clanak False

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom

17.02.2021.
Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa te čišćenje područja pogođenih katastrofom.
 
Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 823.946.000,00 HRK, a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
-Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,144/20);
-Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19);
- Tijela državne uprave sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20).
Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. 
 
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Grupa 3.: Izvedba radova
  4. Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima
  5. Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija
Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.
 
Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021.
U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.
 
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.
 
Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.
 
VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 14. rujna 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.02) kojom se mijenja sadržaj Poziva i ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava, nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA
„Poštovane/i
 
Obavještavamo vas da će zbog nadogradnje sustava ePisarnica od petka 05.11.2021. od 22:00 h do subote 6.11.2021. u 01:00 h ePrijavnica biti privremeno nedostupna za korisnike. Rad u sustavu ePrijavnice i predaja projektnih prijedloga biti će mogući odmah po završetku radova.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije - Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa“
 
 
 
- Prilog 5: Završno izvješće

_____________________________________________________________________________________
 
PITANJA I ODGOVORI

1. PITANJA I ODGOVORI_1_29_9_2021

______________________________________________________________________________________
 
REGISTAR UGOVORA:

1. REGISTAR UGOVORA_3_12_2021