clanak False

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima slabijeg socijalnog statusa za školsku godinu 2016./2017.

22.12.2016.
Na temelju članka 5. Odluke o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/14 i 22/15), Zaključka o raspisivanju i objavi Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima slabijeg socijalnog statusa za školsku godinu 2016./2017.( u daljnjem tekstu: natječaj), KLASA: 604-02/16-02/194, URBROJ:251-03-02-16-2 od 19.10.2016., obavijesti o objavi natječaja objavljene 24.10.2016. u dnevnom tisku „Večernji list - Zagrebačko izdanje“, te teksta natječaja objavljenog 25.10.2016. na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr. Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, u sastavu: Štefica Karačić, dipl.socijalna radnica, Snježana Puškadija, dipl.socijalna radnica, Mirjana Matić, prof., Ljiljana Perišić, prof., mr. Ljiljana Klinger, Nada Stanić, prof. i doc.dr.sc. Olja Družić Ljubotina, utvrdilo je:
 
 
PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA UČENICIMA SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.
 
R. BR. IME I PREZIME ŠKOLA RAZRED BODOVI
1. Viktorija Jakšić Klasična gimnazija 3 104,6
2. Josipa Grgić Škola za modu i dizajn 4 103,4
3. Anamarija Grgić Obrtnička škola 3 102,5
4. Mario Maršanić Srednja škola Jelkovec 3 101,9
5. Monika Markus XVI gimnazija 4 100
6. Maria Graciela Tomkić Treća ekonomska škola 2 98,4
7. Viktorija Valjak Elektrostrojarska obrtnička 2 98
8. Sebastijan Doka Grafička škola 2 97,8
9. Laura Efremovski Prehrambeno tehnološka škola 2 96,6
10. Mihovil Kuhar Škola za medicinske sestre 5 92,7
11. Kristijan Vukovac Elektrotehnička škola 4 92
12. Ana Dobranić Gimnazija Sesvete 1 89,7
13. Branimir Batur II gimnazija 2 89,7
14. Iva Vulić I gimnazija 1 89,7
15. Marija Golubić Klasična gimnazija 1 89,1
16. Petra Stranjik XV gimnazija 2 88,9
17. Dora Krnjak Hotelijersko-turistička škola 3 88
18. Tomislav Bašić Drvodjelska škola 3 87,9
19. Fran Fadljević X gimnazija 2 87,3
20. Josip Boštjančić Glazbena škola Vatroslav Lisinski 4 86,6
21. Laura Fučkar Poljoprivredna škola 2 86,2
22. Marta Danko Industrijska-strojarska škola 3 84,8
23. Nikolina Čale Škola za medicinske sestre 5 84,7
24. Tihana Tepić Gimnazija Sesvete 4 84,5
25. Sara Stanković IV gimnazija 1 84,3
26. Ana Guiniver Rogina X gimnazija 1 84,2
27. Helena Mayerhoffer Škola za primalje 2 84
28. Magdalena Kipson Hotelijersko-turistička škola 2 82,8
29. Nikolina Krpan Škola za cestovni promet 4 82,4
30. Leonard Požgaj III gimnazija 4 82,3
31. Toni Pernar XIII gimnazija 2 82,3
 
 
Uputa o pravnom lijeku:
 
            Svaki kandidat može gradonačelniku Grada Zagreba podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata.
            Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom „Prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima slabijeg socijalnog statusa“.
 
 
 
                                                                   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA
DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
                                                                     ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEG
                                                                      SOCIJALNOG STATUSA
 
                                                                      Štefica Karačić, dipl.socijalna radnica

Natječaji/ pozivi / javne rasprave