clanak False

Arhiva saziva Savjeta mladih Grada Zagreba od rujna 2012. do lipnja 2014.

22.01.2019.
Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/08), kao savjetodavno tijelo Gradske skupštine kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba.


U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba:
 • raspravlja o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradske skupštine koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Gradskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređenje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskoj skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskoj skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih Grada Zagreba obavlja Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba.

Savjet mladih ima petnaest članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
 

Predsjednik i članovi:


predsjednica: Olga Plazibat

zamjenica predsjednice: Branka Vierda

članovi:
 • Darija Jeger
 • Lara Kvesić
 • Melina Ćuk
 • Boris Savić
 • Marko Kovačić
 • Neven Drljević
 • Jurica Jug
 • Sara Medved
 • Mia Ereš
 • Boris Krajinović
 • Luka Bogdan
 • Petar Puntijar
 • Sara Grčić (Šimo Brtan dužnost je obnašao do 26. rujna 2013.)

 

 • Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13)
 • Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2013. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12)