clanak False

Arhiva saziva Savjeta mladih Grada Zagreba od studenog 2017. do rujna 2020.

09.11.2020.
Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/149/162/17 i 22/17), kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba:
 • raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine koji su od interesa za mlade
 • u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine inicira donošenje odluka od značenja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja
 • preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe gradskih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja - predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
 • po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih Grada Zagreba od 1. siječnja 2018. obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za mlade - Gradski ured za sport i mlade.

Predsjednik, članovi i zamjenici članova:
predsjednik:
 • Petar Jurišin
članovi:
 • Iva Augustinović
 • Matej Baturić
 • Hana Ivana Breitenfeld
 • Mateja Čleković
 • Hrvoje Ćurlin
 • Tomislav Dvorski
 • Gloria Gudelj
 • Marko Kolovrat
 • Dominik Krga Kratofil
 • Korina Kvadranti
 • Hana Lučev
 • Petra Radić
 • Ozana Starešinić
 • Karlo Vedak
zamjenici članova:
 • Karlo Martinek
 • Marija Žigman
 • Martina Mokus
 • Tina Novak
 • Anamarija Špiranec
 • Antonio Pavlović
 • Nina Skočak
 • Matea Burazer
 • Ivan Stazić Jurišić
 • Carla Boban
 • Lara Kvesić
 • Ema Čaušić
 • Ela Jurko
 • Martina Galović
 • Vanda Petrak
Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14)

Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/17)

Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16)

Rezultat provedenog ispitivanja mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu (kolovoz 2016.)