijelu grada, a njime će se riješiti i jedna od najvećih crnih prometnih točaka u Zagrebu.

U sklopu opsežnih radova rekonstruirat će se raskrižje s rotorom uz kompletnu sanaciju i izmještanje komunalne infrastrukture te sagraditi dodatne vozne trake i tunel ispod rotora. Temeljita rekonstrukcija koja će se odvijati u dvije faze obuhvatit će i tramvajsku prugu.
 

 
Opis postojećeg stanja

 
Kružni tok Remetinec jedno je od najfrekventnijih gradskih prometnih čvorišta i  najveći je kružni tok u gradu, vanjskog promjera 74 m projektiran za gotovo duplo manji kapacitet prometa od postojećeg, koji je dodatno povećan izgradnjom sportske dvorane Arena, trgovačkog centra Arena, stambenog naselja Lanište te niza drugih trgovačkih objekata.
 
Opis novog tehničkog rješenja
 

Planirani zahvat rekonstrukcije raskrižja Jadranske i Dubrovačke avenije predviđa zadržavanje postojećeg rotor raskrižja s tri vozna traka (osnovni rotor) te izgradnju tunela istok-zapad na -1 razini u duljini od otprilike 280 metara s dvije odvojene tunelske cijevi koje omogućuju denivelirani nesmetani promet u smjeru istok-zapad, te bi kružni tok bio rasterećen tog dijela prometa.
Rampe na južnoj strani kružnog toka, Jadranska avenija-Remetinečka cesta te Remetinečka cesta-Avenija Dubrovnik, ostaju s tri trake. Dvije trake ulaze u kružni tok, dok je treća za desne skretače.
Rampe na sjevernoj strani kružnog toka, Jadranski most-Jadranska avenija te Avenija Dubrovnik-Jadranski most, proširuju se za jedan vozni trak te, prema projektu, imaju četiri vozne trake. Dvije trake ulaze u kružni tok, dok su preostale dvije, namijenjene desnim skretačima, građevinski odvojene prometnim otokom.
 
Samo raskrižje će biti semaforizirano te će novim prometnim rješenjem biti isključeno preplitanje automobila u kružnom toku, čime će se uvelike povećati sigurnost sudionika u prometu. Pješačke površine su predviđene za kretanje osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, a biciklističke staze će biti izvedene prema važećem pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi.
 
Posebna etapa ovog projekta je izgradnja dvaju cestovnih podvožnjaka-tunela sa po dva vozna prometna traka kojima se osigurava kontinuitet prometa u smjeru istok-zapad (Jadranska avenija-Avenija Dubrovnik), a koja je ujedno i najzahtjevnija aktivnost ovog projekta zbog potrebe za izvedbom građevinske jame u širini od otprilike 40 m, dubine otprilike 8 m (na području crpne stanice 11,5 m) tijekom njihove izgradnje. Ovakva veličina zahtjeva i osiguravanje zaštite iskopa izvedbom dviju vertikalnih armiranobetonskih dijafragmi pridržanih s jednim ili dva reda geotehničkih sidara na sjeveru i jugu te dviju glinobetonskih na istoku i zapadu, ispod kote dubine iskopa građevinske jame otprilike 8 – 10 m (2 m u sloju gline), što bi trebalo eliminirati procjeđivanje podzemne vode u jamu. Konstrukciju podvožnjaka čine dva armiranobetonska okvira sandučastog presjeka, debljine
stjenki ploča i zidova od 1,0 metra, visine zidova od 6,80 m sa rasponom od 11,50 m. Podvožnjak se sastoji od tri dijela; od samog tunela-podvožnjaka, zatvorene okvirne konstrukcije ispod nasipa kružnog toka, odnosno ispod rampi, te otvorenih koritastih dijelova ispred i iza podvožnjaka.
 
Ovaj izazovan projekt koji će građanima omogućiti iznimno sigurno i ugodno putovanje tim dijelom grada u odnosu na sadašnje stanje, obuhvaća i izvedbu niza drugi složenih i zahtjevnih građevinskih i drugih aktivnosti :
 
•          rušenje postojećeg i izgradnja novog nadvožnjaka-istok (zbog izgradnje podvožnjaka),
•          proširenje (nadogradnja) ostalih  nadvožnjaka-sjeveroistok, sjeverozapad, jugoistok i
jugozapad,
•          nadogradnja pješačkog pothodnika ispod Remetinečke ceste, budući da se cesta širi na zapadnoj strani,
•          rekonstrukcija tramvajske pruge ispod rotora s tramvajskim okretištem, ali sa dodatnom
      mogućnošću direktnog skretanja tramvaja iz pravca Jadranskog mosta prema Aveniji
      Dubrovnik te s otvaranjem mogućnosti izgradnje tramvajske pruge do Laništa,
•          izvedba prometnica sa svom potrebnom prometnom signalizacijom i opremom, svjetlosnom
signalizacijom-semaforizacijom raskrižja,
•          izvedba zidova za zaštitu od buke visine 3 – 4 m , u ukupnoj duljini 536 m, u zoni jugoistočne
      rampe ( Savski gaj ) Remetinečka cesta-Dubrovačka avenija,
•          krajobrazno uređenje kojim će se sanirati zahvaćeni i devastirani okoliš te ozeleniti i urediti preostale zemljane površine,
•          zaštita i prelaganje svih vrsta instalacija iz trase izgradnje podvožnjaka sa izgradnjom novih
     (kanalizacijskog kolektora, vodoopskrbe, odvodnje sa izgradnjom crpne stanice
      podvožnjaka, elektroinstalacija, TK i DTK instalacija, plinskih instalacija…),
•          izgradnja nove moderne javne rasvjete kojom su određene svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti nove generacije, budući da je postojeća u tehničkom smislu dotrajala te se, prema koncepciji i rasporedu stupnih mjesta, ne uklapa u novo građevinsko-prometno rješenje. Posebna pažnja posvećena je osvjetljenju na tramvajskim i autobusnim stajalištima koja će biti znatno bolja od ulične rasvjete. Ugodnu putnu atmosferu omogućit će također kvalitetna urbana oprema na stajalištima, a osobe smanjene pokretljivosti imat će mogućnost neometanog kretanja.
 
Nažalost, zbog navedenih zahtjevnih aktivnosti tijekom gradnje, prije svega zbog izvođenja građevinske jame tijekom gradnje tunela te zbog potrebe provođenja zaštite iskopa, a prvenstveno radi sigurnosti sudionika u prometu i radnika na gradilištu, neće biti moguće prometovanje postojećim rotorom tijekom njegove rekonstrukcije. Zbog toga će se prometovanje omogućiti izvedenim obilaznim prometnicama i pravcima koji će se izvoditi u prvoj fazi radova prilikom izmještanja instalacija iz tijela iskopa, u trajanju od otprilike 4 mjeseca, nakon čega će prometovanje rotorom biti obustavljeno do dovršetka radova.
 
Glavni sudionici u izgradnji, temeljem sklopljenih ugovora nakon provedenih postupaka javne nabave, su slijedeći:
 
IZVOĐAČ RADOVA:             Zajednica gospodarskih subjekata
                                                  KAMGRAD d.o.o.,Zagreb, Josipa lončara 1/h
                                                  HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Capraška 6
                                                  TIGRA d.o.o., Zagreb, Ivaničgradska 22
                                                  DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A
                       
 STRUČNI NADZOR:              Zajednica ponuditelja :
                                                    CENTAR ZA ORGANIZACIJU GRAĐENJA d.o.o.,
                                                    Zagreb, Gračanska cesta 39
                                                    ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK,
                                                    Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12
                                                    Božidar Rakvin dipl.ing.građ.,- glavni nadzorni inženjer,
 
PROJEKTANT I PROJEKTANTSKI NADZOR : INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše br. 1
 
GEODETSKI NADZOR :         GEODETIKA d.o.o.,Zagreb, Jarunska ulica 23
 
 
KONTROLNA ISPITIVANJA MATERIJALA I RADOVA : INSTITUT IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše br. 1
 
 

 


Tvrtka Elipsa s.z. d.o.o. izradila je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. U trenutku izgradnje dva podvožnjaka ispod rotora, bit će potrebno prekinuti kompletan promet preko rotora. Planirana obustava prometa rotorom trajat će od 2. studenog 2018. godine, pa sve do kraja radova.
Izgradit će se privremene prometnice s četiri vozna traka (po dva u smjeru istok-zapad) te će svi semaforski uređaj u široj okolici radova biti usklađeni. Znakovi privremene regulacije prometa bit će postavljeni već na obilaznici, kod Lučkog te kod Jankomirskog mosta. Planirano je da se velik dio prometa koji se trenutno odvija preko rotora, prebaci na druge prometne pravce.


Tramvajski promet preko rotora obustavlja se od 6. kolovoza 2018. godine, a trajat će do završetka svih radova. Podružnica ZET će organizirati zamjenski prijevoz putnika uvođenjem autobusnih linija. Isto tako, ZET će za sve svoje postojeće autobusne linije organizirati prometovanje privremenim prometnicama.